Τριγωνομετρικά

συνάρτηση sin

Επιστρέφει το ημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

sin(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση sin υπολογίζει το ημίτονο μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι στο ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Αν το z είναι πραγματικός αριθμός, το αποτέλεσμα θα είναι στην περιοχή -1 έως 1.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση cos

Επιστρέφει το συνημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

cos(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση cos υπολογίζει το συνημίτονο μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι στο ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός. Αν το z είναι πραγματικός αριθμός, το αποτέλεσμα θα είναι στην περιοχή -1 έως 1.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση tan

Επιστρέφει την εφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

tan(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση tan υπολογίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια. Το tan είναι αόριστο στο z = p*π/2, όπου p είναι ένα ακέραιος, αλλά η συνάρτηση επιστρέφει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αν το z είναι κοντά στην αόριστη τιμή.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση asin

Υπολογίζει το αντίστροφο ημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

asin(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση asin υπολογίζει το αντίστροφο ημίτονο του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη της συνάρτησης sin.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acos

Επιστρέφει το αντίστροφ συνημίτονο του ορίσματος.

Σύνταξη

acos(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acos υπολογίζει το αντίστροφο συνημίτονο του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη της συνάρτησης cos.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση atan

Επιστρέφει την αντίστροφη εφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

atan(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση atan υπολογίζει την αντίστροφη εφαπτομένη του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη της συνάρτησης tan.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση sec

Επιστρέφει την τέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

sec(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση sec υπολογίζει την τέμνουσα μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το sec(z) είναι το ίδιο με το 1/cos(z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση csc

Επιστρέφει την συντέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

csc(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση csc υπολογίζει την συντέμνουσα μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το csc(z) είναι το ίδιο με το 1/sin(z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση cot

Επιστρέφει την συνεφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

cot(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση cot υπολογίζει την συνεφαπτομένη μιας γωνίας του z, που μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το cot(z) είναι το ίδιο με το 1/tan(z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός ή ένα μιγαδικός αριθμός.

Παρατηρήσεις

Για ορίσματα με μεγάλο εύρος, η συνάρτηση θα αρχίσει να χάνει ακρίβεια.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση asec

Επιστρέφει την αντίστροφη τέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

asec(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση asec υπολογίζει την αντίστροφη τέμνουσα του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το asec(z) είναι το ίδιο με το acos(1/z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη συνάρτηση του sec.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acsc

Επιστρέφει την αντίστροφη συντέμνουσα του ορίσματος.

Σύνταξη

acsc(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acsc υπολογίζει την αντίστροφη συντέμνουσα του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το acsc(z) είναι το ίδιο με το asin(1/z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη συνάρτηση του csc.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld

συνάρτηση acot

Επιστρέφει την αντίστροφη συνεφαπτομένη του ορίσματος.

Σύνταξη

acot(z)

Περιγραφή

Η συνάρτηση acot υπολογίζει την αντίστροφη συνεφαπτομένη του z. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ακτίνια ή μοίρες ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Το acot(z) είναι το ίδιο με το atan(1/z). Το z μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμητική παράσταση που υπολογίζει ένα πραγματικός αριθμός. Αυτή είναι η αντίστροφη συνάρτηση του cot.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση acot επιστρέφει μια τιμή στην περιοχή ]-π/2;π/2] (]-90;90] όταν υπολογίζει σε μοίρες), που είναι ο περισσότερο συνηθισμένος ορισμός, αν και κάποιος μπορεί να το ορίσει να είναι στην περιοχή ]0;π[.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld