Sporočila o napakah

Napaka 01: Prišlo je do napake pri vrednotenju potenčne funkcije.

Rezultat potenciranja je povzročil napako. Primer: (-4)^(-5.1) vrne napako, ker negativnega števila ne moremo potencirati z negativnim necelim eksponentom v obsegu realnih števil.

Napaka 02: Tangens pri pi/2+n*pi (90°+n180° in degrees) ni definiran.

tan(x) ni definiran za x= π/2+πp = 90°+p180°, kjer je p poljubno celo število.

Napaka 03: Vrednost fakultete lahko izračunamo samo za pozitivna cela števila.

Funkcija fact(x), ki računa x!, je definirana samo za pozitivne vrednosti x.

Napaka 04: Logaritmand ne sme biti enak ali manjši od 0.

Logaritemski funkciji ln(x) in log(x) nista definirani za x0, ko računate v obsegu realnih števil. Če računate v obsegu kompleksnih števil, vrednost ni definiranan pri x=0.

Napaka 05: Funkcija sqrt ni definirana za negativna števila.

Funkcija sqrt(x) ni definirana za x<0, ko računate v obsegu realnih števil. V obsegu kompleksnih števil je sqrt(x) definiran za vse x-e.

Napaka 06: Del izračunov vsebuje število z imaginarno komponento.

Napaka se lahko pojavi, ko računate v obsegu realnih števil. Ko ima rezultat tudi imaginarno komponento, se računanje ne more nadaljevati. Primer: sin(x+i)

Napaka 07: Deljenje z nič.

Program je poskušal deliti z nič. Funkcija za vrednosti, kjer bi morali deliti z nič, ni definirana. Na primer: funkcija f(x)=1/x ni definirana pri x=0.

Napaka 08: Inverzna trigonometrična funkcija izven intervala [-1;1]

Inverzni trigonometrični funkciji asin(x) in acos(x) sta definirani samo na intervalu [-1;1], za števila z neničelnim imaginarnim delom nista definirani. Funkcija atan(x) je definirana za vsa števila, kjer je imaginarni del enak 0. Napaka se lahko pojavi, tudi če poskušate izračunati arg(0).

Napaka 09: Funkcija ni definirana za dano vrednost.

Napako dobite za funkcije, ki v neki točki niso definirane. Na primer: sign(x) in u(x) za x=0.

Napaka 10: atanh ovrednoten na nedefinirani vrednosti.

Area tangens atanh(x) ni definiran za x=1. Pri uporabi kompleksnih števil je definiran samo izven intervala [-1;1], kar pomeni na intervalu ]-1;1[.

Napaka 11: acosh ovrednoten na nedefinirani vrednosti.

Area kosinus acosh(x) je definarn samo za x, ko rarealna .

Napaka 12: arg(0) nedefiniran.

Argument števila 0 ni definiran, saj nima kota.

Napaka 13: Vrednotenje spodletelo.

Napaka se pojavi, ko želite ovrednotiti kompleksnejšo funkcijo, na primer W(z), in programu spodleti pri iskanju natančnega rezultata.

Napaka 14: Argument funkcije je povzročil popolnoma napačen rezultat.

Argument funkcije je povzročil napačen rezultat za vrednost funkcije na pomembnih mestih, na primer, sin(1E70) vrne neko poljubno število na intervalu [-1;1].

Napaka 15: Lastna funkcija/konstanta '%s' ni bila najdena ali pa ima napačno število argumentov.

Lastna funkcija ali konstanta ne obstaja več. Do tega lahko pride tudi, če ste lastno konstanto spremenili v funkcijo ali obratno ali pa ste spremenili število argumentov funkcije. Lahko jo ponovno definirate, ali pa odstranite vse uporabe te funkcije oziroma konstante.

Napaka 16: Preveč rekurzivnih klicev

Izvedeno jo bilo preveč rekurzivnih klicev. Najverjetneje je napako povzročila funkcija, ki rekurzivno kliče sama sebe neskončno krat, na primer foo(x)=2*foo(x). Do napake lahko pride tudi v primeru, ko kličete preveč funkcij rekurzivno.

Napaka 17: Prekoračitev obsega: Funkcija je vrnila preveliko vrednost.

Rezultat klicane funkcije je prevelik, da bi ga lahko uporabili. Na primer : izračun sinh(20000)

Napaka 18: Funkcija vključka ni uspela.

Funkcija po meri iz Pythona ni vrnila rezultata. Pythonov tolmač vam bo prikazal podrobnejša pojasnila.

Napaka 50: Nepričakovani operator. Operator %s ne sme biti tukaj.

Eden izmed operatorjev +, -, *, / ali ^ je na napačnem mestu. Do napake pride, če, na primer, vnesete funkcijo f(x)=^2. Navadno gre za to, da ste pozabili nekaj vnesti pred operatorjem.

Napaka 55: Desni zaklepaj manjka.

Manjka zaklepaj. Pazite, da se število predklepajev in zaklepajev ujema.

Napaka 56: Neveljavno število argumentov za funkcijo '%s'

Funkciji ste posredovali napačno število argumentov. Preverite Spisek funkcij, da boste ugotovili pravilno število argumentov izbrane funkcije. Napaka se lahko pojavi, če, na primer, zapišete sin(x,3).

Napaka 57: Napačno mesto operatorja primerjave.

Samo dva operatorja primerjave sta lahko zapovrstjo.Na primer: "sin(x) < y < cos(x)" je pravilno, medtem ko "sin(x) < x < y < cos(x)" ni pravino, ker so zapovrstjo trije operatorji <.

