Κατά τμήματα

συνάρτηση sign

Επιστρέφει το πρόσημο του ορίσματος.

Σύνταξη

sign(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση sign, που λέγεται επίσης signum, επιστρέφει το πρόσημο του z. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Όταν το z είναι πραγματικός αριθμός, το sign(z) επιστρέφει 1 για το z>0 και -1 για το z<0. Το sign(z) επιστρέφει 0 για το z=0. Όταν το z υπολογίζει έναν μιγαδικό αριθμό, το sign(z) επιστρέφει z/abs(z).

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση u

Η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος.

Σύνταξη

u(z)

Περιγραφή

Το u(z) είναι συνήθως γνωστό ως συνάρτηση μοναδιαίου βήματος. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Η συνάρτηση είναι αόριστη όταν το z έχει φανταστικό μέρος. Το u(z) επιστρέφει 1 για z0 και 0 για z<0.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση min

Βρίσκει και επιστρέφει την ελάχιστη από τις τιμές που πέρασαν ως ορίσματα.

Σύνταξη

min(A,B,...)

Περιγραφή

Η συνάρτηση min επιστρέφει την ελάχιστη τιμή των ορισμάτων της. Το min μπορεί να δεχθεί οποιονδήποτε αριθμό ορισμάτων όχι λιγότερα από 2. Τα ορίσματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητικές παραστάσεις που υπολογίζει το πραγματικοί αριθμοί ή το μιγαδικοί αριθμοί. Αν τα ορίσματα είναι μιγαδικοί αριθμοί, η συνάρτηση επιστρέφει min(re(A), re(B), ...) + min(im(A), im(B), ...)i.

συνάρτηση max

Βρίσκει και επιστρέφει τη μέγιστη από τις τιμές που πέρασαν ως ορίσματα.

Σύνταξη

max(A,B,...)

Περιγραφή

Η συνάρτηση max επιστρέφει τη μέγιστη τιμή των ορισμάτων της. Το max μπορεί να δεχθεί οποιονδήποτε αριθμό ορισμάτων όχι λιγότερα από 2. Τα ορίσματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητικές παραστάσεις που υπολογίζουν το πραγματικοί αριθμοί ή το μιγαδικοί αριθμοί. Αν τα ορίσματα είναι μιγαδικοί αριθμοί, η συνάρτηση επιστρέφει max(re(A), re(B), ...) + max(im(A), im(B), ...)i.

συνάρτηση range

Επιστρέφει το δεύτερο όρισμα αν είναι στην περιοχή μεταξύ του πρώτου και του τρίτου ορίσματος.

Σύνταξη

range(A,z,B)

Περιγραφή

Η συνάρτηση range επιστρέφει το z, αν το z είναι μεγαλύτερο από A και μικρότερο από το B. Αν το z < A τότε το A επιστρέφεται. Αν το z > B τότε επιστρέφεται B. Τα ορίσματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητικές παραστάσεις που υπολογίζει το πραγματικοί αριθμοί ή το μιγαδικοί αριθμοί. Η συνάρτηση έχει το ίδιο αποτέλεσμα ως max(A, min(z, B)).

συνάρτηση if

Υπολογίζει μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα βασισμένο σε αυτές.

Σύνταξη

if(cond1, f1, cond2, f2, ... , condn, fn [,fz])

Περιγραφή

Η συνάρτηση if υπολογίζει το cond1 και αν είναι διαφορετική από 0, τότε το f1 υπολογίζεται και επιστρέφεται. Αλλιώς το cond2 υπολογίζεται και αν είναι διαφορετικό από 0 τότε επιστρέφεται το f2 κ.ο.κ. Αν καμιά από τις συνθήκες δεν είναι αληθής επιστρέφεται το fz. Το fz είναι προαιρετικό και αν δεν οριστεί το if επιστρέφει σφάλμα αν καμιά από τις συνθήκες δεν είναι αληθής. Τα ορίσματα μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητικές παραστάσεις που υπολογίζει το πραγματικοί αριθμοί ή το μιγαδικοί αριθμοί.