Možnosti

Když zvolíte položku menu ÚpravyMožnosti..., objeví se níže ukázané dialogové okno. V tomto dialogu se dají měnit všeobecné možnosti v nastavení programu.

Desetinná místa

Toto je počet desetinných míst, s nímž budou uváděny výsledky. Tento počet nemá žádný vliv na prováděné výpočty nebo zobrazované grafy.

Poslední soubory

Toto je maximální počet nedávno otevřených souborů, jejichž seznam je uveden v menu Soubor. Číslo musí mít velikost 0 až 9. Pokud je 0, žádný z nedávno použitých souborů nebude uveden.

Max. kroků zpět

Po každém kroku při používání programu se ukládají informace pro případný návrat před vykonaný krok. Přednastavená hodnota Max. kroků zpět je 50, ta znamená, že se můžete vrátit o 50 kroků zpět v provedených změnách. Pro každý krok návratu se zabere určitá malá část paměti. Pokud má váš systém malou paměť RAM, snížením hodnoty Max. kroků zpět můžete část paměti uvolnit.

Velikost písma

Toto pole můžete využít pro změnu velikosti písma a uživatelského prostředí. Tato možnost se hodí v případě, že máte monitor s vysokým rozlišením, nebo kvůli jiné příčině máte těžkosti s čitelností uživatelského prostředí.

Jazyk

Pomocí tohoto seznamu si zobrazíte dostupné jazyky lokalizace programu. Zde zvolený jazyk bude používán i při dalším spuštění programu. Každý uživatel programu si může zvolit svůj odlišný jazyk.

Vlastní desetinný oddělova

Tento desetinný oddělovač se použije při exportu dat do souborů nebo schránky. Když není zaškrtnutý, bude použitý desetinný oddělovač v souladě s regionálním nastavením Windows. Vlastní oddělovač se nepoužívá pro výrazy zadávané do programu Graph, pro ten se vždy používá tečka jako oddělovač desetinné části.

Přiřadit soubory GRF

Zaškrtnutím toho pole určíte, že soubory s příponou .grf jsou přiřazeny k programu. Program se automaticky spustí a otevře takový soubor, když provedete zdvojené klepnutí na jeho jméno v prohlížeči.

Zobrazit vysvětlivky

Pokud jste zaškrtli toto pole, spatříte na několik sekund malý rámeček s vysvětlivkou vždy, když postojíte s ukazatelem myši nad nějakým objektem, jako pole pro úpravu, výběr ap. Tato vysvětlivka se také zobrazí na stavové liště u spodního okraje hlavního okna.

Při ukočení uložit pracovní plochu

Když je toto pole zaškrtnuto, program Graph si uloží velikost hlavního okna před ukončením. Při budoucím startu programu se tato velikost opětovně nastaví. Stejně bude uložena i šířka oblasti pro Seznam funkcí. Když pole není zaškrtnuto, bude při startu použito nastavení, které bylo v minulosti uloženo jako poslední.

Komplexní čísla

Zvolte si, jakým způsobem chtete zobrazovat komplexní čísla v tabulce Hodnota. Volba Reálná část znamená, že se zobrazí jen reálné číslo. Pokud je číslo imaginární, nebude zobrazeno a ukáže se chybové hlášení. Volba Kartézsky způsobí, že komplexní čísla jsou zobrazována ve tvaru a+bi, kde a je reálná část a b je část imaginární. Volbou Polárně dosáhneme zobrazování čísel ve tvaru aĐθ, kde a je absolutní hodnota čísla a θ je jeho úhel. θ závisí na volbě jednotek Radiány nebo Stupně pod záložkou Trigonometrie v dialogu Osy.

Povšimněte si, že v některých případech můžete dostat rozdílné výsledky v tabulce Hodnota podle toho, jak jsou nastavena Komplexní čísla: při volbě Reálná část se Graph pokusí najít možné reálné výsledky, kdežto volby Kartézsky a Polárně mohou dát pro stejné vyhodnocení nereálná čísla.

Při spuštění zjišťovat novou verzi programu Graph

Když bylo pole zaškrtnuto, při každém spuštění program prověří, zda je k dispozici na Internetě novější verze. Pokud se novější verze najde, budete dotázáni na to, zda chcete navštívit webovou stránku a Graph aktualizovat. Když se novější verze nezjistí, nezobrazí se žádné hlášení. V případě, že tato funce byla vyřazena, vždy máte možnost pomocí menu NápovědaInternetZkontrolovat aktualizace zjistit, jestli existuje nová verze.