Foutmeldingen

Fout 01: Er is een fout opgetreden bij het evalueren van de machtsfunctie.

Deze fout treedt op als een getal tot de macht een ander getal resulteert in een fout. Bijvoorbeeld (-4) ^ (-5,1) geeft een fout, want een negatief getal kan niet verheven worden tot een niet-geheel negatiel getal bij het rekenen met reŽle getallen.

Fout 02: Tangens van pi/2+n*pi (90į+n180į in graden) is niet gedefinieerd.

tan (x) is niet gedefinieerd voor x= π/2+πp = 90į+p180į, met p een geheel getal.

Fout 03: Fact kan alleen voor positieve gehele getallen berekend worden.

fact(x), die de x-faculteit berekent, is alleen gedefinieerd voor positieve gehele getallen x.

Fout 04: Kan de logaritme niet berekenen van een getal kleiner of gelijk aan nul.

De logaritmische functies ln (x) en log (x) zijn niet gedefinieerd voor reŽle getallen x0. Worden de berekeningen gedaan voor complexe getallen, dan mag x alleen niet gelijk zijn aan 0.

Fout 05: sqrt is niet gedefinieerd voor negatieve getallen.

sqrt (x) is niet gedefinieerd voor reŽle getallen x<0. sqrt (x) is gedefinieerd voor alle getallen, als de berekeningen gedaan worden met complexe getallen.

Fout 06: Een deel van de evaluatie heeft een getal met een imaginair deel.

Deze fout kan optreden als berekeningen worden gedaan met reŽle getallen. Als een deel van de berekening resulteerde in een getal met een imaginair deel, kan de berekening niet worden voortgezet. Een voorbeeld hiervan is: sin (x + i)

Fout 07: Deling door nul.

Het programma probeerdebij de berekening te delen door nul. Een functie is niet gedefinieerd voor waarden waar een deling door nul nodig is. Bijvoorbeeld de functie f (x) =1/x is niet gedefinieerd voor x = 0.

Fout 08: Inverse goniometrische functie buiten het bereik [-1,1]

De inverse trigonometrische functies asin (x) en acos (x) zijn alleen gedefinieerd in het interval [-1, 1], en ze zijn niet gedefinieerd voor alle getallen met een imaginair deel. De functie atan (x) is gedefinieerd voor alle getallen zonder een imaginair deel. Deze fout kan ook voorkomen als je arg (0) probeert te berekenen.

Fout 09: De functie niet is gedefinieerd voor deze waarde

Deze fout kan optreden bij functies die niet zijn gedefinieerd in een specifiek punt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor sign(x) en u(x) voor x = 0.

Fout 10: atanh geŽvalueerd in een niet-gedefinieerde waarde .

Bij het rekenen met alleen reŽle getallen is de inverse hyperbolische tangens atanh(x) niet gedefinieerd voor x=1 en x=-1, en ook niet buiten het interval x =]-1; 1[.

Fout 11: acosh geŽvalueerd op niet-gedefinieerde waarde.

Bij het gebruik van reŽle getallen is de inInverse hyperbolische cosinus acosh (x) alleen gedefinieerd voor x11. acosh (x) is gedefinieerd voor alle getallen bij het rekenen met complexe getallen.

Fout 12: arg(0) is niet gedefinieerd.

Het argument van nul is niet gedefinieerd, omdat 0 geen hoek bepaald.

Fout 13: Berekening mislukt.

Deze fout treedt op als een meer gecompliceerde functie als W (z) geŽvalueerd wordt en de evaluatie geen nauwkeurig resultaat oplevert.

Fout 14: Argument leverde een functiewaarde op met een totaal verlies van nauwkeurigheid.

Het aangesproken argument voor een functie leverde een resultaat met totaal verlies van significante cijfers op, zoals de sin(1E70), die een willekeurig getal in [-1, 1] geeft.

