Posebna

Funkcija integrate

Vrne približno vrednost določenega integrala podanega izraza ali območja.

Sintaksa

integrate(f,var,a,b)

Opis

Funkcija integrate vrne približek določenega integrala f s spremenljivko var od a do b. Matematično zapisano:

Vrednost integrala predstavlja ploščino območja med funkcijo f in osjo x na intervalu od a do b. Ploščina, ki je pod osjo x se šteje kot negativna. f je lahko poljubna funkcija s spremenljivko označeno kot drugi argument var. a in b je poljuben številski izraz, katerega vrednost je realna števila, lahko pa uporabite -INF ali INF, s katerima označite negativno oziroma pozitivno neskončnost. integrate ne izračuna natančnega integrala. Za izračun se uporablja prilagojeno Gauss-Kronrodovo pravilo integracije 21-točk, tako da je ocena napake manjša kot 10-3.

Primeri

f(x)=integrate(t^2-7t+1, t, -3, 15) bo integriral f(t)=t^2-7t+1 od -3 do 15 in izračunal 396. Bolj uporabno je f(x)=integrate(s*sin(s), s, 0, x). To bo izrisalo integral f(s)=s*sin(s) od 0 do x, kater je isto kot določen integral f(x)=x*sin(x).

Funkcija sum

Vrne vsoto vrednosti izraza, ovrednotenega na danem obomčju celih števil.

Sintaksa

sum(f,var,a,b)

Opis

Funkcija sum vrne seštevek f, kjer je var ovrednoten za vsa cela števila od a do b. To matematično zapišemo kot

f je lahko katerakoli funkcija s spremenljivko določeno kot drugi argument var. a in b sta lahko poljubna številski izraz, katerih vrednost je cela števila.

Funkcija product

Vrne produkt izraza ovrednotenega nad območjem celih števil.

Sintaksa

product(f,var,a,b)

Opis

Funkcija product vrne produkt f, kjer je var ovrednoten za vsa cela števila od a do b. To je matematično napisano kot

f je lahko poljubna funkcija s spremenljivko dolovar. a in b sta lahko poljubna , katerih vrednost je cela .

Funkcija fact

Vrne fakulteto argumenta.

Sintaksa

fact(n)

Opis

Funkcija fact vrne fakulteto n, kar navadno zapišemo z n!. n je lahkoštevilski izraz, katerega rezultat je pozitvno celo število. Funkcija je definirana kot fact(n)=n(n-1)(n-2)...1 iin je v povezavi s funkcijo gamma: fact(n)=gamma(n+1).

Funkcija gamma

Vrne vrednost Eulerjeve gama funkcije argumenta.

Sintaksa

gamma(z)

Opis

Funkcija gamma vrne vrednost Eulerjeve gama funkcije z, kar navadno zapišemo kot Γ(z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število. Funkcija gamma je v povezavi s funkcijo fakulteta : fact(n)=gamma(n+1). Matematična definicija funkcije gama je

. Ker se izraza ne da izračunati natančno, uporablja Graph Lanczosovo aprokcimacijo za izračun fukncije gamma.

Funkcija beta

Vrne vrednost Eulerjeve beta funkcije za argumenta.

Sintaksa

beta(m, n)

Opis

Funkcija beta vrne vrednost beta funkcije za m in n. m in n sta lahko številski izraz, katerih rezultat je realna števila ali kompleksna števila. Funkcija beta je povezana s funkcijo gamma: beta(m, n) = gamma(m) * gamma(n) / gamma(m+n).

Funkcija W

Vrne vrednost Lambertove W-funkcije argumenta.

Sintaksa

W(z)

Opis

Funkcija W vrne vrednost Lambertove W-funkcije, znane tudi pod imenom omega funkcija, izračunane pri z. z je lahkoštevilski izraz , katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Inverzna funkcija funkcije W je podana z obrazcem f(W)=W*eW.

Opombe

Za realne vrednosti z, ko je z < -1/e, bo vrednost funkcije W imela tudi imaginarni del.

Funkcija zeta

Vrne vrednost od Riemann Zete funkcije ocenjene od argumenta.

Sintaksa

zeta(z)

Opis

Funkcija zeta vrne vrednost Riemann Zeta funkcije, pogosto zapisane kot η(s). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Opombe

Funkcija zeta je definrana na celotni kompleksni ravnini, razen pri polu: z=1.

Funkcija mod

Vrne ostanek pri deljenju prvega argumenta z drugim argumentom.

Sintaksa

mod(m,n)

Opis

Izračuna m po modulu n, ostanek je m/n. mod izračuna ostanek f, in zanj velja, da je m = a*n + f, za celo število a. Predznak ostanka f je vedno isti kot je predznak n. Ko je n=0, mod vrne rezultat 0. m in n sta lahko poljubna številski izraz , katerih vrednost je realna števila.

Funkcija dnorm

Vrne vrednost normalne porazdelitve prvega argumenta pri poljubnem matematičnem upanju in standardni deviaciji.

Sintaksa

dnorm(x, [μ,σ])

Opis

Funkcija dnorm je gostota normalne porazdelitve, imenovane tudi Gaussova porazdelitev. x je spremenljivka, znana tudi kot naključna spremenljivka, μ je matematično upanje in σ je standardna deviacija. μ in σ sta neobvezna; če ju ne navedete, se računa standardna normalna porazdelitev, kjer je μ=0 and σ=1. x, μ in σ so lahko poljubni številski izraz katerih vrednost je realna števila. Omejitev je le: σ > 0. Normalna porazdelitev je definirana kot: