Poruke o greškama

Greška 01: Nastaje pri izračunu eksponencijalne funkcije.

Greška nastaje kada bazu (broj) dižemo eksponentom (broj). Npr.: (-4)^(-5.1) izaziva grešku jer negativni broj se ne može eksponirati negativnim ne cijelim brojem kada se koristi sustav realni brojevi.

Greška 02: Tangenta u pi/2+n*pi (90°+n180°) je neodređena.

tan(x) je neodređen zar x= π/2+πp = 90°+p180°, gdje p označava cijeli broj.

Greška 03: Izvedivo samo za pozitivne cijele brojeve.

fact(x), daje faktorijele broja x, a određen je samo za pozitivne cijele brojeve x.

Greška 04: Ne postoji logaritam broja jednakog ili manjeg od nule.

Logaritamske funkcije ln(x) i log(x) su neodređene za x0, u sustavu realnih brojeva. U sustavu kompleksnih brojeva, funkcije su neodređene samo u 0.

Greška 05: Drugi korijen negativnog broja je neodređen.

sqrt(x) je neodređen za x<0, u sustavu realnih brojeva. U sustavu kompleksnih brojeva izračun će se izvršiti.

Greška 06: Izračun daje imaginarni broj.

Greška se javlja pri izračunu s realnim brojevima kad se u rezultatu pojavi imaginarni. Npr.: sin(x+i)

Greška 07: Dijeljenje s nulom.

Program pokušava dijeliti s nulom. Takve funkcije su neodređene. Npr,: f(x)=1/x je neodređena u x=0.

Greška 08: Inverzna trigonometrijska funkcija je izvan područja [-1;1].

Inverzne trigonometrijske funkcije asin(x) i acos(x) određene su samo u području [-1;1]. Neodređene su i za bilo koji imaginarni broj. Funkcija atan(x) je određena za bilo koji broj, osim imaginarnog. Ova greška se može javiti i kad koristite arg(0).

Greška 09: Funkcija nije određena za tu vrijednost.

Greška se javlja kada funkcija nije određena u nekoj točci. Npr.: sign(x) i u(x) u x=0.

Greška 10: coth za neodređenu vrijednost.

Inverse hyperbolic tangent atanh(x) is undefined at x=1 and x=-1, and not defined outside the interval x=]-1;1[ when calculating with real numbers only.

Greška 11: arccosh za neodređenu vrijednost.

Inverzni hiperbolni kosekans acosh(x) određen je samo za x1 kada se koriste realni brojevi. acosh(x) određen je za sve brojeve kada se koriste kompleksni brojevi.

Greška 12: arg(0) je neodređen.

Nula nije određena jer 0 nema kuta.

Greška 13: Izračun neuspio.

Ova se greška javlja pri izračunu složenih funkcija kao W(z) kada se ne može dostići točan rezultat..

Greška 14: Argument daje funkciju koja rezultira potpunim gubitkom preciznosti.

Argument funkcije uzrokuje gubitak bitnih rezultata, kao npr. sin(1E70) daje čudne brojeve u području [-1;1].

Greška 15: Korisnička funkcija/konstanta '%s' ne postoji ili sadrži krivi broj argumentata.

Korisnička funkcija ili konstanta više ne postoji. Odredite je ponovo ili je uklonite s popisa. Ovo se dešava i kad se korisnička funkcija i konstanta međusobno zamijene, ili kad se promjeni broj argumenta korisničke funkcija.

Greška 16: Previše rekurzije

Ovo se najčešće događa kad funkcija poziva samu sebe, rekurzivno, beskonačni broj puta, npr.: foo(x)=2*foo(x). Greška će nastati i ako se pojavi više rekurzivnih funkcija.

Greška 17: Prekoračenje: Funkcija daje preveliku vrijednost koja nadmašuje mogućnosti izračuna.

Npr.: Ako pokušate izračunati sinh(20000), prekoračujete mogućnosti.

Error 18: A plugin function failed.

A custom function in a Python plugin did not return a result. The Python interpreter window may show more detailed information.

Greška 50: Neočekivani operator. Operator %s nije na pravom mjestu.

Operator +, -, *, / ili ^ je na krivom mjestu. Npr.: f(x)=^2, a poruka vas podsjeća da ste nešto zaboravili ispred operatora..

Greška 55: Nedostaje desna zagrada.

Provjerite zagrade!

Greška 56: Krivi broj unesenih argumenta za funkciju '%s'

Pregledajte Popis funkcija i utvrditr broj argumenata koje funkcija zahtijeva. Npr.: sin(x,3) uzrokuje ovu grešku.

