Speciální

funkce integrate

Vrací aproximaci numerického integrálu daného výrazu ve zvoleném rozsahu.

Syntax

integrate(f,var,a,b)

Popis

Funkce integrate vraci aproximaci numerického integrálu funkce f s proměnnou var od dolní meze a po horní mez b. Matematický zápis má podobu:

Výsledek toho integrálu je stejný jako velikost plochy mezi funkcí f a osou x od a po b, přičemž plocha pod osou se bere jako záporná. Funkce f může být jakákoliv funkce s proměnnou určenou druhým argumentem var. Meze a a b mohou být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo, nebo mohou obsahovat zápis -INF resp. INF jako symbol záporné nebo kladné nekonečné hodnoty. Funkce integrate nevypočítává integrál přesně. Vyhodnocení se děje s použitím Gaussova-Kronrodova integračního pravidla s počtem bodů 21, adaptivně k odhadu relativní chyby menší než 10-3.

Příklady

Funkce f(x)=integrate(t^2-7t+1, t, -3, 15) vypočítá integrál z f(t)=t^2-7t+1 od -3 do 15 s výsledkem 396. Daleko užitečnější je f(x)=integrate(s*sin(s), s, 0, x). Tato funkce vykreslí průběh integrálu z f(s)=s*sin(s) od 0 po x, což je totožné s určitým integrálem funkce f(x)=x*sin(x).

funkce sum

Vrací sumu výsledků výrazu, vyhodnocovaného pro zadaný rozsah celých čísel.

Syntax

sum(f,var,a,b)

Popis

Funkce sum vrací sumu výsledků funkce f, ve které je proměnná var vyhodnocována pro všechna celá čísla od a do b. Matematický zápis tohoto postupu je:

f může být libovolná funkce s proměnnou uvedenou v druhém argumentu var. a i b může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem jsou celá čísla.

funkce product

Vrací součin výsledků výrazu, vyhodnocovaného pro zadaný rozsah celých čísel.

Syntax

product(f,var,a,b)

Popis

Funkce product vrací součin výsledků funkce f, ve které je proměnná var vyhodnocována pro všechna celá čísla od a do b. Matematický zápis tohoto postupu je:

f může být libovolná funkce s proměnnou uvedenou v druhém argumentu var. a i b může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem jsou celá čísla.

funkce fact

Vrací faktoriál argumentu.

Syntax

fact(n)

Popis

Funkce fact vrací faktoriál argumentu n, obvykle se zapisuje jako n!. n může být libovolný numerický výraz, kterého výsledkem je kladné celé číslo. Funkce je definovaná jako fact(n)=n(n-1)(n-2)...1, a souvisí s gamma funkcí vztahem fact(n)=gamma(n+1).

funkce gamma

Vrací hodnotu Eulerovy gama funkce argumentu.

Syntax

gamma(z)

Popis

Funkce gamma vrací výsledek Eulerovy gama funkce pro z, psané jako Γ(z). z může být libovolný numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Funkce gama souvisí s funkcí faktoriálu podle vztahu fact(n)=gamma(n+1). Matematická definice gama funkce je:

Tato funkce se nedá vyhodnotit přesně, a tak Graph využívá pro výpočet funkce gamma Lanczosovu aproximaci.

funkce beta

Vrací hodnotu Eulerovy beta funkce argumentů.

Syntax

beta(m, n)

Popis

Funkce beta vrací výsledek Eulerovy beta funkce pro m a n. Argumenty m and n může být libovolný numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní čísla. Funkce beta souvisí s funkcí gamma podle vztahu beta(m, n) = gamma(m) * gamma(n) / gamma(m+n).

funkce W

Vraci hodnotu Lambertovy W-funkce pro daný argument.

Syntax

W(z)

Popis

Funkce W vrací výsledek Lambertovy W-funkce, zvané též funkcí omega, vyhodnocené pro argument z. Jako z může vystupovat jakýkoliv numerický výraz, který se vyhodnotí jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Inverzní funkce k funkci W má tvar f(W)=W*eW.

Poznámky

Pro reálné hodnoty z, když z < -1/e, funkce W dává imaginární hodnoty.

funkce zeta

Vrací hodnotu Riemannovy zeta funkce pro zadaný argument.

Syntax

zeta(z)

Popis

Funkce zeta vrací výsledek Riemannovy funkce zeta, obvykle psané jako ζ(s). Argumentem z může být libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Poznámky

Funkce zeta je definována pro celou komplexní rovinu s výjimkou pólu pro z=1.

funkce mod

Vraci zbytek z dělení prvního argumentu druhým argumentem.

Syntax

mod(m,n)

Popis

Výpočet m modulo n dává zbytek z dělení m/n. Funkce mod určí zbytek f tak, aby platilo m = a*n + f pro nějaké celé číslo a. Znaménko čísla f je vždy stejné jako znaménko čísla n. Když n=0, funkce mod vrací 0. Argumenty m a n mohou znamenat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo.

funkce dnorm

Funkce vrací normální rozdělení prvního argumentu s volitelnou střední hodnotou a standardní odchylkou.

Syntax

dnorm(x, [μ,σ])

Popis

Funkce dnorm představuje hustotu pravděpodobnosti normálního rozdělení, nazývaného také Gaussovo rozdělení. x je náhodná veličina, zvaná jako náhodná proměnná, μ je střední hodnota a σ je standardní odchylka. μ and σ jsou volitelné, a pokud se vynechají, použijí se hodnoty μ=0 and σ=1 pro standardní normální rozdělení. x, μ a σ mohou představovat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo, kde σ > 0. Normální rozdělení je definováno jako: