Επεξεργασία αξόνων

Όταν επιλέγετε το στοιχείο μενού ΕπεξεργασίαΆξονες..., ο παρακάτω εμφανιζόμενος διάλογος θα παρουσιαστεί. Σε αυτόν τον διάλογο μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις επιλογές που σχετίζονται με τους άξονες. Ο διάλογος περιέχει 4 φύλλα καρτελών. Το πρώτο φύλλο, που εμφανίζεται παρακάτω, περιέχει επιλογές για τον άξονα x. Η καρτέλα με επιλογές για τον άξονα y είναι πλήρως ανάλογη με αυτή.

άξονας x/άξονας y

Ελάχιστο

Αυτή είναι η μικρότερη τιμή στον επιλεγμένο άξονα. Προεπιλογή: -10

Μέγιστο

Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή στον επιλεγμένο άξονα. Προεπιλογή: 10

Μονάδα υποδιαίρεσης

Αυτή είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων υποδιαίρεσης στον επιλεγμένο άξονα. Τα σημεία υποδιαίρεσης εμφανίζονται ως μικρές γραμμές κάθετες στον άξονα. Το Μονάδα υποδιαίρεσης χρησιμοποιείται και για τα σημεία υποδιαίρεσης και την εμφάνιση αριθμών. Με έναν λογαριθμικό άξονα το Μονάδα υποδιαίρεσης δείχνει τον συντελεστή μεταξύ των σημειωτών. Για παράδειγμα αν το Μονάδα υποδιαίρεσης οριστεί σε 4 θα εμφανίσει 1, 4, 16, 64, κλπ. σε έναν λογαριθμικό άξονα ενώ θα εμφανίσει 0, 4, 8, 12, κλπ. σε έναν κανονικό άξονα.

Μονάδα πλέγματος

Αυτή είναι η απόσταση μεταξύ των κάθετων γραμμών πλέγματος στον άξονα. Αυτή χρησιμοποιείται μόνο αν εμφανίζονται γραμμές πλέγματος.

Λογαριθμική κλίμακα

Σημειώστε αυτό το πεδίο αν θέλετε ο άξονας να κλιμακωθεί λογαριθμικά.

Εμφάνιση αριθμών

Όταν αυτό το πεδίο σημειωθεί εμφανίζονται αριθμοί στον άξονα με την επιλεγμένη απόσταση κάτω από το Μονάδα υποδιαίρεσης.

Ετικέτα

Όταν αυτό το πεδίο σημειωθεί, το κείμενο στο πλαίσιο επεξεργασίας θα εμφανιστεί ακριβώς πάνω από τον άξονας x στη δεξιά πλευρά του συστήματος συντεταγμένων. Για τον άξονας y, το κείμενο θα εμφανιστεί πάνω δεξιά του άξονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό για να εμφανίσετε ποια μονάδα χρησιμοποιείται για τους άξονες.

Ο άξονας x τέμνει στο / Ο άξονας y τέμνει στο:

Αυτή είναι η συντεταγμένη όπου ο άξονας θα τμήσει τον άλλο άξονα. Αυτό χρησιμοποιείται μόνο όταν το Τεχνοτροπία αξόνων είναι Σημείο τομής. Προεπιλογή: 0

Αυτόματη υποδιαίρεση

Αν σημειωθεί το πρόγραμμα θα επιλέξει αυτόματα μια τιμή για το Μονάδα υποδιαίρεσης που ταιριάζει για τις διαστάσεις των αξόνων και το μέγεθος της περιοχής γραφήματος.

Αυτόματο πλέγμα

Αν σημειωθεί, το Μονάδα πλέγματος θα έχει την ίδια τιμή με το Μονάδα υποδιαίρεσης.

Εμφάνιση υποδιαιρέσεων

Όταν αυτό το πεδίο σημειωθεί, οι υποδιαιρέσεις εμφανίζονται ως μικρές γραμμές στον άξονα με την επιλεγμένη απόσταση στο Μονάδα υποδιαίρεσης.

