Fejlmeddelelser

Fejl 01: Der opstod en fejl under potensopløftning.

Der opstod en fejl under potensopløftning. For eksempel giver (-4)^(-5.1) en fejl, da et negativt tal ikke kan opløftes til et ikke helt negativt tal, når man regner med reelle tal.

Fejl 02: Tangens til pi/2+n*pi (90°+n180° i grader) er udefineret.

tan(x) er udefineret for x = π/2+πp = 90°+p180°, hvor p er et heltal.

Fejl 03: Fakultet kan kun evalueres for positive heltal.

fact(x), der bruges til at beregne x-fakultet, formelt x!, er kun defineret for positive heltal.

Fejl 04: Kan ikke tage logaritmen til et tal, der er mindre end eller lig med 0.

Logaritmefunktionerne ln(x) og log(x) er udefinerede for x0, når der regnes med reelle tal. Når der regnes med komplekse tal, er funktionerne kun udefinerede i x=0.

Fejl 05: sqrt er udefineret for negative tal.

sqrt(x) er udefineret for x<0, når der regnes med reelle tal. sqrt(x) er defineret for alle tal, når der regnes med komplekse tal.

Fejl 06: En delberegning resulterede i et resultat med en imaginær del.

Denne fejl opstår, når derregnes med reelle tal, og et delresultat har en imaginær del, så beregningen ikke kan fortsætte. Et eksempel er: sin(x+i).

Fejl 07: Division med nul.

Programmet forsøgte at dividere med 0. En funktion er udefineret for argumenter, som resulterer i division med 0. For eksempel er funktionen f(x)=1/x udefineret for x=0.

Fejl 08: Invers trigonometrisk funktion uden for definitionsområdet [-1;1].

De inverse trigonometriske funktioner asin(x) og acos(x) er kun defineret på intervallet [-1;1], og de er ikke defineret for tal med en imaginær del. Funktionen atan(x) er defineret for alle tal uden en imaginær del. Denne fejl kan også opstå, hvis du forsøger at tage arg(0).

Fejl 09: Funktionen er ikke defineret for denne værdi.

Denne fejl kan forekomme for funktioner, der ikke er defineret i et specifikt punkt. Dette er for eksempel tilfældet for sign(x) og u(x) i x=0.

Fejl 10: atanh evalueret for en udefineret værdi.

Invers hyperbolsk tangens atanh(x) er ikke defineret for x=1 og x=-1, og det er ikke defineret uden for intervallet ]-1;1[, når der kun regnes med reelle tal.

Fejl 11: acosh evalueret for en udefineret værdi.

Invers hyperbolsk cosinus acosh(x) er kun defineret for x1, når reelle tal anvendes. acosh(x) er defineret for alle tal, når der regnes med komplekse tal.

Fejl 12: arg(0) er udefineret.

Argumentet til 0 er udefineret, fordi 0 ikke har nogen vinkel.

Fejl 13: Evaluering fejlede.

Denne fejl opstår ved evaluering af en mere kompliceret funktion som f.eks. W(z), fordi der ved evalueringen ikke kan findes et nøjagtigt resultat.

Fejl 14: Argumentet til en funktion gav et resultat med totalt tab af præcision.

Et argument i en funktion har givet et resultat uden betydende cifre, som f.eks. sin(1E70), der kan give en hvilken som helst værdi på intervallet [-1;1].

Fejl 15: Den brugerdefinerede funktion/konstant '%s' blev ikke fundet eller har et forkert antal argumenter.

En brugerdefineret funktion eller konstant eksisterer ikke længere. Du kan enten definere den igen eller slette symbolet alle de steder, hvor det er brugt. Dette kan også ske, hvis en brugerdefineret konstant er blevet ændret til en funktion eller omvendt, eller hvis antallet af argumenter til en brugerdefineret funktion er blevet ændret.

Fejl 16: For mange rekursive kald.

Der er udført for mange rekursive funktionskald. Dette skyldes højst sandsynligt, at en funktion kalder sig selv i det uendelige, f.eks. foo(x)=2*foo(x). Fejlen kan også opstå, hvis du blot kalder for mange funktioner rekursivt.

Error 17: Dataoverløb: En funktion har returneret en værdi så stor, at den ikke kan håndteres.

Et funktionskald har givet en værdi, som er for stor til at kunne håndteres. Dette sker f.eks., hvis man forsøger at evaluere sinh(20000).

Fejl 18: En plugin-funktion fejlede.

En brugerdefineret funktion i et Python-plugin gav intet resultat. Python-fortolkningsvinduet viser evt. mere detaljeret information.

Fejl 50: Uventet operatør. Operatøren %s kan ikke placeres her.

En operator +, -, *, / eller ^ er blevet fejlplaceret. Dette kan ske, hvis du prøver at indtaste funktionen f(x)=^2, og det betyder som regel, at der er glemt noget før operatøren.

Fejl 55: Slutparentes mangler.

Der mangler en slutparentes. Vær sikker på, at der er lige mange start- og slutparenteser.

Fejl 56: Forkert antal argumenter angivet for funktionen '%s'.

Du har ikke angivet det rigtige antal argumenter til den angivne funktion. Tjek i Liste over funktioner, hvor mange argumenter funktionen skal have. Denne fejl kan for eksempel ske, hvis du skriver sin(x,3).

Fejl 57: Sammenligningsoperator fejlplaceret.

Kun to sammenligningsoperatorer er tilladt i samme udtryk. F.eks. accepteres "sin(x) < y < cos(x)", hvorimod "sin(x) < x < y < cos(x)" er et ugyldigt udtryk, fordi der er tre <-operatorer i træk.

