Slovar

celo število

Množico števil ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,… imenujemo cela števila. Gre za podmnožico množice realnih števil. Dano celo število n je lahko pozitivno, enako nič ali pa negativno.

element grafa

Element grafa je nekaj, kar je prikazano v koordinatnem sistemu. To je lahko funkcija, zaporedje točk, oznaka, relacija,... Elementi grafa so prikazani tudi v spisku funkcij, ki ga lahko upravljamo z menijem Funkcija ali s priročnim menijem.

kompleksno število

Množica kompleksnih števil vsebuje množico realnih števil. Kompleksna števila so dvodimenzionalna in jih najpogosteje zapišemo v obliki a+bi, kjer je a realni, b pa imaginarni del števila. Imaginarna enota i je definirana kot i^2=-1. Kompleksna števila lahko predstavimo tudi v polarni obliki kot aŠθ, kjer predstavlja a absolutno vrednost števila in kot θ števila izražen v radianih ali stopinjah.

Kompleksna števila se uporabljajo v meniju Ovrednoti za standardne funkcije, v primeru, ko je potrjena izbira Računaj s kompleksnimi števili. v zavihku Nastavitve v pogovornem oknu Uredi osi.

legenda

Legenda je okno v zgornjem desnem kotu slike, ki prikazuje spisek narisanih funkcij, tangent, senc in zaporedij točk v koordinatnem sistemu. V meniju Prikaži legendo, zavihek Nastavitve, potrdite izbiro Uredi osi, če želite imeti legendo na sliki. Z desnim klikom na element v spisku funkcij in izborom Prikaži v legendi lahko za vsak element spiska odločate ali bo njegov opis viden v legendi na sliki. Ob urejanju elementa lahko vnesete besedilo, ki ga želite prikazati v legendi elementa. Če besedila ne vnesete, se bo za funkcije in tangente izpisala v legendi enačba funkcije oz. tangente.

radiani

Radiani so merska enota za velikost kota. Kot, ki predstavlja celoten krog je360° ali 2π radianov. Kot v radianih lahko pretvorimo v kot v stopinjah tako, da ga množimo s 180°/π. Kot podan v stopinjah lahko pretvorimo v radiane, tako da ga množimo s π/180°. Med radiani in stopinjami lahko izbirate v meniju Uredi osi na zavihku Nastavitve.

realno število

Realno število je oblike nnn.fffEeee, kjer je nnn celi del števila, ki je lahko tudi negativen. fff predstavlja decimalni del, od celega dela ga ločimo z decimalno piko '.'. Deciamlni del ni obvezen, vendar mora število imeti ali vsaj celi del ali vsaj decimalni del. E je eksponentni separator in ga morate pisati z veliko tiskano črko 'E'. eee je eksponent, ki je lahko tudi negativen. Eksponent potrebujete samo v primeru, da ste se odločili za znanstveni zapis števila (uporabili ste E v zapisu). Zapis 5E8 pomeni 5*10^8.

seznam funkcij

Spisek funkcij je prikazan v levem delu glavnega okna. Prikazuje spisek vseh funkcij, tangent, zaporedij točk in senc. Če želite delati z elementom spiska, ga morate najprej izbrati. Izbrani element je navadno obarvan modro, če pa imate aktiven koordinatni sistem je obarvan s sivo barvo. Izbrani element spiska lahko upravljate prek menija Funkcija ali s pomočjo priročnega menija, ko izvedete desni klik na elementu.

številski izraz

Izraz, katerega vrednost je število, imenujemo številski izraz. Izraz lahko vsebuje poljubno kombinacijo števil, konstant, spremenljivk, operatorjev in funkcij.