Osy

Když vyberete položku menu ÚpravyOsy..., zobrazí se dole uvedený dialog. V tomto dialogu můžete konfigurovat všechny vlastnosti, které se týkají soustavy souřadnic. Dialog má čtyři karty se záložkami. První karta, ukázaná níže, obsahuje volby pro osu x. Záložka s označením Osa y a příslušná karta jsou úplně analogické s touto první:

Osa x/Osa y

Minimum

Toto je nejnižší hodnota na zvolené ose. Výchozí hodnota: -10

Maximum

Toto je nejvyšší hodnota na zvolené ose. Výchozí hodnota: 10

Vzdálenost značek

Je to vzdálenost mezi značkami dílků stupnice na zvolené ose. Značky jsou tvořeny krátkými čárkami, kolmými k ose. Pole Vzdálenost značek se použije jak pro značky, tak i pro čísla k nim patřící. U logaritmické stupnice pole Vzdálenost značek představuje poměr mezi značkami. Například, Vzdálenost značek nastavená na 4 dá díllky 1, 4, 16, 64, atd. na logaritmické ose, zatímco dílky 0, 4, 8, 12, atd. se objeví na běžné lineární ose.

Jednotka mřížky

Je to vzdálenost mezi linkami mřížky, kolmými k osám. Použije se jen tehdy, jsou-li linky nastavené jako viditelné.

Logaritmicky

Pokud chcete mí na ose logaritmickou stupnici, zaškrtněte toto políčko.

Zobrazit čísla

Když je toto políčko zaškrtnuto, u stupnice osy se zobrazí čísla, vzájemně od sebe vzdálená o hodnotu v poli Vzdálenost značek.

Popis

Když je toto políčko zaškrtnuto, text v přilehlém poli se zobrazí těsně nad osou x na pravé straně souřadné soustavy. V případě osy y se text objeví napravo od osy v horní části oblasti grafu. Toto se dá použít, když chcete uvést, jaké jednotky jsou pro osy použité.

Průsečík s osou y v bodu / Průsečík s osou x v bodu

Toto je souřadnice bodu druhé osy, který bude průsečíkem obou os. Dá se použít jen tehdy, když Zobrazení os je Uprostřed. Výchozí hodnota: 0

Automatická

Je-li zaškrtnuta, program automaticky zvolí hodnotu pro Vzdálenost značek, která bude vhodná pro stupnici osy a velikost oblasti grafu.

Automatická

Je-li volba zaškrtnutá, Jednotka mřížky získá stejnou hodnotu jako Vzdálenost značek.

Zobrazit značky

Když je toto políčko zaškrtnuté, značky dílků se zobrazí jako krátké čárky na ose, v rozestupech zvolených v poli Vzdálenost značek.

Zobrazit mřížku

Když je toto políčko zaškrtnuté, linky mřížky se zobrazí jako tečkované čáry kolmé k osám, zabarvené podle nastavení v kartě Písma a barvy, a v rozestupech zvolených v poli Jednotka mřížky.

Zobrazit jako násobek π

Je-li políčko zaškrtnuté, čísla stupnice na ose mají tvar zlomku násobeného π, například 3π/2. Políčko Zobrazit čísla musí být zaškrtnuto, aby tato možnost byla k dispozici.

Nastavení

Název

Sem můžete zapsat název, který se zobrazí nad souřadnicovým systémem. Pomocí tlačítka vpravo můžete měnit písmo.

Zobrazit legendu

Chcete-li, aby se legenda se seznamem funkcí a posloupností bodů zobrazila v horním pravém rohu oblasti grafu, tak toto políčko zaškrtněte. Písmo můžete měnit na kartě Písma a barvy.

Umístění legendy

Zde si můžete zvolit, ve kterém ze čtyř rohů má být legenda umístěná. Její polohu můžete změnit i pravým klepnutím na legendu v oblasti grafu.

Počítat s komplexními čísly

Toto políčko zaškrtněte, když chcete používat komplexní čísla při vykreslování grafů. Tím se sice prodlouží čas potřebný pro vykreslení grafu, ale může to být nevyhnutné ve zřidkavých situacích, kdy mezivýsledky vyhodnocování jsou komplexní. Finální výsledek musí být reálný, aby ho bylo možné vykreslit. Nepřekáží to však vyhodnocení pomocí položek menu Hodnota a Tabulka.

Zobrazení os

Zvolte zobrazení Žádné, chcete-li, aby se osy nezobrazily. Zvolte Uprostřed pro zobrazení normálního souřadnicového systému. Bod překřížení os se dá změnit hodnotami v polích Průsečík s osou x v bodu a Průsečík s osou y v bodu. Možnost Vlevo dole zvolte, když chcete mít osy umístěné na spodním a levém okraji oblasti grafu, čím se také potlačí volba Průsečík s osou x v bodu / Průsečík s osou y v bodu.

Trigonometrie

Zvolte si možnost, zda mají být trigonometrické funkce počítané v jednotkách Radiány nebo Stupně. Tato volba se projeví i v tom, jak se zobrazí komplexní čísla v polárním tvaru.

Písma a barvy

Barvy

Můžete měnit barvu pozadí, barvu os a barvu pro nakreslení linek mřížky.

Písma

Může si zvolit fonty, použité pro písmo popisů, písmo čísel na osách, a písmo použité v poli legenda.

Uložit jako výchozí

Když zaškrtnete toto políčko, po stlačení OK se uloží všechna nastavení v tomto dialogu a budou použita jako výchozí v budoucím souřadném systému pro nový graf. Toto výchozí nastavení je uloženo ve vašem uživatelském profilu Windows, takže každý uživatel ve Windows může mít své vlastní výchozí hodnoty nastavení programu Graph.