Voeg een relatie in

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om een relatie in te voegen in het assenstelsel. Relation is een veel voorkomende naam voor ongelijkheden en vergelijkingen, ook bekend als impliciete functie. Om een relatie in te voegen gebruik je het menu-item FunctieVoeg een relatie in.... Om een bestaande relatie te wijzigen, moet je deze eerst selecteren in de functielijst en FunctieBewerk... gebruiken .

Relatie

Hier vul je de relatie in waarvan je grafiek wil. Dit moet of een vergelijking, of een ongelijkheid zijn. x en y worden gebruikt als de onafhankelijke veranderlijken. Een vergelijking is een uitdrukking dat een linkerlid gelijk stelt aan een rechterlidelkaar en dit met de = operator. Bijvoorbeeld de vergelijking x ^ 2 + y ^ 2 = 5^2 plot een cirkel met straal 5.

Een ongelijkheid is een uitdrukking waar het linkerlid groter of kleiner is dan het rechterlid, deze leden worden gescheiden door een van de vier operatoren zijn: <, >, <=, >=. Een ongelijkheid kan bijvoorbeeld abs (x) + abs (y) < 1 . Twee operatoren kunnen gebruikt worden om een bereik op te geven, bijvoorbeeld y < sin(x) < 0.5.

Je kan dezelfde operatoren en ingebouwde functies gebruiken als voor het plotten van de grafieken van functies. Je kan ook custom functions definieren.

Beperkingen

Hier kun je beperkingen ingeven, dit kan elke numerieke uitdrukking worden. De relatie is alleen geldig en wordt alleen getekend waar de beperkingen voldaan zijn, dat wil zeggen resulteert in een niet-nul waarde. De beperkingen bestaan meestal uit een serie van ongelijkheden gescheiden door de logische operatoren (and, orxor). Zoals bij relaties worden x en y gebruikt als onafhankelijke veranderlijken.

Bijvoorbeeld heb je de relatie x^2 + y^2 < 25, wat een gearceerde cirkel is, de beperkingen x > 0 and y < 0 zal zorgen dat alleen het deel van de cirkel in het 4th kwadrant getoond wordt.

Omschrijving

Hier kun je een beschrijvende tekst laten zien in de legende. Als je dit veld leeg laat, zullen de relatie en de beperkingen worden weergegeven in de legende.

Eigenschappen

Hier kun je een arceringsstijl voor ongelijkheden kiezen, kleur en breedte voor vergelijkingen. De arcering Stijl wordt alleen gebruikt voor ongelijkheden en genegeerd voor vergelijkingen. Om overlappende ongelijkheden te zien, moet je verschillende stijlen gebruiken. De Breedt geeft de lijndikte van de kromme bij vergelijkingen en de dikte van de grenskromme bij ongelijkheden. Bij ongelijkheden kan de dikte O worden gesteld om te voorkomen dat de grenskromme getekend wordt.