Fout 15: De gebruikte functie / constante '% s' is niet gevonden of heeft het verkeerde aantal argumenten.

Een gebruikte functie of constante bestaat niet meer. U kunt deze opnieuw definiŽren of te alle vormen die er gebruik van maken verwijderen. Dit kan ook voorkomen als een bebruikte constante veranderd is in een functie of vice versa, of als het aantal argumenten van een gebruikte functie gewijzigd is.

Fout 16: Te veel recursieve oproepen

Te veel recursieve oproepen zijn uitgevoerd. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een functie die zichzelf een oneindig aantal keren recursief oproept, bijvoorbeeld foo(x) = 2* foo (x). De fout kan ook optreden als te veel recursieve functies oproept.

Fout 17: Overflow: Een functiewaarde is te groot om te verwerken.

Een functie-aanroep heeft geleid tot de waarde te groot om te verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je probeert te sinh (20000) te berekenen.

Fout 18: Een plugin-functie mislukt.

Een functie in een Python plugin levert geen resultaat op. Het Python-interpreter venster kan meer gedetailleerde informatie tonen.

Fout 50: Onverwachte operator. Operator% s kan niet worden geplaatst

Een operator +, -, *, / of ^ was misplaatst. Dit kan gebeuren als u probeert de functie f (x) = ^ 2 in te voeren, en meestal betekent dat je iets voor de operator vergeten bent.

Fout 55: Rechts haakje ontbreekt.

Een rechts haakje ontbreekt. Zorg ervoor dat u evenveel linkse als rechtse haakjes hebt.

Fout 56: Ongeldig aantal argumenten voor de functie '% s'

Je hebt een verkeerd aantal argumenten opgegeven voor de functie. Controleer de Functielijst om het gewenste aantal van de argumenten van de functie te vinden. Deze fout kan zich voordoen als je bijvoorbeeld sin (x, 3) intikt.

Fout 57: Vergelijkings operator misplaatst.

Slechts twee vergelijkingsoperatoren in een regel zijn toegestaan. Bijvoorbeeld: "sin(x) < y < cos(x)" is ok, terwijl "sin(x) < x < y < cos(x)" is ongeldig omdat er drie <-operatoren in een regel staan.

Fout 58: Ongeldig getal gevonden. Gebruik het formaat:-5.475E-8

Iets dat leek op een getal werd niet gevonden. Dit is bijvoorbeeld een ongeldig getal: 4.5E. Een getal moet van de vorm nnn.fffEeee zijn, waarbij nnn het hele getaldeel is dat negatief kan zijn. fff is de breukdeel dat gescheiden is van het gehele deel met een punt '.'. De breukdeel is optioneel, maar ofwel de gehele deel of de breukdeel moet er zijn. E is de exponent scheider en moet een 'E' in hoofdletters. eee is de exponent optioneel voorafgegaan door een '-'. De exponent is alleen nodig wanneer de E er is. Merk op dat 5E8 hetzelfde is als 5*10^8. Hier zijn enkele voorbeelden van de getallen: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Fout 59: String is leeg. Je moet een formule in te voeren.

Je hebt niets ingevoerd in het vak. Dit is niet toegestaan. Je moet een uitdrukking in voeren.

Fout 60: komma is hier niet toegestaan. Gebruik een punt als decimaal scheidingsteken.

Komma's mogen niet gebruikt worden als decimaal scheidingsteken. Je moet een '.' gebruiken om het breukdeel te scheiden van het gehele deel.

Fout 61: Onverwachte rechts haakje.

Er werd een rechts haakje gevonden waar het niet verwacht werd. Zorg ervoor dat het aantal linkse en rechtse haakjes overeenkomt.

Fout 63: getal, constante of functie verwacht.

Een factor, een getal, constante, een variabele of functie, werd verwacht.

Fout 64: Parameter na constante of variabele niet toegestaan.

Haakjes mag niet geplaatst worden na een constante of variabele. Dit is bijvoorbeeld ongeldig: f (x)=x(5). Noteer f (x) = x*5 in plaats.

