Popis funkcija

Ovo je popis svih varijabli, konstanti, operatora i funkcija raspoloživih u ovom programu i koje se mogu koristiti. Popis je sortiran prema redoslijedu uporabe. Redoslijed operatora se mijenja zagradama (), {} i []. Imajte na umu da su unosi jednadžbi u Graph-u osjetljivi na velika i mala slova. Jedini izuzetak je eksponent, broj pri naučnoj notaciji.

KonstantaOpis
xNeovisna varijabla, dio standardnih funkcija.
tNeovisna varijabla koja poziva (koristi) parametar parametarske funkcije ili polarni kut polarne funkcije.
eEulerova konstanta, u programu vrijednosti, e=2.718281828459045235360287.
pi Konstanta pi, u programu vrijednosti, pi=3.141592653589793238462643.
undefUvijek daje grešku. Koristi se za prikaz neodređenog dijela funkcije.
iImaginarni broj. U programu vrijednosti, i2 = -1. Koristi se samo za kompleksne brojeve.
infThe constant for infinity. Only useful as argument to the integrate function.
randdaje nasumce brojeve između 0 i 1.

OperatorOpis
Exponentiation (^)Potenciranje broja eksponentom. Npr.: f(x)=2^x
Negativno (-)Negativna vrijednost. Npr.: f(x)=-x
Logički NOT (ne)not a evaluates to 1 if a is zero, and evaluates to 0 otherwise.
Množenje (*)Multiplies two factors. Example: f(x)=2*x
Dijeljenje (/)Divides two factors. Example: f(x)=2/x
Zbrajanje (+)Adds two terms. Example: f(x)=2+x
Odbijanje (-)Subtracts two terms. Example: f(x)=2-x
Veće od (>)Utvrđivanje da li je prvi izraz veći od drugog.
Greater than or equal to (>=)Utvrđivanje da li je prvi izraz od drugog veći ili jednak.
Manje od (<)Utvrđivanje da li je prvi izraz manji od drugog.
Less than or equal to (<=)Utvrđivanje da li je prvi izraz od drugog manji ili jednak.
Jednako (=)Utvrđivanje da li je prvi izraz identičan drugome.
Različito (<>)Utvrđivanje da li je prvi izraz različit od drugog.
Logički AND (i) a and b evaluates to 1 if both a and b are non-zero, and evaluates to 0 otherwise.
Logički OR (ili) a or b evaluates to 1 if either a or b are non-zero, and evaluates to 0 otherwise.
Logički XOR (ili/ili) a xor b evaluates to 1 if either a or b, but not both, are non-zero, and evaluates to 0 otherwise.

FunkcijeOpis
Trigonometrija
sindaje sinus argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
cosdaje kosinus argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
tandaje tangens argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
asindaje arcsin argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
acosdaje arccos argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
atandaje arctg argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
secdaje sekans argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
cscdaje kosekans argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
cotdaje kotangens argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
asecdaje arcsec argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
acscdaje arccosec argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
acotdaje arcctg argumenta zadanog u radijanima ili stupnjevima.
Hiperbolne
sinhdaje hiperbolni sinus argumenta.
coshdaje hiperbolni kosinus argumenta.
tanhdaje hiperbolni tangens argumenta.
asinhdaje hiperbolni arkus sinus argumenta.
acoshdaje hiperbolni arkus kosinus argumenta.
atanhdaje hiperbolni arkus tangens argumenta.
cschdaje hiperbolni kosekans argumenta.
sechdaje hiperbolni sekans argumenta.
cothdaje hiperbolni kotangens argumenta.
acschdaje inverzni hiperbolni kosekans argumenta.
asechdaje inverzni hiperbolni sekans argumenta.
acothdaje inverzni hiperbolni kotangens argumenta.
Potenciranje i logaritmiranje
sqrdaje kvadrat argumenta/dizanje argumenta na drugu potenciju.
expdaje potenciju konstante e argumentom = ex
sqrtDrugi korijen argumenta.
rootdaje n-ti korijen argumenta.
lndaje logaritam po bazi argumenta.
logdaje logaritam argumenta po bazi 10.
logbdaje logaritam argumenta po bazi n.
Kompleksne
absdaje apsolutnu vrijednost argumenta.
argdaje kut argumenta u radijanima ili stupnjevima.
conjdaje konjugirani argument.
redaje realni dio argumenta.
imdaje imaginarni dio argumenta.
Zaokruživanja
truncdaje cijeli broj argumenta.
fractdaje razlomljeni dio argumenta.
ceilZaokružuje argument na najbliži cijeli broj.
floorZaokružuje argument na najbliži niži cijeli broj.
roundZaokružuje argument na broj decimala određen drugim argumentom.
Piecewise
signReturns the sign of the argument: 1 if the argument is greater than 0, and -1 if the argument is less than 0.
uJedinični korak: Daje 1 ako je argument veći ili jednak 0, i 0 u suprotnom.
mindaje najmanji argument.
maxdaje najveći argument.
rangedaje drugi argument iz raspona od tri argumenta.
ifdaje drugi argument ako prvi argumenta nije 0. Inače vraća treći argument.
Posebne
integratedaje numerički integral argumenta u rasponu od drugog do trećeg argumenta.
sumdaje sumu argumenta za svaki cijeli broj u rasponu od drugog do trećeg argumenta.
productdaje produkt argumenta za svaki cijeli broj u rasponu od drugog do trećeg argumenta.
factdaje faktorijele argumenta.
gammadaje Eulerovu gama funkciju argumenta.
betadaje Beta funkciju argumenta.
Wdaje Lambert W-funkciju argumenta.
zetadaje Riemann Zeta-funkciju argumenta.
moddaje ostatak prvog argumenta podijeljenog s drugim argumentom.
dnormdaje normalnu razdiobu prvog argumenta s neobveznom srednjom vrijednosti standardne devijacije.

Pogledajte slijedeće jednadžbe:

sin(x)^2= (sin(x))^2
sin 2x = sin(2x)
sin 2+x = sin(2)+x
sin x^2 = sin(x^2)
2(x+3)x = 2*(x+3)*x
-x^2 = -(x^2)
2x = 2*x
e^2x = e^(2*x)
x^2^3 = x^(2^3)