Glosar

cijeli broj

Brojevi ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... se zovu cijeli brojevi i dio su skupa realnih brojeva. Cijeli broj može biti negativan, pozitivan i jednak nuli.

dio grafa

To je neovisni vidljivi dio grafa, a može biti: Funkcija, serija točaka, tekst, relacija i dr. Dijelovi grafa su navedeni u oknu panela popisa funkcija. Njima možete upravljati kroz izbornik, odabirom Funkcije.

kompleksni broj

Complex numbers are a superset of real numbers. Complex numbers are two dimensional and is most often written on rectangular form as a+bi where a is the real part and b is the imaginary part. The imaginary unit i is defined as i^2=-1. Complex numbers can also be shown on polar form as aÐθ where a is the absolute value of the number and θ is the angle of the number in radians or degrees.

Kompleksni brojevi se koriste za Izračun okno dijaloga kao standardne funkcije, ako ste omogućili Račun s kompleksnim brojevima unutar Mogućnosti, kartice Uređivanje izgleda osi.

legenda

Legenda je tekstni okvir koji se smješta u desni gornji dio grafa, a prikazuje popis iscrtanih funkcija, tangenti, šrafure i serije točaka. Kvačicom uz Prikaži legendu na karticiMogućnosti u Uređivanje izgleda osi pojavit će se okno uređenja osi. Desni klik miša na dodaj stavku u popisu funkcija i brisanja kvačice uz Prikaži u legendi odabrana stavka nestaje iz legende. Unesite svoj tekst. Ako ostavite prazno polje prikazat će se jednadžbe iscrtanih funkcija i tangentni.

numerički izraz

To je izraz koji se može izračunati kao broj. Može uključivati svaku kombinaciju brojeva, konstanti, operatora i funkcija.

panel unosa

Svaki unos funkcija, tangenti serije točaka, šrafure, relacija i drugih dijelova grafa prikazan je na popisu u lijevom oknu programa. Kada želite nešto uraditi s postoječim dijelovima grafa, prvo ga selektirajte da poplavi i dobije fokus. Kad ga izgubi imjenja boju u sivo. S odabranim upravljate preko glavnog izbornika Funkcije ili pomoćnog nakondesnog klika miša.

radijani

Radijani su jedinica mjere kutova slično kao i stupnjevi. Cijeli krug ima 360° ili 2π radijana. Pomnožite radijane s π/180° i dobit će te stupnjeve. Pomnožite stupnjeve s π/180° i dobit će te radijane. Odabir jedinice mjere kutova vršite kroz Uređivanje izgleda osi na kartici Mogućnosti.

realni broj

Realni brojevi su oblika nnn.fffEeee gdje je nnn cijeli broj. ff je razlomak odvojen točkom '.'. E je eksponen separator koji mora biti veliko slovo, s neobveznim nastavkom '-', a kad nema eksponenta, ne navodi se. Uočite da je 5E8 isto što i 5*10^8.