Chybové zprávy

Chyba 01: Chyba nastala při vyhodnocování mocninové funkce.

Tato chyba nastane, když číslo umocněné jiným číslem v exponentu není možné vyhodnotit. Například, výraz (-4)^(-5.1) skončí s chybou, protože záporné číslo nemůže být umocněno záporným desetinným číslem, pokud oborem hodnot je reálné číslo.

Chyba 02: Tangenta úhlu pi/2+n*pi (90°+n180° ve stupních) je nedefinovaná.

Funkce tan(x) je nedefinovaná pro x= π/2+πp = 90°+p180°, kde p je celé číslo.

Chyba 03: Výpočet faktoriálu je možný jen pro kladná celá čísla.

Funkce fact(x), která počítá faktoriál čísla x, je definovaná jen pro kladná celá čísla x.

Chyba 04: Není možné určit logaritmus čísla rovného nule nebo menšího než nula.

Logaritmické funkce ln(x) a log(x) jsou nedefinované pro x0, když výsledky mají být v množině reálných čísel. Když se vykonávají výpočty s komplexními čísly, logaritmus není definován jen pro x rovné 0.

Chyba 05: druhá odmocnina je nedefinovaná pro záporné argumenty.

Funkce sqrt(x) je nedefinovaná pro x<0, když výsledky mají být v množině reálných čísel. Když se vykonávají výpočty s komplexními čísly, je funkce sqrt(x) definovaná pro všechna čísla.

Chyba 06: Část vyhodnocení dala číslo s imaginární složkou.

Tato chyba nastane, pokud se výpočty vykonávají s reálnými čísly. Pokud se v části výpočtu obdrží číslo s imaginární složkou, výpočet nemůže pokračovat. Příkladem toho je: sin(x+i)

Chyba 07: Dělení nulou.

Program se při výpočtu pokusil o dělení nulou. Funkce je nedefinovaná pro hodnoty, které vyústí do dělení nulou. Například funkce f(x)=1/x je nedefinovaná pro x=0.

Chyba 08: Inverzní trigonometrická funkce mimo rozsah [-1,1]

Inverzní trigonometrické funkce asin(x) a acos(x) jsou definované jen pro rozsah argumentu [-1;1], a jsou nedefinované pro každé číslo s imaginární částí. Funkce atan(x) je definovaná pro všechna čísla bez imaginární části. Tato chyba se také může přihodit při pokusu o vyhodnocení arg(0).

Chyba 09: Funkce není definovaná pro tuto hodnotu

Tato chyba může nastat u funkcí, které nejsou definované v specifickém bodě. Takový je například případ sign(x) a u(x) pro x=0.

Chyba 10: Funkce atanh vyhodnocovaná pro nedefinovanou hodnotu.

Inverzní hyperbolická tangenta atanh(x) je nedefinovaná pro x=1 a x=-1, a není definovaná vně intervalu x=]-1;1[ při výpočtech jen s reálnými čísly.

Chyba 11: Funkce acosh vyhodnocovaná pro nedefinovanou hodnotu.

Inverzní hyperbolický kosinus acosh(x) je definovaný jen pro x1 když výsledkem má být reálné číslo. Funkce acosh(x) je definovaná pro všechna čísla , když oborem hodnot jsou komplexní čísla.

Chyba 12: Funkce arg(0) je nedefinovaná.

Pro argument nula je funkce nedefinovaná, protože číslo 0 nemá žádný úhel.

Chyba 13: Vyhodnocení selhalo.

Tato chyba nastane, když nějaká komplikovanější funkce jako W(z) je vyhodnocovaná, ale selhala snaha najít přesný výsledek.

Chyba 14: Argument vyprodukoval výsledek funkce s totální ztrátou přesnosti.

Argument odevzdaný funkci zapříčinil výsledek s úplnou ztrátou významných číslic, jako například sin(1E70), kterého výsledkem bude libovolné číslo z rozsahu [-1;1].

Chyba 15: Vlastní funkce/konstanta '%s' se nenašla, nebo má špatný počet argumentů.

Vlastní funkce nebo konstanta už neexistuje. Buď ji nadefinujte znovu, nebo odstraňte všechny výskyty jejího symbolu. Toto může nastat i v případě, že vlastní funkce byla zaměněna s funkcí a naopak, anebo byl změněn počet argumentů vlastní funkce.

Chyba 16: Příliš mnoho rekurzivních volání.

