Υπερβολικό

συνάρτηση sinh

Υπολογίζει το υπερβολικό ημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

sinh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση sinh υπολογίζει το υπερβολικό ημίτονο του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Το υπερβολικό ημίτονο ορίζεται ως: sinh(z) = (ez-e-z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση cosh

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

cosh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση cosh υπολογίζει το υπερβολικό συνημίτονο του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Το υπερβολικό συνημίτονο ορίζεται ως: cosh(z) = (ez+e-z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση tanh

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

tanh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση tanh υπολογίζει την υπερβολική εφαπτομένη του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Η υπερβολική εφαπτομένη ορίζεται ως: tanh(z) = sinh(z)/cosh(z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση asinh

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

asinh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση asinh υπολογίζει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το asinh είναι το αντίστροφο του sinh, δηλ. asinh(sinh(z)) = z.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acosh

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

acosh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acosh υπολογίζει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το acosh είναι το αντίστροφο του cosh, δηλ. acosh(cosh(z)) = z.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση atanh

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

atanh(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση atanh υπολογίζει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το atanh είναι το αντίστροφο του tanh, δηλ. atanh(tanh(z)) = z.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση csch

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

csch(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση csch υπολογίζει την υπερβολική συντέμνουσα του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Η υπερβολική συντέμνουσα ορίζεται ως: csch(z) = 1/sinh(z) = 2/(ez-e-z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση sech

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

sech(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση sech υπολογίζει την υπερβολική τέμνουσα του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Η υπερβολική τέμνουσα ορίζεται ως: sech(z) = 1/cosh(z) = 2/(ez+e-z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση coth

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

coth(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση coth υπολογίζει την υπερβολική συνεφαπτομένη του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Η υπερβολική συνεφαπτομένη ορίζεται ως: coth(z) = 1/tanh(z) = cosh(z)/sinh(z) = (ez + e-z)/(ez - e-z)

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acsch

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συντέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

acsch(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acsch υπολογίζει την αντίστροφη υπερβολική συντέμνουσα του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το acsch είναι το αντίστροφο του csch, δηλ. acsch(csch(z)) = z.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση asech

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική τέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

asech(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση asech υπολογίζει την αντίστροφη υπερβολική τέμνουσα του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το asech είναι το αντίστροφο του sech, δηλ. asech(sech(z)) = z.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acoth

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

acoth(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acoth υπολογίζει την αντίστροφη υπερβολική συνεφαπτομένη του z. Το z μπορεί να είναι κάθε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Το acoth είναι το αντίστροφο του coth, δηλ. acoth(coth(z)) = z. Για πραγματικούς αριθμούς το acoth είναι αόριστο στο διάστημα [-1;1].

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld