Přehled funkcí

V této kapitole najdete seznam všech proměnných, konstant, operátorů a funkcí, používaných programem. Seznam operátorů je seřazen tak, že začíná operátorem s nejvyšší prioritou. Prioritu výpočtů můžete měnit pomocí závorek. Závorky (), {} a [] mají všechny stejný význam. Pamatujte na to, že výrazy v programu Graph nerozlišují velikost písmen, takže není rozdílu ve výrazu psaném malými nebo velkými písmeny. Jedinou výjimkou je e jako Eulerova konstanta a E jako oddělovač exponentu, který má číslo ve vědeckém zápisu.

KonstantaPopis
xNezávisle proměnná, použitá v běžných funkcích.
tNezávisle proměnná, zvaná parametr, použitá v parametrických funkcích, a jako polární úhel v polárních funkcích.
eEulerova konstanta. V tomto programu definovaná jako e=2.718281828459045235360287
piKonstanta π,, v tomto programu definovaná jako pi=3.141592653589793238462643
undefVždy vrací chybu. Používaná pro indikaci toho, že část funkce není definovaná.
iImaginární jednotka. Je definovaná jako i2 = -1. Má význam jen pro práci s komplexními čísly.
infKonstanta vyjadřující nekonečno. Má smysl jen jako argument ve funkci integrate.
randVyhodnocena jako náhodné číslo s hodnotou mezi 0 a 1.

OperátorPopis
Mocnina (^)Umocňuje základ hodnotou exponentu. Příklad: f(x)=2^x
Zápor (-)Záporná hodnota činitele. Příklad: f(x)=-x
Logické NOT (ne)not a dává výsledek 1 tehdy, když a je nula, jinak dává hodnotu 0.
Násobení (*)Násobí dva činitele. Příklad: f(x)=2*x
Dělení (/)Dělí jednoho činitele druhým. Příklad: f(x)=2/x
Sčítání (+)Sčítá dva výrazy. Příklad: f(x)=2+x
Odečítání (-)Od jednoho výrazu odečítá druhý. Příklad: f(x)=2-x
Větší než (>)Ukazuje, zda jeden výraz je větší než druhý
Větší nebo rovný (>=)Ukazuje, zda je jeden výraz větší nebo stejný jako druhý výraz.
Menší než (<)Ukazuje, zda jeden výraz je menší než druhý
Menší nebo rovný (<=)Ukazuje, zda je jeden výraz menší nebo stejný jako druhý výraz.
Rovný (=)Ukazuje, zda se dva výrazy vyhodnotí s přesně stejnými hodnotami.
Nerovný (<>)Ukazuje, zda se dva výrazy vyhodnotí s různými hodnotami.
Logické AND (a)a and b dává výsledek 1, když a i b nejsou nulové, jinak dává výsledek 0.
Logické OR (nebo)a or b dává výsledek 1, když aspoň jeden z a nebo b není nulový, jinak dává výsledek 0.
Logické XOR (výhradně nebo)a xor b dává výsledek 1, když buď jeden nebo druhý z a a b není nulový, jinak dává výsledek 0.