Napaka 58: Najdeno neveljavno število. Uporabite obliko: -5.475E-8

Program je našel niz, ki izgleda kot število. Primer neveljavnega števila: 4.5E. Število mora biti v formatu nnn.fffEeee, kjer nnn predstavlja celi del, ki je lahko tudi negativen. fff je decimalni del in je od celega dela ločen s piko '.'. Decimalni del ni obvezen, vendar mora število imeti vsaj celi ali vsaj decimalni del. E je eksponentni separator in ga morate pisati z veliko tiskano črko 'E'. eee je eksponent, ki je lahko tudi negativen. Eksponent je obvezen samo v primeru, da ste uporabili eksponentni separator 'E'. Upoštevajte, da lahko za isti števili uporabimo različna zapisa, na primer: 5E8 je isto kot 5*10^8. Tukaj je nekaj primerov števil: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Napaka 59: Niz je prazen. Vtipkati morate formlo.

V vnosno polje niste vnesli ničesar. To ni dovoljeno. Vnesti morate izraz.

Napaka 60: Vejica ni dovoljena; za decimalni zapis uporabite piko.

Vejica ni dovoljena. Uporabljati morate piko '.' za ločevanje decimalnega od celega dela.

Napaka 61: Nepričakovan zaklepaj.

Zaklepaj na tem mestu ni pričakovan. Poskrbite, da se število predklepajev in zaklepajev ujema.

Napaka 63: Pričakovano je število, konstanta ali funkcija.

Pričakovan je faktor, ki je lahko število, spremenljivka ali funkcija.

Napaka 64: Za konstanto ali spremenljivko parameter ni dovoljen.

Za konstanto ali spremenljivko ni dovoljena uporaba oklepajev. Primer napačne rabe: f(x)=x(5). Pravilna raba: f(x)=x*5 .

Napaka 65: Pričakovan je izraz.

Program pričakuje izraz. Napaka se pojavi, ko, na primer, pustite oklepaj prazen: f(x)=sin()

Napaka 66: Neznana spremenljivka, funkcija ali konstanta: %s

Vnesli ste nekaj, kar je podobno spremenljivki, funkciji ali konstantni, vendar programu ni poznano. Pazite: niz "x5" ni enak nizu "x*5".

Napaka 67: Neznan znak: %s

Najden neznan znak.

Napaka 68: Nepričakovan konec izraza.

Izraz se zaključi nepričakovano.

Napaka 70: Napaka pri zapisu funkcije.

Pri analizi zapisa funkcije je bila ugotovljena napaka. Vnešeni niz ni veljavna funkcija.

Napaka 71: Med računanjem je prišlo do prekoračitve.

Prišlo je do prekoračitve obsega. Do napake lahko pride, ko so števila prevelika.

Napaka 73: V računu je bilo uporabljeno neveljavno število.

Neveljavna vrednost je bila uporabljena kot podatek za izračun.

Napaka 74: Ni dovolj točk za izračun.

Ni dovolj točk v zaporedju, da bi lahko program izračunal prilagoditveno krivuljo. Za izračun polinomske prilagoditvene krivulje potrebujete vsaj eno točko več, kot je stopnja polinoma. Za polinom tretje stopnje potrebuje vsaj 4 točke. Za vse ostale funkcije potrebujete vsaj dve točki.

Napaka 75: Neveljavno ime %s za lastno funkcijo ali konstanto.

Imena za lastne funkcije ali konstante se morajo začeti s črko, vsebujejo lahko le črke in števke. Ne smete uporabljati imen, ki so že rezervirana za vgrajene funkcije in konstante.

Napaka 76: Rekurzivne funkcije ni mogoče odvajati.

Rekurzivnih funkcij ni mogoče odvajati, ker bi bil rezultat neskončno velik.

Napaka 79: Funkcije %s ni možno odvajati.

Funkcije ni možno odvajati, ker nekateri deli funkcije nimajo prvega odvoda. Na primer : arg(x), conj(x), re(x) and im(x).

Napaka 86: Pri računanju je prišlo do napake, ki nima dodatnega pojasnila.

Pri računanju je prišlo do napake. Natančen vzrok napake je neznan. Če ste dobili to napako, je najbolje napako sporočiti programerju, z opisom postopka, kako ste do nje prišli. Programer bo proučil napako, poskušal poiskati vzrok zanjo in jo preprečiti.

Napaka 87: Rešitev ni bila najdena. Poizkusite z drugo možnostjo ali modelom.

Podana začetna vrednost, ki je lahko tudi privzeta, ni dala rezultata. Vzrok je lahko v napačni začetni vrednosti. Poskusite spremeniti začetno vrednost. Možno je tudi, da izbrani model ne ustreza podatkom in je potrebno izbrati nov model.

Napaka 88: Ni rezultata.

Veljaven rezultat ne obstaja. To se lahko zgodi, ko želite izračunati prilagoditveno krivuljo, kjer jo je nemogoče izračunati. Možen razlog je tudi, da bi morala biti ena izmed izračunanih konstant neskončnost.

Napaka 89: Ne da se določiti natančnega rezultata.

Graph ne more izračunati natančnega rezultata. To se lahko zgodi, ko pri računanju numeričnega integrala dobimo preveliko oceno napake.

Napaka 99: Notranja napaka. Prosimo, da obvestite razvijalaca in priložite čim več podatkov.

Prišlo je do notranje napake. Program je naredil nekaj, kar se ne sme zgoditi, pa se vseeno včasih zgodi. Prosimo, da obvestite programerja. Sporočite mu čim več podrobnosti, s katerimi bo lahko reproduciral napako in jo odpravil.