Μηνύματα σφάλματος

Σφάλμα 01: Έγινε λάθος κατά τον υπολογισμό της συνάρτησης δύναμης.

Αυτό το σφάλμα συμβαίνει όταν ένας αριθμός υψωμένος στη δύναμη ενός άλλου αριθμού κατέληξε σε σφάλμα. Για παράδειγμα (-4) ^ (-5.1) δίνει ένα σφάλμα, επειδή ένας αρνητικός αριθμός δεν μπορεί να υψωθεί σε έναν αρνητικό μη ακέραιο αριθμό όταν υπολογίζεται με το πραγματικοί αριθμοί.

Σφάλμα 02: Η εφαπτομένη στο pi/2+n*pi (90+n180 σε μοίρες) είναι αόριστη.

Η tan(x) είναι αόριστη για x= π/2+πp = 90+p180, όπου p είναι ένας ακέραιος.

Σφάλμα 03: Το παραγοντικό υπολογίζεται μόνο για θετικούς ακέραιους.

Το fact(x), που υπολογίζει το παραγοντικό του x, ορίζεται μόνο για θετικούς ακέραιους του x.

Σφάλμα 04: Δεν υπάρχει λογάριθμος αριθμού ίσου ή μικρότερου του μηδέν.

Οι λογαριθμικές συναρτήσεις ln(x) and log(x) είναι αόριστες για x0, όταν ο υπολογισμός γίνεται για πραγματικούς αριθμούς. Όταν οι υπολογισμοί γίνονται με μιγαδικούς αριθμούς, το x είναι αόριστο μόνο στο 0.

Σφάλμα 05: το sqrt δεν ορίζεται για αρνητικούς αριθμούς.

Το sqrt(x) είναι αόριστο για x<0, όταν οι υπολογισμοί γίνονται για πραγματικούς αριθμούς. Το sqrt(x) ορίζεται για όλους τους αριθμούς, όταν οι υπολογισμοί γίνονται με μιγαδικούς αριθμούς.

Σφάλμα 06: Ένα μέρος του υπολογισμού έδωσε έναν αριθμό με μιγαδικό αριθμό.

Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί όταν οι υπολογισμοί γίνονται με πραγματικούς αριθμούς. Αν ένα μέρος του υπολογισμού κατέληξε σε έναν αριθμό με φανταστικό μέρος, ο υπολογισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα παράδειγμα αυτού είναι: sin(x+i)

Σφάλμα 07: Διαίρεση με το μηδέν.

Το πρόγραμμα προσπάθησε να διαιρέσει με μηδέν κατά τον υπολογισμό. Μια συνάρτηση δεν ορίζεται για τιμές όπου απαιτείται διαίρεση με το μηδέν. Για παράδειγμα η συνάρτηση f(x)=1/x δεν ορίζεται στο x=0.

Σφάλμα 08: Η αντίστροφη τριγωνομετρική συνάρτηση εκτός εμβέλειας [-1;1]

Οι αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις asin(x) και acos(x) ορίζονται μόνο στην περιοχή [-1;1] και δεν ορίζονται για οποιονδήποτε αριθμό με φανταστικό μέρος. Η συνάρτηση atan(x) ορίζεται για όλους τους αριθμούς χωρίς φανταστικό μέρος. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να συμβεί αν προσπαθείτε να πάρετε arg(0).

Σφάλμα 09: Η συνάρτηση δεν ορίζεται για αυτήν την τιμή.

Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί για συναρτήσεις που δεν ορίζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι για παράδειγμα η περίπτωση για sign(x) και u(x) στο x=0.

Σφάλμα 10: Η atanh υπολογίζεται για απροσδιόριστη τιμή.

Η αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη atanh(x) δεν ορίζεται στο x=1 και x=-1 και δεν ορίζεται έξω από το διάστημα x=]-1;1[ όταν υπολογίζεται με πραγματικούς αριθμούς μόνο.

Σφάλμα 11: Η acosh υπολογίζεται σε απροσδιόριστη τιμή.

Το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο acosh(x) υπολογίζεται μόνο για x1 κατά τη χρήση του πραγματικοί αριθμοί. Το acosh(x) ορίζεται για όλους τους αριθμούς κατά τον υπολογισμό με μιγαδικοί αριθμοί.