FunkcePopis
Trigonometrické
sinVrací sinus argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
cosVrací kosinus argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
tanVrací tangens argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
asinVrací hodnotu úhlu, jehož sinus je v argumentu. Výsledek může být v radiánech nebo ve stupních.
acosVrací hodnotu úhlu, jehož kosinus je v argumentu. Výsledek může být v radiánech nebo ve stupních.
atanVrací hodnotu úhlu, jehož tangens je v argumentu. Výsledek může být v radiánech nebo ve stupních.
secVrací sekans argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
cscVrací kosekans argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
cotVrací kotangens argumentu, který je ve stupních nebo v radiánech.
asecVrací hodnotu úhlu, jehož sekans je v argumentu. Výsledná hodnota je ve stupních nebo v radiánech.
acscVrací hodnotu úhlu, jehož kosekans je v argumentu. Výsledná hodnota je ve stupních nebo v radiánech.
acotVrací hodnotu úhlu, jehož kotangens je v argumentu. Výsledná hodnota je ve stupních nebo v radiánech.
Hyperbolické
sinhVrací hyperbolický sinus argumentu
coshVrací hyperbolický kosinus argumentu.
tanhVrací hyperbolický tangens argumentu.
asinhVrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický sinus rovný argumentu.
acoshVrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický kosinus rovný argumentu.
atanhVrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický tangens rovný argumentu.
cschVrací hyperbolický kosekans argumentu.
sechVrací hyperbolický sekans argumentu.
cothVrací hyperbolický kotangens argumentu.
acschVrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický kosekans rovný argumentu.
asechVrací hodnotu, pro kterou se hyperbolický sekans rovná argumentu.
acothVrací hodnotu, pro kterou se hyperbolický kotangents rovná argumentu.
Mocniny a logaritmy
sqrVrací druhou mocninu argumentu, tedy argument na druhou.
expVrací výsledek konstanty e umocněné argumentem.
sqrtVrací druhou odmocninu argumentu.
rootVrací n-tou odmocninu argumentu.
lnVrací logaritmus se základem e argumentu.
logVrací logaritmus se základem 10 argumentu.
logbVrací logaritmus se základem n argumentu.
Komplexní
absVrací absolutní hodnotu argumentu.
argVrací úhel argumentu v radiánech nebo ve stupních.
conjVrací číslo komplexně sdružené s argumentem.
reVrací reálnou část argumentu.
imVrací imaginární část argumentu.
Zaokrouhlování
truncVrací celočíselnou část argumentu.
fractVrací desetinnou část argumentu.
ceilZaokrouhluje argument na nejbližší celé číslo.
floorZaokrouhluje argument na nejbližší nižší celé číslo.
roundZaokrouhluje první argument na počet desetinných míst, určený druhým agrumentem.
Nespojité
signVrací znaménko argumentu: 1 když je argument větší než 0, -1 když je argument menší než 0.
uFunkce jednotkového skoku: vrací 1, když argument je větší nebo rovný 0; jinak vrací 0.
minVrací hodnotu nejmenšího z argumentů.
maxVrací hodnotu největšího z argumentů.
rangeVrací druhý argument, pokud tento leží v rozsahu mezi prvním argumentem a třetím argumentem.
ifVrací druhý argument, pokud první argument není vyhodnocen jako nulový. Jinak vrací třetí argument.
Speciální
integrateVrací hodnotu určitého integrálu funkce zadané prvním argumentem podle proměnné zadané druhým argumentem, v intervalu od třetího po čtvrtý argument.
sumVrací sumár všech výsledků funkce se stanovenou proměnnou, která nabývá všechny celé hodnoty v stanoveném intervalu.
productVrací součin všech výsledků funkce se stanovenou proměnnou, která nabývá všechny celé hodnoty v stanoveném intervalu.
factVrací faktoriál argumentu.
gammaVrací hodnotu Eulerovy gama funkce argumentu.
betaVrací hodnotu beta funkce, vypočítané pro zadané argumenty.
WVraci hodnotu Lambertovy W-funkce pro zadaný argument.
zetaVrací hodnotu Riemannovy zeta funkce pro zadaný argument.
modVraci zbytek z dělení prvního argumentu druhým argumentem.
dnormFunkce vrací normální rozdělení prvního argumentu s volitelnou střední hodnotou a standardní odchylkou.

Pozor na následující operace:

sin(x)^2= (sin(x))^2
sin 2x = sin(2x)
sin 2+x = sin(2)+x
sin x^2 = sin(x^2)
2(x+3)x = 2*(x+3)*x
-x^2 = -(x^2)
2x = 2*x
e^2x = e^(2*x)
x^2^3 = x^(2^3)