Fout 65: Uitdrukking verwacht.

Een uitdrukking werd verwacht. Dit kan gebeuren bij lege haakjes: f (x) = sin ()

Fout 66: Niet gekende variabele, functie of constante:% s

Je hebt iets dat eruit ziet als een variabele, functie of constante, maar niet gekend is. Merk op dat "x5"niet hetzelfde is als "x*5".

Fout 67: Onbekend symbool:%s

Er werd een niet bekend symbool aangetroffen.

Fout 68: Het einde van de uitdrukking was onverwacht.

Het einde van de uitdrukking werd onverwacht gevonden.

Fout 70: Fout bij ontleden van de uitdrukking

Er is een fout vastgesteld tijdens het ontleden van de functie tekst. De string is geen geldige functie.

Fout 71: Een berekening resulteerde in een overflow.

Een overflow vond plaats tijdens de berekening. Dit kan gebeuren wanneer de getallen te groot zijn.

Fout 73: In de berekening werd een ongeldige waarde gebruikt.

In de berekening werd een ongeldige waarde gebruikt.

Fout 74: Niet genoeg punten voor de berekening.

Er werden niet genoeg gegevens punten werden verstrekt om de trendlijn te berekenen. Een polynoom heeft minstens ťťn punt meer nodig dan de graad van de polynoom. Een polynoom van de derde graad heeft minstens vier punten. Voor alle andere functies zijn ten minste twee punten nodig.

Fout 75: Illegale naam %s voor de gedefinieerde functie of constante.

Namen van door de gebruiker gedefinieerde functies en constanten moet beginnen met een letter en alleen bestaan uit letters en decimale cijfers. Je kan geen namen gebruiken die al gebruikt worden door ingebouwde functies en constanten.

Fout 76: Kan geen recursieve functie differentieren.

Het is niet mogelijk om een recursieve functie te differentieren, omdat de resulterende functie oneindig groot wordt .

Fout 79: Functie% s kan niet worden gedifferentieerd.

De functie kan niet worden gedifferentieerd, omdat sommige delen van de functie geen eerste afgeleide hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval voor arg (x), conj (x), re (x) en im (x).

Fout 86: niet nader gespecificeerd fout opgetreden in de berekening.

Er is een fout opgetreden bij het berekenen. De precieze oorzaak is onbekend. Als deze fout zich voordoet, kun je proberen contact op te nemen met de programmeur met een beschrijving van hoe de fout zich manifesteert. Dan is hij misschien in staat om de foutmelding te voorkomen of aan de fout te verhelpen.

Fout 87: Geen oplossing gevonden. Probeer een andere gok of een ander model.

De opgegeven gok, die ook een standaardwaarde kan zijn, gaf geen oplossing. Dit kan worden veroorzaakt door een slechte gok, een betere schatting kan resulteren in een oplossing. Het kan ook zijn dat de gegeven trendlijn niet past bij de gegevens, in dit geval kies je best een ander model.

Fout 88: Geen resultaat gevonden.

Er is geen geldig resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval wanneer je probeert een trendlijn te vinden bij een puntreeks waar de berekeningen niet mogelijk zijn. Een reden hiervoor kan zijn dat een van de te berekenen constanten oneindig zou moeten zijn.

Fout 89: Een nauwkeurige resultaat kan niet worden gevonden.

Graph kon geen nauwkeurig resultaat berekenen. Dit kan gebeuren als bij de berekening van de numerieke integraal de geschatte fout van het resultaat te groot is.

Fout 99: Interne fout. Gelieve de programmeur hiervover zoveel mogelijk informatie te geven.

Er deed zich een interne fout voor. Dit betekent dat het programma iets gedaan heeft dat onmogelijk is, maar toch gebeurd. Neem contact op met de programmeur met zoveel informatie als nodig is om aan het probleem te verhelpen.