Εμφάνιση πλέγματος

Αν σημειωθεί αυτό το πεδίο, οι γραμμές πλέγματος θα εμφανιστούν ως διάστικτες γραμμές κάθετα στον άξονα με το επιλεγμένο χρώμα κάτω από το Γραμματοσειρά και χρώμα και με την επιλεγμένη απόσταση στο Μονάδα πλέγματος.

Εμφάνιση ως πολλαπλάσιο του π

Αν αυτό είναι ενεργό οι αριθμοί στον άξονα εμφανίζονται ως κλάσματα πολλαπλασιασμένα με το π, για παράδειγμα 3π/2. Το Εμφάνιση αριθμών πρέπει να ενεργοποιηθεί για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

Ρυθμίσεις

Τίτλος

Εδώ μπορείτε να εισάγετε έναν τίτλο που εμφανίζεται πάνω από το σύστημα συντεταγμένων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

Εμφάνιση υπομνήματος

Σημειώστε αυτό για να εμφανίσετε το υπόμνημα με έναν κατάλογο συναρτήσεων και σημειοσειρές στην πάνω δεξιά γωνία του συστήματος συντεταγμένων. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά κάτω από το Γραμματοσειρά και χρώμα.

Θέση υπομνήματος

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε σε ποια από τις τέσσερις γωνίες θέλετε να τοποθετηθεί το υπόμνημα. Μπορείτε επίσης να το αλλάξετε δεξιοπατώντας στο υπόμνημα στην περιοχή γραφήματος.

Υπολογισμός με μιγαδικούς αριθμούς

Σημειώστε αυτό το πεδίο για να χρησιμοποιήσετε το μιγαδικοί αριθμοί για υπολογισμούς κατά τη σχεδίαση γραφημάτων. Αυτό θα αυξήσει τον χρόνο για τη σχεδίαση γραφημάτων αλλά μπορεί να είναι απαραίτητο σε σπάνιες περιπτώσεις όπου το ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι μιγαδικός. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι πραγματικός για να σχεδιαστεί το γράφημα. Αυτό δεν παρεμβαίνει σε υπολογισμούς.

Τεχνοτροπία αξόνων

Επιλέξτε το Κανένα αν δεν θέλετε να εμφανιστούν οι άξονες. Επιλέξτε το Σημείο τομής αν θέλετε ένα κανονικό σύστημα συντεταγμένων. Η θέση των αξόνων μπορεί να αλλαχθεί από Ο άξονας των y τέμνει στο και Ο άξονας των x τέμνει στο. Επιλέξτε το Σε πλαίσιο αν θέλετε οι άξονες να εμφανίζονται στην κάτω αριστερή πλευρά του συστήματος συντεταγμένων, που θα αντικαταστήσει το Ο άξονας των y τέμνει στο / Ο άξονας των x τέμνει στο.

Τριγωνομετρία

Επιλέξτε αν οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις πρέπει να υπολογίζονται στο Ακτίνιαή στο Μοίρες. Αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την εμφάνιση του μιγαδικοί αριθμοί στην πολική μορφή.

Γραμματοσειρά και χρώμα

Χρώματα

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του παρασκηνίου, το χρώμα των αξόνων και το χρησιμοποιούμενο χρώμα για τη σχεδίαση γραμμών πλέγματος.

Γραμματοσειρές

Μπορείτε να αλλάξετε τις χρησιμοποιούμενες γραμματοσειρές στην εμφάνιση ετικετών αξόνων, τη γραμματοσειρά για σχεδίαση αριθμών στους άξονες και τη χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά για το υπόμνημα.

Αποθήκευση ως προεπιλογή

Σημειώστε αυτό για να αποθηκεύσετε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις στον διάλογο που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Αυτές οι ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά που θα επιλέξετε για να δημιουργήσετε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στην κατατομή χρήστη των Windows, δηλ. κάθε χρήστης Windows θα έχει τις δικές του προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο Graph.