Σφάλμα 12: Το arg(0) δεν ορίζεται.

Το όρισμα του μηδενός δεν ορίζεται επειδή το 0 δεν έχει γωνία.

Σφάλμα 13: Ο υπολογισμός απέτυχε.

Αυτό το σφάλμα συμβαίνει όταν μια περισσότερο περίπλοκη συνάρτηση όπως η W(z) υπολογίζεται και ο υπολογισμός απέτυχε να βρει ένα ακριβές αποτέλεσμα.

Σφάλμα 14: Το όρισμα παρήγαγε ένα αποτέλεσμα συνάρτησης με ολική απώλεια ακρίβειας.

Ένα όρισμα σε μια κλήση συνάρτησης παρήγαγε ένα αποτέλεσμα με ολική απώλεια των σημαντικών ψηφίων, όπως sin(1E70) που δίνει έναν τυχαίο αριθμό στην περιοχή [-1;1].

Σφάλμα 15: Η προσαρμοσμένη συνάρτηση/σταθερά '%s' δε βρέθηκε ή έχει εσφαλμένο αριθμό ορισμάτων.

Μια προσαρμοσμένη συνάρτηση ή σταθερά δεν υπάρχει πια. Μπορείτε είτε να την ορίσετε ξανά ή να αφαιρέσετε όλες τις χρήσεις του συμβόλου. Αυτό μπορεί να συμβεί επίσης αν μια προσαρμοσμένη σταθερά έχει αλλαχθεί σε συνάρτηση ή αντίστροφα, ή αν ο αριθμός ορισμάτων σε μια προσαρμοσμένη συνάρτηση έχει αλλαχθεί.

Σφάλμα 16: Υπερβολικές αναδρομικές κλήσεις

Έχουν εκτελεστεί υπερβολικά πολλές αναδρομικές κλήσεις. Αυτό προκλήθηκε μάλλον από μια συνάρτηση που καλεί τον εαυτό της αναδρομικά έναν άπειρο αριθμό φορών, για παράδειγμα foo(x)=2*foo(x). Το σφάλμα μπορεί επίσης να συμβεί αν καλέσατε απλά υπερβολικά πολλές συναρτήσεις αναδρομικά.

Σφάλμα 17: Υπερχείλιση: Μια συνάρτηση επέστρεψε μια τιμή υπερβολικά μεγάλη για επεξεργασία.

Μια κλήση συνάρτησης κατέληξε σε μια τιμή υπερβολικά μεγάλη για επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει , για παράδειγμα, αν δοκιμάσετε να υπολογίσετε sinh(20000)

Σφάλμα 18: Ένα πρόσθετο συνάρτησης απέτυχε.

Μια προσαρμοσμένη συνάρτηση σε ένα πρόσθετο Python δεν επέστρεψε αποτέλεσμα. Το παράθυρο διερμηνευτή Python μπορεί να εμφανίσει περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες.

Σφάλμα 50: Απροσδόκητος τελεστής. Ο τελεστής %s δεν μπορεί να τοποθετηθεί εδώ

Ένας τελεστής +, -, *, / ή ^ τοποθετήθηκε εσφαλμένα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν δοκιμάσατε να εισάγετε τη συνάρτηση f(x)=^2 και συνήθως σημαίνει ότι ξεχάσατε κάτι μπροστά από τον τελεστή.

Σφάλμα 55: Λείπει η δεξιά παρένθεση.

Μια δεξιά παρένθεση λείπει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον ίδιο αριθμό αριστερών και δεξιών παρενθέσεων.

Σφάλμα 56: Άκυρος αριθμός ορισμάτων που παρέχονται για τη συνάρτηση '%s'

Εισάγατε έναν εσφαλμένο αριθμό ορισμάτων στη συγκεκριμένη συνάρτηση. Ελέγξτε το Κατάλογος συναρτήσεων για να βρείτε τον απαιτούμενο αριθμό ορισμάτων που χρειάζεται η συνάρτηση. Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί αν γράψετε, για παράδειγμα, sin(x,3).

