Slovník pojmů

celé číslo

Množina čísel ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... se nazývá celými čísly, a je podmnožinou reálných čísel. Celé číslo n může být záporné, nula nebo kladné.

element grafu

Element grafu je libivolný prvek, který se dá zobrazit v oblasti grafu. Může to být funkce, posloupnost bodů, popis, vztah, atd. Elementy grafu se také objevují v oblasti seznamu funkcí, kde se dá s nimi manipulovat přes položku menu Funkce, nebo pomocí kontextového menu.

komplexní číslo

Komplexní čísla jsou nadmnožinou k číslům reálným. Komplexní čísla jsou dvourozměrná, a nejčastěji zapisovaná v pravoúhlé formě jako a+bi, kde a je reálná část a b je část imaginární. Imaginární jednotka i je definovaná vztahem i^2=-1. Komplexní čísla mohou být také zapisována v polárním tvaru jako aĐθ, kde a je absolutní hodnota čísla a θ je úhel čísla v radiánech nebo stupních.

Komplexní čísla budou používaná v dialogu Hodnota pro běžné a zobrazené funkce, pokud v dialogu Osy na kartě Nastavení je zaškrtnuta možnost Počítat s komplexními čísly.

legenda

Legenda je pole, které je normálně umístěné v pravém horním rohu oblasti grafu, a obsahuje seznam nakreslených funkcí, tečen, šrafování a posloupností bodů v souřadné soustavě. Pro zobrazení legendy zaškrtněte Zobrazit legendu na kartě Nastavení v dialogu Osy. Pravým klepnutím na element v seznamu funkcí vyvoláte kontextové menu a v něm klepněte na položku Zobrazit v legendě, čímž ji deaktivujete a zrušíte zobrazení elementu v legendě. Když upravujete element, můžete vložit text, který se má zobrazit v legendě. Rovnice funkcí a tečen budou zobrazeny v případě, že jste pro ně žádný text pro legendu nevložili.

numerický výraz

Výraz, který může být vyhodnocen jako číslo, se nazývá numerický výraz. Tento výraz může obsahovat libovolnou kombinaci čísel, konstant, proměnných, operátorů a funkcí.

radiány

Radiány jsou prostředkem na vyjádření velikosti úhlu podobně jako stupně, ale jednotky radiánů a stupňů jsou různé. Úhel celého kruhu je 360°, nebo 2π radiánů. Úhel v radiánech se převede na stejný úhel ve stupních násobením 180°/π. Úhel ve stupních se převede na stejný úhel v radiánech násobením π/180°. Na kartě Nastavení v dialogu Osy si můžete zvolit, zda používat pro trigonometrické funkce radiány nebo stupně.

reálné číslo

Reálná čísla mají tvar nnn.fffEeee, kde nnn je celočíselná část, která může být záporná, fff je desetinná část, oddělená od celočíselné části desetinnou tečkou. Desetinná část je nepovinná, ale aspoň jedna z celočíselnej a desetinnej části musí být přítomná. Znak E je oddělovač části exponentu a v této funkci musí to být velké E. Část eee je exponent, s případným úvodním znaménkem '-'. Exponent je nutný v případě, že oddělovač E je přítomný. Povšimněte si, že 5E8 je stejné číslo jako 5*10^8.

Seznam funkcí

Seznam funkcí je soupis grafických elementů v oblasti levé části hlavního okna programu. V tomto seznamu jsou uvedeny všechny funkce, tečny, posloupnosti bodů, šrafování a vztahy. Když chcete pracovat s položkou seznamu, nejdříve ji vyberete levým klepnutím. Vybraná položka má nejčastěji modré pozadí, to se ale může změnit na šedé, když je zaměřen prvek jiný než element grafu. S vybraným elementem můžete pracovat přes menu Funkce, nebo přes kontextové menu, které se otevře po pravém klepnutí na element.