Πίνακας

Ο παρακάτω εμφανιζόμενος διάλογος χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την επιλεγμένη συνάρτηση για μια περιοχή. Επιλέξτε πρώτα μια συνάρτηση στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΥπολογισμόςΠίνακας για να εμφανίσετε τον διάλογο. Ορίστε την πρώτη και την τελευταία τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής στα πεδία Από και Μέχρι. Στο πεδίο Δx ή Δt ορίζεται η αύξηση της ανεξάρτητης μεταβλητής σε κάθε υπολογισμό.

Όταν πατάτε το πλήκτρο Calc, ο πίνακας θα συμπληρωθεί με την ανεξάρτητη μεταβλητή στην πρώτη στήλη. Οι υπόλοιπες στήλες εξαρτώνται από τον τύπο της συνάρτησης. Για μια τυπική συνάρτηση, ο πίνακας θα εμφανίσει τις f(x), f'(x) και f''(x). Για μια παραμετρική συνάρτηση, ο πίνακας θα εμφανίσει τα x(t), y(t), dx/dt, dy/dt και dy/dx. Για μια πολική συνάρτηση, ο πίνακας θα εμφανίσει τα r(t), x(t), y(t), dr/dt και dy/dx. Περιττές στήλες μπορούν να κρυφτούν από το μενού περιεχομένων. Αν οι υπολογισμοί παίρνουν πολλή ώρα, θα εμφανιστεί ένας δείκτης προόδου.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποια κελιά με το ποντίκι και το δεξιό πάτημα με το ποντίκι και να χρησιμοποιήσετε το Αντιγραφή από το μενού περιεχομένων για να αντιγράψετε τα κελιά στο πρόχειρο. Από το πρόχειρο τα δεδομένα μπορούν να επικολληθούν σε ένα άλλο πρόγραμμα, π.χ. Microsoft Excel.

Όταν μετακινείτε το ποντίκι στα αριστερά του πίνακα ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα δεξιό βέλος κατάδειξης. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρες γραμμές με το ποντίκι. Όταν μετακινείτε το ποντίκι στην κορυφή του πίνακα, ο δείκτης αλλάζει σε ένα βέλος κατάδειξης προς τα κάτω. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρες στήλες με το ποντίκι. Όλος ο πίνακας μπορεί να επιλεγεί δεξιοπατώντας και επιλέγοντας Επιλογή όλων. Μπορείτε να επιλέξετε κελιά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών στο πληκτρολόγιο.

Από το μενού περιεχομένων μπορείτε επίσης να εξάγετε τα επιλεγμένα δεδομένα σε ένα αρχείο ως οριοθετημένο κείμενο με κόμμα ή στηλοθέτη.

Σημειώστε ότι αν επιλέξετε τη δημιουργία πολλών τιμών στον πίνακα, μπορεί να πάρει κάποια ώρα για να τις υπολογίσει. Πολλές τιμές μπορούν επίσης να καταναλώσουν πολύ μνήμη από το σύστημα.