Fejl 58: Ugyldigt tal. Brug formatet: -5.475E-8

Der blev fundet noget, som ligner et tal men ikke er det. Dette er for eksempel et ugyldigt tal: 4.5E. Et tal skal opfylde formen nnn.fffEeee, hvor nnn er heltalsdelen, der eventuel kan være negativ. fff er decimaldelen, som adskilles fra heltalsdelen med et punktum og aldrig et komma. Decimaldelen er valgfri, men enten heltalsdelen eller decimaldelen skal være til stede. E er eksponentadskiller og skal skrives med stort. eee er eksponenten, der eventuelt kan være negativ. Eksponenten er kun nødvendig, hvis E’et er der. Bemærk, at 5E8 er det samme som 5*10^8. Her er nogle eksempler på gyldige tal: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Fejl 59: Strengen er tom. Du skal indtaste en funktion.

Der blev ikke indtastet nogen tekst. Dette er ikke gyldigt. Der skal indtastes et udtryk.

Fejl 60: Komma er ikke tilladt her. Brug punktum som decimaladskiller.

Komma bruges ikke som decimaladskiller. Brug et punktum til at adskille decimaler fra heltalsdelen i stedet for komma.

Fejl 61: Uventet slutparentes fundet.

En uventet slutparentes blev fundet. Kontroller, at start- og slutparenteser passer sammen.

Fejl 63: Tal, konstant eller funktion forventet.

En faktor, som kan være en konstant, en variabel eller en funktion, blev forventet her.

Fejl 64: Parameter efter konstant eller variabel ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at sætte en parentes med en parameter efter en variabel. For eksempel er dette ugyldigt: f(x)=x(5). Brug f(x)=x*5 i stedet.

Fejl 65: Udtryk forventet.

Et udtryk mangler. Dette kan for eksempel skyldes en tom parentes: f(x)=sin()

Fejl 66: Ukendt variabel, funktion eller konstant: %s

Der blev fundet noget, som ligner en variabel, en konstant eller en funktion, men som er ukendt. Bemærk, at "x5" ikke er det samme som "x*5".

Fejl 67: Ukendt tegn: %s

Et ukendt tegn blev fundet.

Fejl 68: Uventet afslutning på udtrykket.

Uventet afslutning på udtrykket. Der mangler noget i enden.

Fejl 70: Fejl i funktionsudtryk.

Der opstod en fejl ved forsøget på at forstå funktionsteksten. Strengen er ikke en gyldig funktion.

Fejl 71: En beregning resulterede i et overløb.

Et dataoverløb opstod under en beregning. Dette kan skyldes, at et tal er blevet for stort.

Fejl 73: En ugyldig værdi blev brugt i beregningen.

En ugyldig værdi blev brugt som data ved en beregning.

Fejl 74: Der er ikke nok punkter til at foretage beregningen.

Der er ikke nok punkter til at finde en tendenslinje. Til et polynomium skal der bruges mindst et punkt mere end graden af polynomiet. Et tredjegradspolynomium skal dermed bruge mindst 4 punkter. Alle andre typer funktioner skal bruge mindst 2 punkter.

Fejl 75: Ugyldigt navn %s til brugerdefineret funktion eller konstant.

Navne på brugerdefinerede funktioner og konstanter skal begynde med et bogstav og må kun indeholde bogstaver og tal. Du kan ikke bruge navne, som allerede er tildelt indbyggede funktioner og konstanter.

Fejl 76: Rekursiv funktion kan ikke differentieres.

Det er ikke muligt at differentiere en rekursiv funktion, fordi udtrykket for den afledede funktion vil fortsætte i det uendelige.

Fejl 79: Funktionen %s kan ikke differentieres.

Funktionen kan ikke differentieres, fordi en del af den ikke har nogen afledet. Dette gælder for eksempel for arg(x), conj(x), re(x) og im(x).

Fejl 86: Fejl under beregning.

Der opstod en fejl under beregningen. Yderligere information om fejlen er ikke tilgængelig. Du kan eventuelt prøve at kontakte programmøren og fortælle ham, hvordan fejlen kan genskabes. Så kan det være, at han kan forbedre fejlmeddelelsen eller forhindre fejlen i at opstå.

Fejl 87: Ingen løsning fundet. Prøv et andet gæt eller en anden model.

Det givne gæt, som kan være det der bruges som standard, gav ikke nogen løsning. Det kan skyldes et dårligt gæt, og et bedre gæt vil måske resultere i en løsning. Det kan også skyldes, at modellen ikke passer til de givne data, så du bør prøve en anden model.

Fejl 88: Intet resultat fundet.

Der findes intet gyldigt resultat. Dette kan f.eks. forekomme, hvis man forsøger at oprette en tendenslinje for en punktserie, der ikke kan beregnes en tendenslinje til. En årsag kan være, at en af de beregnede konstanter skal være uendelig.

Fejl 89: Et eksakt resultat kan ikke beregnes.

Graph kunne ikke beregne et eksakt resultat. Dette kan forekomme, hvis beregning af det numeriske integral giver et resultat med for høj anslået usikkerhed.

Fejl 99: Intern fejl. Vær venlig at kontakte programmøren med så megen information som muligt.

Der opstod en intern fejl. Dette betyder, at programmet har gjort noget, der ikke burde kunne lade sig gøre. Være venlig at kontakte programmøren og give ham så meget information som muligt, så han kan genskabe fejlen og rette den.