Zlepek

Funkcija sign

Vrne predznak argumenta.

Sintaksa

sign(z)

Opis

Funkcija sign, ki ji rečemo tudi signum, vrne predznak z. z je lahko številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Ko je z realno število sign(z) vrne 1 za z>0 in -1 za z<0. sign(z) vrne 0 za z=0. Ko je vrednost z kompleksno število, sign(z) vrne z/abs(z).

Funkcija u

Heavisideova funckija

Sintaksa

u(z)

Opis

u(z) poznamo pod imenom Heavisideova funkcija. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. Funkcija ni definirana, ko ima z imaginarni del. u(z) vrne 1 za z0 in 0 za z<0.

Funkcija min

Poišče in vrne najmanjšo izmed vrednosti, ki ste jih posredovali kot argumente.

Sintaksa

min(A,B,...)

Opis

Funkcija min vrne najmanjšo vrednost med argumenti. min sprejme poljubno število argumentov, a najmanj dva. Argument je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realna števila ali kompleksna števila. Če so argumenti kompleksna števila, funkcija vrne min(re(A), re(B), ...) + min(im(A), im(B), ...)i.

Funkcija max

Poišče in vrne največjo izmed vrednosti, ki ste jih posredovali kot argumente.

Sintaksa

max(A,B,...)

Opis

Funkcija max vrne največjo vrednost med argumenti. max sprejme poljubno število argumentov, a najmanj dva. Argument je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realna števila ali kompleksna števila. Če so argumenti kompleksna števila, funkcija vrne max(re(A), re(B), ...) + max(im(A), im(B), ...)i.

Funkcija range

Vrne vrednost drugega argumenta, če je le ta v območju med prvim in tretjim argumentom.

Sintaksa

range(A,z,B)

Opis

Funkcija range vrne z, če je z večji od A in manjši od B. Če je z < A vrne A. Če je z > B vrne B. Argumenti so lahko poljubni številski izraz, katerih vrednost je realna števila ali kompleksna števila. Funkcija naredi isto kot max(A, min(z, B)).

Funkcija if

Ovrednoti enega ali več pogojev in vrača različne vrednosti glede na vrednotenje pogojev.

Sintaksa

if(cond1, f1, cond2, f2, ... , condn, fn [,fz])

Opis

Funkcija if ovrednoti cond1 in če je vrednost različna od 0, ovrednoti in vrne f1. Sicer ovrednoti cond2 in če je rezultat različen od 0 vrne f2 in tako dalje. Če nobeden od pogojev ni resničen, vrne fz. fz ni obvezen. Če ga ne navedemo, if vrne napako, v primeru, da so vsi pogoji neresnični. Argumenti so lahko poljubni številski izraz, katerih vrednost je realna števila ali kompleksna števila.