Σφάλμα 57: Εσφαλμένη θέση τελεστή σύγκρισης.

Επιτρέπονται μόνο δύο τελεστές σύγκρισης στη σειρά. Για παράδειγμα "sin(x) < y < cos(x)" είναι εντάξει, ενώ "sin(x) < x < y < cos(x)" είναι άκυρο επειδή υπάρχουν τρεις τελεστές < στη σειρά.

Σφάλμα 58: Βρέθηκε άκυρος αριθμός. Χρησιμοποιήστε τη μορφή -5.475E-8

Κάτι που έμοιαζε με αριθμό, αλλά δεν ήταν έχει βρεθεί. Για παράδειγμα, αυτός είναι ένας άκυρος αριθμός: 4.5E. Ένας αριθμός πρέπει να είναι στη μορφή nnn.fffEeee όπου nnn είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού που μπορεί να είναι αρνητικός. fff είναι το κλασματικό μέρος που διαχωρίζεται από το ακέραιο μέρος με μια τελεία '.'. Το κλασματικό μέρος είναι προαιρετικό, αλλά είτε το ακέραιο είτε το κλασματικό μέρος πρέπει να υπάρχει. Ε είναι το εκθετικό διαχωριστικό και πρέπει να είναι ένα 'E' με κεφαλαία. eee είναι ο εκθέτης στον οποίο μπορεί να προηγείται προαιρετικά ένα '-'. Ο εκθέτης χρειάζεται μόνο όταν υπάρχει Ε. Σημειώστε ότι το 5E8 είναι το ίδιο με το 5*10^8. Ιδού μερικά παραδείγματα αριθμών: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Σφάλμα 59: Η συμβολοσειρά είναι κενή. Πρέπει να εισάγετε έναν τύπο.

Δεν εισάγατε τίποτα στο πλαίσιο. Αυτό δεν επιτρέπεται. Πρέπει να εισάγετε μια παράσταση.

Σφάλμα 60: Το κόμμα δεν επιτρέπεται εδώ. Χρησιμοποιήστε τελεία ως δεκαδικό διαχωριστικό.

Τα κόμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεκαδικά διαχωριστικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα '.' για να ξεχωρίσετε το κλασματικό από το ακέραιο μέρος.

Σφάλμα 61: Απροσδόκητη δεξιά παρένθεση.

Μια δεξιά παρένθεση βρέθηκε αναπάντεχα. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των αριστερών και δεξιών παρενθέσεων ταιριάζει.

Σφάλμα 63: Αναμενόταν αριθμός, σταθερά ή συνάρτηση.

Ένας παράγοντας, που μπορεί να είναι αριθμός, σταθερά, μεταβλητή ή συνάρτηση αναμενόταν.

Σφάλμα 64: Δεν επιτρέπεται παράμετρος μετά από σταθερά ή μεταβλητή.

Οι παρενθέσεις δεν μπορούν να τοποθετηθούν μετά από μια σταθερά ή μεταβλητή. Για παράδειγμα αυτό είναι άκυρο: f(x)=x(5). Στη θέση του χρησιμοποιήστε f(x)=x*5.

Σφάλμα 65: Αναμενόταν παράσταση.

Μια παράσταση αναμενόταν. Αυτό μπορεί να συμβεί αν έχετε κενές παρενθέσεις: f(x)=sin()

Σφάλμα 66: Άγνωστη μεταβλητή, συνάρτηση ή σταθερά: %s

Εισάγατε κάτι που μοιάζει με μεταβλητή, συνάρτηση ή σταθερά αλλά είναι άγνωστη. Σημειώστε ότι το "x5" δεν είναι το ίδιο με "x*5".

Σφάλμα 67: Άγνωστος χαρακτήρας: %s

Βρέθηκε ένας άγνωστος χαρακτήρας.

Σφάλμα 68: Απροσδόκητο τέλος της παράστασης.

Απροσδόκητο τέλος της παράστασης.

Σφάλμα 70: Σφάλμα κατά την ανάλυση παράστασης

Συνέβη ένα σφάλμα κατά την ανάλυση του κειμένου της συνάρτησης. Η συμβολοσειρά δεν είναι έγκυρη συνάρτηση.

Σφάλμα 71: Ο υπολογισμός προκάλεσε υπερφόρτωση.

Μια υπερχείλιση προέκυψε κατά τον υπολογισμό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι αριθμοί έγιναν υπερβολικά μεγάλοι.

Σφάλμα 73: Μια άκυρη τιμή χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό.

Μια άκυρη τιμή χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο για τον υπολογισμό.

Σφάλμα 74: Δεν υπάρχουν αρκετά σημεία για υπολογισμό.

Δεν παρασχέθηκαν αρκετά σημεία για να υπολογιστεί η γραμμή τάσης. Ένα πολυώνυμο χρειάζεται τουλάχιστον ένα περισσότερο σημείο από τον βαθμό του. Ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού χρειάζεται τουλάχιστον 4 σημεία. Όλες οι άλλες συναρτήσεις χρειάζονται τουλάχιστον δύο σημεία.

Σφάλμα 75: Απαράδεκτο όνομα %s για τη συνάρτηση ή σταθερά του χρήστη.

Τα ονόματα για συναρτήσεις και σταθερές του χρήστη πρέπει να αρχίζουν με ένα γράμμα και να περιέχουν μόνο γράμματα και δεκαδικά ψηφία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ονόματα χρησιμοποιούνται ήδη από ενσωματωμένες συναρτήσεις και σταθερές.

Σφάλμα 76: Δεν μπορεί να παραγωγιστεί αναδρομική συνάρτηση.

Δεν είναι δυνατό να παραγωγίσετε μια αναδρομική συνάρτηση επειδή η τελική συνάρτηση θα είναι απείρως μεγάλη.

Σφάλμα 79: Η συνάρτηση %s δεν μπορεί να παραγωγιστεί.

Η συνάρτηση δεν μπορεί να παραγωγιστεί, επειδή κάποιο μέρος της συνάρτησης δεν έχει πρώτη παράγωγο. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για arg(x), conj(x), re(x) και im(x).

Σφάλμα 86: Μη περαιτέρω προσδιορισμός του σφάλματος που έγινε στον υπολογισμό.

Ένα σφάλμα προέκυψε κατά τον υπολογισμό. Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη. Αν πάρετε αυτό το σφάλμα, μπορείτε να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή με μια περιγραφή πώς να αναπαράγετε το σφάλμα. Έπειτα μπορείτε να βελτιώσετε το μήνυμα σφάλματος ή να αποτρέψετε το σφάλμα από το να συμβεί.

Σφάλμα 87: Δεν βρέθηκε λύση. Δοκιμάστε μια άλλη υπόθεση ή ένα άλλο μοντέλο.

Η δεδομένη υπόθεση, που μπορεί να είναι η προεπιλεγμένη, δεν έδωσε καμία λύση. Αυτό μπορεί να προκλήθηκε από μια εσφαλμένη υπόθεση και μια καλύτερη υπόθεση μπορεί να καταλήξει σε μια λύση. Μπορεί επίσης να είναι επειδή το δεδομένο πρότυπο γραμμής τάσης δεν ταιριάζει με τα δεδομένα, οπότε θα πρέπει να δοκιμάσετε ένα άλλο πρότυπο.

Σφάλμα 88: Δεν βρέθηκε αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχει έγκυρο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή τάσης από μια σημειοσειρά όπου δεν είναι δυνατό να υπολογίσετε μια γραμμή τάσης. Μια αιτία μπορεί να είναι ότι μία από τις υπολογισμένες σταθερές χρειάζεται να είναι άπειρη.

Σφάλμα 89: Δεν μπορεί να βρεθεί ακριβές αποτέλεσμα.

Το Graph Αδύνατε να υπολογίσει ένα ακριβές αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τον υπολογισμό του αριθμητικού ολοκληρώματος που παράχθηκε με ένα υπερβολικά υψηλό εκτιμώμενο σφάλμα.

Σφάλμα 99: Εσωτερικό σφάλμα. Ενημερώστε τον προγραμματιστή με όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες.

Συνέβη ένα εσωτερικό σφάλμα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει κάνει κάτι που είναι αδύνατο αλλά συνέβη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναπαράγει το πρόβλημα.