Liste over funktioner

Følgende er en liste over samtlige variable, konstanter, operatorer og funktioner, der er understøttet af programmet. Listen over operatorer viser operatorer med den største præcedens først. Operatorernes præcedens kan dog ændres med parenteser. Både (), {} og [] kan bruges som parenteser. Bemærk, at programmet ikke skelner mellem store og små bogstaver, bortset fra at Eulers konstant e skal skrives med småt, mens angivelse af eksponentiel notation E i et tal skal skrives med stort.

KonstantBeskrivelse
xDen uafhængige variabel i normale funktioner.
tDen uafhængige variabel, kaldet parameter, i parameterfunktioner og polære vinkel i polærfunktioner.
eEulers konstant, der i programmet er defineret til e=2.718281828459045235360287.
piKonstanten π, der i programmet er defineret til pi=3.141592653589793238462643.
undefReturnerer altid fejl. Bruges til at indikere, at en del af funktionen er udefineret.
iDen imaginære enhed. Defineret ved i2 = -1. Kun brugbar når der arbejdes med komplekse tal.
infUendelighedskonstanten. Kun brugbar som argument i integrate-funktionen.
randEvalueres til et tilfældigt tal mellem 0 og 1.

OperatørBeskrivelse
Potensopløftning (^)Opløfter til den angivne potens. Eksempel: f(x)=2^x
Negation (-)Den negative værdi af en faktor. Eksempel: f(x)=-x
Logisk NOT (not)not a giver 1, hvis a er nul, ellers giver det 0.
Multiplikation (*)Multiplicerer de to faktorer. Eksempel: f(x)=2*x
Division (/)Dividerer tæller med nævner. Eksempel: f(x)=2/x
Addition (+)Adderer de to addender. Eksempel: f(x)=2+x
Subtraktion (-)Trækker subtrahenden fra minuenden. Eksempel: f(x)=2-x
Større end (>)Indikerer om et udtryk er større end et andet udtryk.
Større end eller lig med (>=)Indikerer om et udtryk er større end eller lig med et andet udtryk.
Mindre end (<)Indikerer om et udtryk er mindre end et andet udtryk.
Mindre end eller lig med (<=)Indikerer om et udtryk er mindre end eller lig med et andet udtryk.
Lig med (=)Indikerer om to udtryk evalueres til præcist samme værdi.
Forskellig fra (<>)Indikerer om to udtryk ikke evalueres til samme værdi.
Logisk AND (and)a and b giver 1, hvis både a og b er forskellige fra nul, ellers giver det 0.
Logisk OR (or)a or b giver 1, hvis enten a eller b er forskellig fra nul, ellers giver det 0.
Logisk XOR (xor)a xor b giver 1, hvis enten a eller b, men ikke begge, er forskellig fra nul, ellers giver det 0.

FunktionBeskrivelse
Trigonometrisk
sinReturnerer sinus til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
cosReturnerer cosinus til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
tanReturnerer tangens til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
asinReturnerer invers sinus til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
acosReturnerer invers cosinus til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
atanReturnerer invers tangens til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
secReturnerer sekans til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
cscReturnerer cosekans til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
cotReturnerer cotangens til argumentet, der kan være i radianer eller grader.
asecReturnerer invers sekans til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
acscReturnerer invers cosekans til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
acotReturnerer invers cotangens til argumentet. Resultatet kan være i radianer eller grader.
Hyperbolsk
sinhReturnerer hyperbolsk sinus til argumentet.
coshReturnerer hyperbolsk cosinus til argumentet.
tanhReturnerer hyperbolsk tangens til argumentet.
asinhReturnerer invers hyperbolsk sinus til argumentet.
acoshReturnerer invers hyperbolsk cosinus til argumentet.
atanhReturnerer invers hyperbolsk tangens til argumentet.
cschReturnerer hyperbolsk cosekans til argumentet.
sechReturnerer hyperbolsk sekans til argumentet.
cothReturnerer hyperbolsk cotangens til argumentet.
acschReturnerer invers hyperbolsk cosekans til argumentet.
asechReturnerer invers hyperbolsk sekans til argumentet.
acothReturnerer invers hyperbolsk cotangens til argumentet.
Potens og Logaritme
sqrReturnerer kvadratet på argumentet, det vil sige argumentet i anden.
expReturnerer e opløftet til argumentets potens.
sqrtReturnerer kvadratroden af argumentet.
rootReturnerer den n’te rod af argumentet.
lnReturnerer logaritmen med grundtal e til argumentet.
logReturnerer 10-talslogaritmen til argumentet.
logbReturnerer logaritmen med grundtal n til argumentet.
Komplekst
absReturnerer argumentets absolutte værdi.
argReturnerer argumentets vinkel i radianer eller grader.
conjReturnerer argumentet konjugeret.
reReturnerer argumentets reelle del.
imReturnerer argumentets imaginære del.
Afrunding
truncReturnerer argumentets heltalsdel.
fractReturnerer argumentets brøkdel.
ceilRunder argumentet op til nærmeste heltal.
floorRunder argumentet ned til nærmeste heltal.
roundAfrunder det første argument til antallet af decimaler givet ved det andet argument.
stykkevis
signReturnerer argumentets fortegn: 1, hvis argumentet er større end 0, og -1, hvis argumentet er mindre end 0.
uUnit step: Returnerer 1, hvis argumentet er større end eller lig med 0 og 0, hvis argumentet er mindre end 0.
minReturnerer det mindste af argumenterne.
maxReturnerer det største af argumenterne.
rangeReturnerer det andet argument, hvis det ligger i intervallet fra det første til det tredje argument.
ifReturnerer det andet argument, hvis det første argument ikke evalueres til 0; ellers returneres det tredje argument.
Speciel
integrateReturnerer det numeriske integral af det første argument i intervallet fra det andet til det tredje argument.
sumReturnerer summen af det første argument evalueret for alle heltal i intervallet fra det andet til det tredje argument.
productReturnerer produktet af det første argument evalueret for alle heltal i intervallet fra det andet til det tredje argument.
factReturnerer argumentets fakultet.
gammaReturnerer Eulers gammafunktion til argumentet.
betaReturnerer betafunktionen evalueret for argumenterne.
WReturnerer Lamberts W-funktion evalueret for argumentet.
zetaReturnerer Riemann Zetafunktionen evalueret for argumentet.
modReturnerer resten, når det første argument divideres med det andet argument.
dnormReturnerer normalfordelingen af det første argument med valgfri middelværdi og spredning.

Bemærk følgende sammenhænge:

sin(x)^2= (sin(x))^2
sin 2x = sin(2x)
sin 2+x = sin(2)+x
sin x^2 = sin(x^2)
2(x+3)x = 2*(x+3)*x
-x^2 = -(x^2)
2x = 2*x
e^2x = e^(2*x)
x^2^3 = x^(2^3)