Ovrednoti

Pogovorno okno se uporablja za interaktivne izračune na funkciji. Okno lahko združite s seznamom funkcij, kar je privzeto.

Ovrednoti

Ko izberete RačunajOvrednoti, se pogovorno okno uporabi za vrednotenje izbrane funkcije v dani točki, ki jo lahko vnesete v oknu ali ji sledite z miško.

Spodaj vidite okno, ki se pojavi, ko je izbrana standardna funkcija. Pogovorno okno bo nekoliko drugačno, če ste izbrali parametrično, polarno funkcijo ali tangento.

V okno lahko vnesete vrednost, pri kateri želite funkcijo ovrednotiti. Vrednost se bo izračunala za izbrano funkcijo iz seznam funkcij. Če je rezultat viden v koordinatnem sistemu, bo označen s križcem. Danemu grafu lahko sledite tudi z miško. Kliknite na graf in graf bo ovrednoten pri najbližji točki.

Rezultat ovrednotenja funkcije je lahko kompleksno število z neničelnim imaginarnim delom. Število bo izpisano kot a+bi, aθ ali pa sploh ne bo izpisano glede na izbiro v meniju Možnosti.

Ko na sliko kliknete z miško, lahko v vnosnem oknu izberete, kje naj se kurzor prikaže:

Funkcija

Kurzor bo prikazan na najbližji točki na izbrani funkciji.

Presečišče

Kurzor se bo premaknil na najbližje presečišče med izbrano funkcijo in drugo funkcijo.

x-os

Kurzor bo na najbližjem presečišču med izbrano funkcijo in osjo x.

y-os

Kurzor bo na najbližjem presečišču med izbrano funkcijo in osjo y. Izbira ni možna za standardne funkcije.

Ekstremna x-vrednost

Kurzor bo na najbližjem lokalnem ekstremu za x-koordinato. Izbira ni možna za standardne funkcije.

Ekstremna y-vrednost

Kurzor bo na najbližjem lokalnem ekstremu za y-koordinato.

Area

Izbira RačunajArea omogoča izračun ploščin. Ploščine lahko računate za standardne in polarne funkcije ter tangente, ne pa za parametrične funkcije. Za standardne funkcije in tangente je rezultat ploščina med funkcijo in osjo x (dejansko osjo x, ki ni nujno vidna) v danem območju.

Za polarne funkcije se izračuna ploščina med funkcijo v danem območju in izhodiščem.

Za ostale funkcije se šteje, da je ploščina negativna, ko je graf pod osjo x, ko gre funkcija od višjih do nižjih vrednosti spremenljivke x.

Območje lahko vnesete v vnosna polja ali ga izberete z miško. Izračunana ploščina bo prikazana pod območjem, obenem bo označena v koordinatnem sistemu. Za izračun območja se uporablja Gauss-Kronrodovo pravilo integracije 21-tih točk z največjo možno natančnostjo. Če je ocenjena relativna napaka večja kot 10-4, rezultat ni prikazan.

Dolžina poti

Izbira RačunajDolžina poti poti omogoča izračun dolžine poti med dvema točkama na funkciji. Začetno in končno točko lahko vnesete v vnosni polji ali ju označite s pomočjo miške. Interval bo označen v koordinatnem sistemu. Za izračun program uporablja Simpsonovo metodo, opravi 1000 korakov.