Μιγαδικοί

συνάρτηση abs

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ορίσματος.

Σύνταξη

abs(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση abs επιστρέφει την απόλυτη ή αριθμητική τιμή του z, που συνήθως γράφεται ως |z|. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το abs(z) επιστρέφει πάντα μια θετική πραγματική τιμή.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση arg

Επιστρέφει το όρισμα της παραμέτρου.

Σύνταξη

arg(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση arg επιστρέφει το όρισμα ή γωνία του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το arg(z) επιστρέφει πάντα έναν πραγματικό αριθμό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Η γωνία είναι πάντα μεταξύ -π και π. Αν το z είναι ένας πραγματικός αριθμός, το arg(z) είναι 0 για θετικούς αριθμούς και π για αρνητικούς αριθμούς. Το arg(0) είναι αόριστο.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση conj

Επιστρέφει τον συζυγή του ορίσματος.

Σύνταξη

conj(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση conj επιστρέφει τον συζυγή του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Η συνάρτηση ορίζεται ως: conj(z) = re(z) - i*im(z).

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση re

Επιστρέφει το πραγματικό μέρος του ορίσματος.

Σύνταξη

re(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση re επιστρέφει το πραγματικό μέρος του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση im

Επιστρέφει το φανταστικό μέρος του ορίσματος.

Σύνταξη

im(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση im επιστρέφει το φανταστικό μέρος του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld