Κατάλογος συναρτήσεων

Τα παρακάτω είναι ένας κατάλογος όλων των μεταβλητών, σταθερών, τελεστών και συναρτήσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα. Ο κατάλογος των τελεστών εμφανίζει τους τελεστές με την υψηλότερη προτεραιότητα πρώτους. Οι τελεστές προτεραιότητας μπορούν να αλλαχθούν μέσα από τη χρήση παρενθέσεων. (), {} και [] μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν εξίσου. Σημειώστε ότι οι παραστάσεις στο Graph είναι ανεξάρτητες από πεζά/κεφαλαία, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Η μοναδική εξαίρεση είναι το e ως σταθερά του Όιλερ και Ε ως ο εκθέτης σε ένα αριθμός στην επιστημονική σημειογραφία.

ΣταθεράΠεριγραφή
xΗ χρησιμοποιούμενη ανεξάρτητη μεταβλητή σε τυπικές συναρτήσεις.
tΗ ανεξάρτητη μεταβλητή που λέγεται παράμετρος για παραμετρικές συναρτήσεις και πολική γωνία για πολικές συναρτήσεις.
eΗ σταθερά Όιλερ. Σε αυτό το πρόγραμμα ορίζεται ως e=2.718281828459045235360287
piΗ σταθερά π, που σε αυτό το πρόγραμμα ορίζεται ως pi=3.141592653589793238462643
undefΕπιστρέφει πάντα ένα σφάλμα. Χρησιμοποιείται για να δείξει ότι μέρος μιας συνάρτησης δεν ορίζεται.
iΗ φανταστική μονάδα. Ορίστηκε ως i2 = -1. Χρήσιμη μόνο όταν δουλεύετε με μιγαδικούς αριθμούς.
infΗ σταθερά για το άπειρο. Χρήσιμη μόνο ως όρισμα στη συνάρτηση integrate.
randΥπολογίζει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

ΤελεστήςΠεριγραφή
Εκθετικοποίηση (^)Υψώνει στη δύναμη ενός εκθέτη. Παράδειγμα: f(x)=2^x
Άρνηση (-)Η αρνητική τιμή ενός παράγοντα. Παράδειγμα: f(x)=-x
Λογικό NOT (not-όχι)Τα not a υπολογίζουν σε 1 αν το a είναι μηδέν και σε 0 αλλιώς.
Πολλαπλασιασμός (*)Πολλαπλασιάζει δύο παράγοντες. Παράδειγμα: f(x)=2*x
Διαίρεση (/)Διαιρεί δύο παράγοντες. Παράδειγμα: f(x)=2/x
Πρόσθεση (+)Προσθέτει δύο όρους. Παράδειγμα: f(x)=2+x
Αφαίρεση (-)Αφαιρεί δύο όρους. Παράδειγμα: f(x)=2-x
Μεγαλύτερο από (>)Δείχνει αν μια παράσταση είναι μεγαλύτερη από μια άλλη παράσταση.
Μεγαλύτερο ή ίσο με (>=)Δείχνει αν μια παράσταση είναι μεγαλύτερη ή ίση από μια άλλη παράσταση.
Μικρότερο από (<)Δείχνει αν μια παράσταση είναι μικρότερη από μια άλλη παράσταση.
Μικρότερο ή ίσο με (<=)Δείχνει αν μια παράσταση είναι μικρότερη ή ίση από μια άλλη παράσταση.
Ίσον (=)Δείχνει αν δύο παραστάσεις υπολογίζουν ακριβώς την ίδια τιμή.
Όχι ίσο (<>)Δείχνει αν δύο παραστάσεις δεν υπολογίζουν ακριβώς την ίδια τιμή.
Λογικό AND (and-και)Τα a and b υπολογίζουν 1 αν και τα δύο a και b είναι μη μηδενικά και 0 αλλιώς.
Λογικό OR (or-ή)Τα a or b υπολογίζουν 1 αν είτε το a είτε το b είναι μη μηδενικά και 0 αλλιώς.
Λογικό XOR (xor-αποκλειστική διάζευξη)Τα a xor b υπολογίζουν 1 αν είτε το a είτε το b, αλλά όχι και τα δύο, είναι μη μηδενικά και 0 αλλιώς.

ΣυνάρτησηΠεριγραφή
Τριγωνομετρικά
sinΕπιστρέφει το ημίτονο του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
cosΕπιστρέφει το συνημίτονο του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
tanΕπιστρέφει την εφαπτομένη του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
asinΕπιστρέφει το αντίστροφο ημίτονο του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
acosΕπιστρέφει το αντίστροφο συνημίτονο του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
atanΕπιστρέφει την αντίστροφη εφαπτομένη του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
secΕπιστρέφει την τέμνουσα του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
cscΕπιστρέφει την συντέμνουσα του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
cotΕπιστρέφει την συνεφαπτομένη του ορίσματος, που μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
asecΕπιστρέφει την αντίστροφη τέμνουσα του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
acscΕπιστρέφει την αντίστροφη συντέμνουσα του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
acotΕπιστρέφει την αντίστροφη συνεφαπτομένη του ορίσματος. Η επιστρεφόμενη τιμή μπορεί να είναι σε ακτίνια ή μοίρες.
Υπερβολικό
sinhΥπολογίζει το υπερβολικό ημίτονο του ορίσματος.
coshΕπιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του ορίσματος.
tanhΕπιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη του ορίσματος.
asinhΕπιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του ορίσματος.
acoshΕπιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του ορίσματος.
atanhΕπιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του ορίσματος.
cschΕπιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα του ορίσματος.
sechΕπιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα του ορίσματος.
cothΕπιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του ορίσματος.
acschΕπιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συντέμνουσα του ορίσματος.
asechΕπιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική τέμνουσα του ορίσματος.
acothΕπιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του ορίσματος.
Δύναμη και λογάριθμος
sqrΕπιστρέφει το τετράγωνο του ορίσματος, δηλαδή τη δύναμη του δύο.
expΕπιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του ορίσματος.
sqrtΕπιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του ορίσματος.
rootΕπιστρέφει την nη ρίζα του ορίσματος.
lnΕπιστρέφει τον λογάριθμο με βάση e στο όρισμα.
logΕπιστρέφει τον λογάριθμο με βάση 10 στο όρισμα.
logbΕπιστρέφει τον λογάριθμο με βάση n στο όρισμα.
Μιγαδικοί
absΕπιστρέφει την απόλυτη τιμή του ορίσματος.
argΕπιστρέφει τη γωνία του ορίσματος σε ακτίνια ή μοίρες.
conjΕπιστρέφει τον συζυγή του ορίσματος.
reΕπιστρέφει το πραγματικό μέρος του ορίσματος.
imΕπιστρέφει το φανταστικό μέρος του ορίσματος.
Στρογγυλοποίηση
truncΕπιστρέφει το ακέραιο μέρος του ορίσματος.
fractΕπιστρέφει το κλασματικό μέρος του ορίσματος.
ceilΣτρογγυλοποιεί το όρισμα στον μεγαλύτερο πλησιέστερο ακέραιο.
floorΣτρογγυλοποιεί το όρισμα στον μικρότερο πλησιέστερο ακέραιο.
roundΣτρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα στον αριθμό των δεκαδικών που δίνεται από το δεύτερο όρισμα.
Κατά τμήματα
signΕπιστρέφει το πρόσημο του ορίσματος: 1 αν το όρισμα είναι μεγαλύτερο από 0 και -1 αν το όρισμα είναι μικρότερο από 0.
uΜοναδιαίο βήμα: Επιστρέφει 1 αν το όρισμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 0 και 0 αλλιώς.
minΕπιστρέφει το ελάχιστο από τα ορίσματα.
maxΕπιστρέφει το μέγιστο από τα ορίσματα.
rangeΕπιστρέφει το δεύτερο όρισμα αν είναι στην περιοχή του πρώτου και του τρίτου ορίσματος.
ifΕπιστρέφει το δεύτερο όρισμα αν το πρώτο όρισμα δεν υπολογίζεται σε 0, αλλιώς επιστρέφεται το τρίτο όρισμα.
Ειδικό
integrateΕπιστρέφει το αριθμητικό ολοκλήρωμα του πρώτου ορίσματος από το δεύτερο όρισμα στο τρίτο όρισμα.
sumΕπιστρέφει το άθροισμα του πρώτου ορίσματος υπολογισμένο για κάθε ακέραιο στην περιοχή από το δεύτερο στο τρίτο όρισμα.
productΕπιστρέφει το γινόμενο του πρώτου ορίσματος υπολογισμένο για κάθε ακέραιο στην περιοχή από το δεύτερο στο τρίτο όρισμα.
factΕπιστρέφει το παραγοντικό του ορίσματος.
gammaΕπιστρέφει τη συνάρτηση γάμα του Όιλερ για το όρισμα.
betaΕπιστρέφει τη συνάρτησης βήτα υπολογισμένη για τα ορίσματα.
WΕπιστρέφει τη συνάρτηση W του Λαμπέρ υπολογισμένη για το όρισμα.
zetaΕπιστρέφει τη συνάρτηση ζήτα του Ρίμαν υπολογισμένη για το όρισμα.
modΕπιστρέφει το υπόλοιπο του πρώτου ορίσματος διαιρεμένου με το δεύτερο όρισμα.
dnormΕπιστρέφει την κανονική κατανομή του πρώτου ορίσματος με προαιρετική μέση τιμή και τυπική απόκλιση.

Σημειώστε τις παρακάτω σχέσεις:

sin(x)^2= (sin(x))^2
sin 2x = sin(2x)
sin 2+x = sin(2)+x
sin x^2 = sin(x^2)
2(x+3)x = 2*(x+3)*x
-x^2 = -(x^2)
2x = 2*x
1/2x = 1/(2*x)
e^2x = e^(2*x)
x^2^3 = x^(2^3)