Hodnota

Tento dialog se použije pro interaktivní výpočty se zvolenou funkcí. Dialogové okno může být ukotvené v spodní části oblasti funkcí, což je jeho výchozí poloha, nebo se dá odpojit a libovolně přesouvat.

Hodnota

Po zvolení položky menu VýpočtyHodnota je zobrazen dialog, ve kterém je možné vyhodnotit vybranou funkci pro bod zapsaný do dialogu, nebo určený ukazatelem myši.

Následující dialog má vzhled náležící zvolené běžné funkci. Když je zvolená parametrická nebo polární funkce, anebo tečna či kolmice, dialogové okno vypadá trochu jinak.

Do dialogu můžete vložit hodnotu, pro kterou chcete funkci vyhodnotit. Vyhodnocena bude ta funkce, která je vybraná v poli Seznam funkcí. Pokud se výsledný bod nachází v zobrazené oblasti grafu, bude označen čárkovaným křížem. Můžete také graf sledovat ukazatelem myši. Stačí klepnout na graf a funkce bude vyhodnocena v nejbližším bodě.

Může se stát, že výsledkem vyhodnocení bude komplexní číslo s imaginární částí. Takové číslo se vypíše ve tvaru a+bi nebo aĐθ, nebo se nevypíše vůbec, v závislosti na nastavení v dialogu Možnosti.

Když klepnete myší do oblasti grafu, můžete si zvolit, k čemu bude kurzor přichycen:

Funkce

Kurzor se přichytí k nejbližšímu bodu vybrané funkce.

Průsečik

Kurzor se přichytí k nejbližšímu průsečíku vybrané funkce a jinou zobrazenou funkcí (včetně průsečíku samé se sebou).

Osa x

Kurzor se přichytí k nejbližšímu průsečíku vybrané funkce s osou x.

Osa y

Kurzor se přichytí k nejbližšímu průsečíku vybrané funkce s osou y. Neplatí to pro běžné funkce.

Extrémní hodnota x

Kurzor se přichytí k nejbližšímu lokálnému extrému souřadnice x. Neplatí to pro běžné funkce.

Extrémní hodnota y

Kurzor se přichytí k nejbližšímu lokálnému extrému souřadnice y.

Obsah oblasti

Když zvolíte položku VýpočtyObsah oblasti, vyvolaný dialog poslouží pro výpočet určitého integrálu vybrané funkce v určeném intervalu. U běžných funkcí, parametrických funkcí, tečen a normál se určitý integrál rovná ploše mezi funkcí a osou x (reálnou osou x, a případně i neviditelnou), s respektováním znaménka plochy v daném rozsahu.

U polární funkce je určitý integrál rovný ploše (s respektováním znaménka) mezi grafem v daném rozsahu a počátkem. Plocha se považuje za zápornou, když se úhel mění z vyšší hodnoty na nižší (ve směru hodinových ručiček).

U ostatních funkcí se plocha považuje za zápornou, když graf je pod osou x, nebo když se funkce mění od vyšší k nižší souřadnici x.

Rozsah buď vložíte do polí dialogového okna, nebo ho zvolíte s pomocí myši. Výsledek výpočtu integrálu bude uveden pod radaným rozsahem, a příslušná plocha bude v oblasti grafu vyznačena šrafováním. Výpočet se uskutečňuje s použitím Gaussova-Kronrodova integračního pravidla s počtem bodů 21, adaptivně pro co nejpřesnější výsledek. Když odhad relativní chyby překročí hodnotu 10-4, nezobrazí se žádný výsledek.

Délka křivky

Zvolíte-li menu VýpočtyDélka křivky, zobrazený dialog použijete pro výpočet vzdálenosti podél křivky od jednoho jejího bodu k druhému. Rozsah můžete vložit do příslušných polí dialogu nebo ho označíte na křivce pomocí myši. Rozsah se na křivce zobrazí. Výpočet se provede konverzí na integraci a použitím Simpsonova pravidla pro 1000 iterací.