Vložit funkci

Když chcete vložit funkci, použijte položku menu FunkceVložit funkci... a zobrazí se vám níže uvedený dialog. Na úpravu existující funkce ji nejdřív zvolte v oblasti Seznam funkcí a pokračujte přes menu FunkceUpravit....

Typ funkce

Na výběr máte tři různé typy funkcí: Běžná funkce, parametrická funkce a polární funkce. Běžná funkce je definovaná jako y=f(x), tzn. že pro každou souřadnici x je přiřazena přesně jedna souřadnice y, i když pro některá x nemusí být definovaná.

U parametrické funkce jsou souřadnice x a y vypočítávané z nezávisle proměnné t, nazývané jako parametr. Parametrická funkce je tedy definovaná dvěma funkcemi: x(t) a y(t).

Polární funkce r(t) naznačuje rovnici pro výpočet vzdálenosti od počátku souřadnic k bodu funkce pod úhlem t. t je přímý úhel mezi kladnou poloosou x a ramenem k bodu funkce. Znamená to, že souřadnice x,y jsou určované vztahy x(t)=r(t)*cos(t), y(t)=r(t)*sin(t).

Rovnice funkce

Sem vkládáte rovnici funkce. Může mít tvar f(x), x(t),y(t) nebo r(t), v závislosti na typu funkce. V kapitole Přehled funkcí je uveden kopletní seznam všech dostupných proměnných, konstant a funkcí, které mohou být použity pro kreslení grafů.

Rozsah argumentu

Můžete si zvolit interval pro nezávisle proměnnou. Pole Od a Do určují začátek a konec intervalu. Pokud typem funkce je běžná funkce, můžete jedno nebo obě pole nechat prázdná, výpočet grafu proběhne od mínus nekonečna po plus nekonečno. Když je typem funkce parametrická nebo polární funkce, musíte vždy určit interval. Když je typem funkce parametrická nebo polární funkce, musíte také stanovit počet výpočtů hodnot funkce. Čim větší počet stanovíte, tím hladší bude vzhled grafu, ale prodlouží se čas pro jeho vykreslení. Pro běžnou funkci se doporučuje ponechat pole Výpočtů prázdné a ponechat na program Graph určení optimálního počtu výpočtů. Můžete však vložit svou představu o množství výpočtů, když graf není dostatečně detailní, například asymptoty nejsou zobrazeny správně. Povšimněte si, že pole Výpočtů znamená minimální počet výpočtů. Program Graph může přidat další výpočty v kritických bodech, když v poli Zobrazit je vybraná možnost Automatická.

Koncové body

Zde máte k dispozici grafické značky pro začátek a/nebo konec intervalu. Když není interval určen, koncové značky se zobrazí na místech, kde funkce vstupuje nebo opouští oblast grafu. Přednastavený je výběr bez koncových bodů.

Text legendy

Vložte popis, který má být zobrazen na ploše legenda. Když je popis prázdný, v legendě se zobrazí rovnice funkce.

Vlastnosti grafu

Máte na výběr různé styly čar, kterými může být graf vykreslen. K dispozici je plná, čárkovaná, tečkovaná čára anebo jejich kombinace. Styl čáry je použitelný jen tehdy, když v poli Zobrazit byla vybrána možnost Čáry nebo Automatická. Když se v poli Zobrazit nachází Tečky, potom bude každý kalkulovaný bod zobrazený jednou tečkou. Obdobně při volbě Čáry v poli Zobrazit budou sousední kalkulované body spojené pomocí čáry. Volba Automatická také způsobí vykreslování čárou, ale program Graph provede více výpočtů v kritických místech za účelem vylepšení vzhledu grafu. Při této volbě se také může přerušit čára, pokud se programu jeví jako asymptota. Můžete si také nastavit šířku čáry grafu. Šířku vyjádříte počtem pixelů monitoru. A volitelná je i barva grafu, na výběr máte mnoho různých odstínů. Program si uloží a při dalším použití předloží stejné vlastnosti, jaké byly naposledy použité.