Ordbog

funktionsliste

Funktionslisten ses til venstre i hovedvinduet. Denne indeholder en oversigt over alle funktioner, punktserier, skraveringer, etiketter og relationer. Når du vil manipulere en funktion, tangent, punktserie eller skravering, skal den først vælges. Det valgte element er markeret med blåt. Markeringen er dog grå, når koordinatsystemet har fokus. Det valgte element kan manipuleres ved hjælp af menuen Funktion eller ved hjælp af den undermenu, der fremkommer ved at højreklikke på elementet.

grafelement

Et grafelement er noget, der vises i koordinatsystemet. Det kan være en en funktionsgraf, en punktserie, en etiket, en relation osv. Grafelementer vises også i funktionslisten, hvor de kan redigeres fra menuen Funktion eller fra undermenuen.

heltal

Tallene …,-3,-2,-1,0,1,2,3,… kaldes heltal og er en delmængde af de reelle tal. Et givet heltal n kan være negativt, nul eller positivt.

komplekst tal

Komplekse tal er en udvidelse af de reelle tal. Komplekse tal er todimensionelle og angives oftest på rektangulær form som a+bi, hvor a er realdelen, og b er imaginærdelen. Den imaginære enhed i er defineret ved i^2=-1. Komplekse tal kan også angives på polær form aÐθ, hvor a er tallets absolutte værdi, og θ er tallets vinkel i radianer eller grader.

Komplekse tal bruges i dialogboksen Evaluer for standardfunktioner og ved tegning af grafer, når Beregn med komplekse tal er slået til i fanebladet Indstillinger i dialogboksen Rediger akser.

numerisk udtryk

Et udtryk, der kan evalueres til et tal, kaldes et numerisk udtryk. Udtrykket kan indeholde en kombination af tal, konstanter, variable, operatører og funktioner.

radianer

Radianer er et alternativt vinkelmål til gradtallet. Radiantallet angiver længden af den af centervinklen afskårne cirkelbue på enhedscirklen. Vinklen i en hel cirkel er på 360° eller 2π radianer. Omregning af radiantal til gradtal sker ved at multiplicere radiantallet med 180°/π. En vinkels gradtal kan konverteres til radianer ved at multiplicere gradtallet med π/180°. I dialogboksen Rediger akser under fanebladet Indstillinger kan du vælge, om der skal regnes i radianer eller grader, når der benyttes trigonometriske funktioner.

reelt tal

Et reelt tal angives på formen nnn.fffEeee hvor nnn er heltalsdelen, der eventuelt kan være negativ. fff er decimaldelen, der er adskilt fra heltalsdelen med et punktum. Der anvendes altid et punktum, også selvom de lokale indstillinger bruger komma eller andet. Decimaldelen er ikke nødvendig for hele tal. E er eksponentadskiller og skal være et stort ’E’. eee er eksponenten, der eventuelt kan være negativ. Eksponenten er kun nødvendig, hvis eksponentadskilleren E er der. Bemærk at 5E8 er det same som 5*10^8.

signaturforklaring

Signaturforklaringen vises som en firkant i øverste højre hjørne af billedet og viser en liste over funktioner, tangenter, skraveringer og punktserier i koordinatsystemet. Marker Vis signaturforklaring under Indstillinger i dialogboksen Rediger akser for at vise signaturforklaringen. Højreklik på et element i funktionslisten og fjern markeringen ved Vis i signaturforklaring, hvis du ikke vil have det pågældende element vist. Når et element redigeres, kan du angive en tekst, som skal vises i signaturforklaringen. For funktioner og tangenter vises funktionsforskriften, hvis ikke andet er angivet.