Greška 57: Nedostaje operator usporedbe.

Unutar izraza, dopuštena su samo do dva operatora usporedbe. Npr.: "sin(x) < y < cos(x)" je dobro, dok "sin(x) < x < y < cos(x)" nije, jer su u izrazu tri < operatora.

Greška 58: Krivi broj je unesen. Koristite oblik: -5.475E-8

Unijeli ste nešto što samo izgleda kao broj. Npr.: 4.5E je krivi broj. Broj mora biti oblika nnn.fffEeee gdje je nnn dio broja koji može biti i negativan. fff je dio koji je s točkom '.' odvojen od cijelog broja. Ovaj dio nije obvezan, ali odvajanje od cijelog broja jest. E je eksponent separator i mora se unijeti kao veliko slovo 'E', eventualno nastavljeno s '-'. Eksponent E je nužan samo kad se koristi. Npr.: 5E8 je isto što i 5*10^8. Evo nekoliko primjera: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Greška 59: Nema unosa. Unesite formulu.

Niste ništa upisali u polje unosa. To nije dopušteno.

Greška 60: Zarez nije dopušten. Koristite točku kao decimalni separator.

Npr.: Umjesto 2,5 unesite 2.5.

Greška 61: Neočekivana desna zagrada.

Provjerite i unos(e) ispred desne(ih) zagrade(a).

Greška 63: Nedostaje broj, konstanta ili funkcija.

Očekuje se unos broja, konstante ili funkcije.

Greška 64: Upis iza konstante ili varijable nije dozvoljen.

Npr.: f(x)=x(5). treba biti f(x)=x*5. U ovom slučaju, zagrada unesena iza konstante je nedopuštena.

Greška 65: Očekuje se jednadžba.

Ovo se događa kad ostavite prazne zagrade, npr.: f(x)=sin()

Greška 66: Nepoznata varijabla, funkcija ili konstanta: %s

Unijeli ste nešto što sliči na varijablu, funkciju ili konstantu. Npr.; "x5" nije isto što i "x*5".

Greška 67: Nepoznati znak: %s

Unesen nepoznati znak.

Greška 68: Neočekivani kraj jednadžbe.

Nema završetka jednadžbe.

Greška 70: Greška u raščlambi jednadžbe.

Greška pri raščlambi teksta. Unos nije ispravna funkcija.

Greška 71: Izračun rezultira prekoračenjem mogućnosti.

Moguće je da je uneseni broj prevelik.

Greška 73: U izračunu se koristi kriva vrijednost..

Krivi unos vrijednosti za izračun.

Greška 74: Nedovoljan broj točaka za izračun.

Polinom koristi najmanje jednu točku više od stupnja polinomnosti. Npr.: Polinom 3. stupnja treba najmanje 4 točke. Sve ostale funkcije trebaju najmanje dvije točke.

Error 75: Nedopušteni naziv %s vaše funkcije ili konstante.

Nazivi unesenih funkcija i konstanti moraju počinjati slovom i sadržavati jedino slova i brojeve. Nazive već ugrađenih funkcija ne možete koristiti kao svoje.

Greška 76: Ne može se derivirati rekurzivna funkcija.

Rezultat derivacije je beskonačan.

Error 79: Function %s cannot be differentiated.

Ne postoji prva derivacija funkcija kao npr. za arg(x), conj(x), re(x) and im(x).

Greška 86: Nedokumentirana greška u izračunu.

Ovakva greška je za sada nedokumentirana. Molim, izvijestite me uz navođenje svih podataka koji su je proizveli, kako bih sam mogao reproducirati je i spriječiti njeno pojavljivanje ili dopuniti popis poruka o greškama.

Greška 87: Nema rješenja. Pokušajte s novim unosom ili modelom.

Unos ili odabir ne daje rješenje. Npr., uzrok može biti izbor neodgovarajuće trend linije, pa pokušajte s drugom.

Error 88: No result found.

No valid result exist. This may for example happen when trying to create a trendline from a point series where it is not possible to calculate a trendline. One reason can be that one of the calculated constants needs to be infinite.

Error 89: An accurate result cannot be found.

Graph could not calculate an accurate result. This may happen when calculating the numerical integral produced a result with a too high estimated error.

Greška 99: Unutrašnja greška. Molim vas, izvijestite me uz navođenje što je moguće više podataka.

Ova greška znači da je program učinio nešto nemoguće, ali ipak jest. Molim, izvijestite me uz navođenje svih podataka koji su je proizveli, kako bih sam mogao reproducirati je i spriječiti njeno pojavljivanje ili dopuniti popis poruka o greškama.