Spisek funkcij

Sledi spisek spremenljivk, konstant, operatorjev in funkcij, ki jih program podpira. Seznam operatorjev je urejen glede na prioriteto, od tistega z najvišjo navzdol. Prioriteto lahko spremenite z uporabo oklepajev, ki so lahko okrogli (), kvadratni [] ali zaviti {}. Pri pisanju ni razlike med velikmi in malimi črkami, razen pri črki e. Mali e pomeni Eulerjevo konstanto, veliki E, pa uporabljate za znanstveni zapis števila.

KonstantaOpis
xNeodvisna spremenljivka uporabljena v standardnih funkcijah
tNeodvisna spremenljivka, imenovana parameter, v paramteričnih in kot v polarnih funkcijah.
eEulerjeva konstanta. V programu je e=2.718281828459045235360287
piKonstanta π,ki je v programu pi=3.141592653589793238462643
undefVedno vrne napako. S tem označite del funkcije, ki ni definiran
iImaginarna enota. Definirana kot i2 = -1.Uporabna samo, ko delate s kompleksnimi števili.
infKonstanta, ki predstavlja neskončnost. Uporabna samo za funkcijo integrate.
randNaključna vrednost med 0 in 1.

OperatorOpis
Potenciranje (^)Potencira osnovo z eksponentom. Primer: f(x)=2^x
Negacija (-)Negativna vrednost faktorja. Primer: f(x)=-x
Logična negacija (not)not a se ovrednoti kot 1, če je a enk 0 in 0 v ostalih primerih.
Množenje (*)Zmnoži dva faktorja. Primer: f(x)=2*x
Deljenje (/)Deli dva faktorja. Primer: f(x)=2/x
Seštevanje (+)Sešteje dva izraza. Primer: f(x)=2+x
Odštevanje (-)Odšteje dva izraza. Primer: f(x)=2-x
Večje od (>)Pokaže ali je prvi izraz večji od drugega izraza.
Večje ali enako (>=)Pokaže ali je prvi izraz večji ali enak drugemu izrazu.
Manjše od (<)Pokaže ali je prvi izraz manjši od drugega izraza.
Manjše ali enako (<=)Pokaže ali je prvi izraz manjši ali enak drugemu izrazu.
Enako (=)Pokaže ali imata dva izraza isto vrednost.
Ni enako (<>)Pokaže ali sta vrednosti dveh izrazov različni.
Logični IN HKRATI (and)a and b vrne vrednost 1, če sta oba a in b različna od 0, sicer vrne 0.
Logični ALI (or)a or b vrne 1, če je a ali b različen od 0, sicer vrne 0.
Logični EKSKLUZIVNI ALI (xor)a xor b vrne 1, če je a ali b, a ne oba, različno od 0, sicer vrne 0.

FunkcijaOpis
Trigonometrična
sinVrne sinus argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
cosVrne kosinus argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
tanVrne tangens argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
asinVrne arkus sinus argumenta. Rezltat je lahko v radianih ali stopinjah.
acosVrne arkus kosinus argumenta. Rezltat je lahko v radianih ali stopinjah.
atanVrne arkus tangens argumenta. Rezultat je lahko v radianih ali stopinjah.
secVrne sekans argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
cscVrne kosekans argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
cotVrne kotangens argumenta, ki je lahko v radianih ali stopinjah.
asecVrne arkus sekans argumenta. Rezultat je lahko v radianih ali stopinjah.
acscVrne arkus kosekans argumenta. Rezultat je lahko v radianih ali stopinjah.
acotVrne arkus kotangens argumenta. Rezultat je lahko v radianih ali stopinjah.
Hiperbolični
sinhVrne hiperbolični sinus argumenta.
coshVrne hiperbolični kosinus argumenta.
tanhVrne hiperbolični tangens argumenta.
asinhVrne area-sinus argumenta.
acoshVrne area-kosinus argumenta.
atanhVrne area-tangens argumenta.
cschVrne hiperbolični kosekans argumenta.
sechVrne hiperbolični sekans argumenta.
cothVrne hiperbolični kotangens argumenta.
acschVrne area-kosekans argumenta.
asechVrne area-sekans argumenta.
acothVrne area-kotangens argumenta.
Potenca in logaritem
sqrVrne kvadrat arumenta, t.j. potenco 2.
expVrne e na potenco v argumentu.
sqrtVrne kvadratni koren argumenta.
rootVrne nti koren argumenta.
lnVrne logaritem z osnovo e argumenta.
logVrne logaritem z osnovo 10 argumenta.
logbVrne logaritem z osnovo n argumenta.
Kompleksno
absVrne absolutno vrednost argumenta.
argVrne vrednost kota argumenta v radianih ali stopinjah.
conjVrne argumentu konjugirano število.
reVrne realni del argumenta.
imVrne imaginarni del argumenta.
Zaokrožanje
truncVrne celi del argumenta.
fractVrne decimalni del argumenta.
ceilZaokroži argument navzgor na najbližje celo število.
floorZaokroži argument navzdol na najbližje celo število.
roundZaokroži prvi argument na število decimalnih mest, podanih v drugem argumentu.
Zlepek
signVrne predznak argumenta: 1, če je argument večji od 0, -1, če je argument manjši od 0.
uHeavisideova funkcija: Vrne vrednost 1, če je argument večji ali enak 0, sicer pa vrne vrednost 0.
minVrne najmanjšega med argumenti.
maxVrne največjega med argumenti.
rangeVrne drugi argument, če je njegova vrednost med vrednostjo prvega in tretjega argumenta.
ifVrne vrednost drugega argumenta, če je prvi argument različen od nič, sicer pa vrne vrednost tretjega argumenta.
Posebna
integrateVrne določeni integral prvega arumenta na intervalu od drugega do tretjega argumenta.
sumVrne vsoto vrednosti prvega argumenta, izračunanega za vse celoštevilske vrednosti med drugim in tretjim argumentom.
productVrne produkt vrednosti prvega argumenta, izračunanega za vse celoštevilske vrednosti med drugim in tretjim argumentom.
factVrne fakulteto argumenta.
gammaVrne gama funkcijo argumenta.
betaVrne beta funkcijo argumentov.
WVrne Lambertovo W- funkcijo argumentov.
zetaVrne vrednost Riemannove zeta funkcije argumenta.
modVrne ostanek pri deljenju prvega argumenta z drugim argumentom.
dnormVrne vrednost normalne porazdelitve prvega argumenta pri poljubnem matematičnem upanju in standardni deviaciji.

Bodite pozorni na spodnje enakosti:

sin(x)^2= (sin(x))^2
sin 2x = sin(2x)
sin 2+x = sin(2)+x
sin x^2 = sin(x^2)
2(x+3)x = 2*(x+3)*x
-x^2 = -(x^2)
2x = 2*x
e^2x = e^(2*x)
x^2^3 = x^(2^3)