Došlo k příliš velkému počtu rekurzivních volání. Nejpravděpodobnější příčinou je, že funkce volá sama sebe rekurzívne nekonečně krát, například foo(x)=2*foo(x). Chyba může nastat i tehdy, když voláte příliš mnoho funkcí rekurzívně.

Chyba 17: Přetečení: Funkce vrátila hodnotu příliš velkou pro zpracování.

Výsledkem volání funkce je hodnota příliš velká pro zpracování. To se stane například tehdy, když zkusíte vyhodnotit sinh(20000)

Chyba 18: Funkce doplňku selhala.

Vlastní funkce v pluginu jazyka Python nevrátila výsledek. V okně interpretu Python se může ukázat podrobnější informace.

Chyba 18: Nečekaný operátor. Operátor %s zde nesmí být umístěn.

Operátor +, -, *, / nebo ^ byl na nesprávném místě. Může to nastat, když se pokusíte vložit funkci f(x)=^2, a obyčejně to znamená, že jste zapomněli na něco před operátorem.

Chyba 55: Chybí pravá závorka.

Některá pravá závorka chybí. Zabezpečte, aby počet pravých závorek byl stejný jako levých.

Chyba 56: Neplatný počet argumentů odevzdaných funkci '%s'

Poslali jste nesprávný počet argumentů pro určenou funkci. Prověřte v souhrnu Přehled funkcí potřebný počet argumentů, jaký funkce vyžaduje. Chyba nastane, když například vložíte sin(x,3).

Chyba 57: Operátor nerovnosti na nesprávném místě.

Ve výrazu se mohou nacházet nejvíc dva porovnávací operátory v řadě. Například, "sin(x) < y < cos(x)" je správně, ale "sin(x) < x < y < cos(x)" není platný výraz, protože obsahuje tři < operátory v řadě.

Chyba 58: Zjištěno neplatné číslo. Použijte formát: -5.475E-8

Našel se řetězec, který vypadal jako číslo, ale číslem nebyl. Toto je příklad nesprávného čísla: 4.5E. Číslo musí mít formát nnn.fffEeee, kde nnn je celočíselná část, ta může být i záporná. Desetinná část fff je oddělená od celočíselné části tečkou '.'. Desetinná část je volitelná, ale číslo musí vždy mít buď celočíselnou nebo desetinnou část. E je oddělovač exponentu, a musí být vždy zapsán jeko velké písmeno. eee je exponent, může ho předcházet znaménko '-'. Exponent je potřebný tehdy, je-li přítomný oddělovač E. Všimněte si, že 5E8 je stejné číslo jako 5*10^8. Následuje několik příkladů čísel: -5.475E-8, -0.55, .75, 23E4

Chyba 59: řetězec je prázdný. Musíte vložit výraz.

Do pole nebylo nic vloženo. Není to dovolené. Musíte vložit výraz.

Chyba 60: Čárka zde není povolena. Použijte tečku jako oddělovač desetinné části.

Čárky nesmí být použity ve funkci oddělovače desetinné části. Musíte použít '.' mezi celočíselnou a zlomkovou část.

Chyba 61: Neočekávaná pravá závorka.

Ve výrazu se nečekaně vyskytla pravá závorka. Zabezpečte, aby počet levých a pravých závorek byl vzájemně přizpůsobený.

Chyba 63: Bylo očekávané číslo, konstanta nebo funkce.

Byl očekáván prvek ve formě čísla, konstanty, proměnné nebo funkce.

Chyba 64: Parametr u konstanty nebo proměnné není dovolen.

Závorky nesmějí být uvedeny za konstantou nebo proměnnou. Toto například není platný zápis: f(x)=x(5). Zaměňte zápisem f(x)=x*5.

Chyba 65: Byl očekáván výraz.

Byl očekáván zápis výrazu. Může se vyskytnout v případě, že ponecháte závorky prázdné: f(x)=sin()

Chyba 66: Neznámá promenná, funkce nebo konstanta: %s

Zapsali jste něco, co vypadá jako proměnná, funkce nebo konstanta, ale není to známé. Všimněte si, že zápis "x5" není totožný s "x*5".

Chyba 67: Neznámý znak: %s

Vyskytl se neznámý znak.

Chyba 68: Neočekávaný konec výrazu.

Konec výrazu nastal předčasně.

Chyba 70: Chyba vyhodnocení výrazu.

Chyba nastala při rozboru textu funkce. Řetězec není platnou funkcí.

Chyba 71: Výpočet skončil s přetečením.

Při výpočtu došlo k přetečení. Toto může nastat, když se číslo stane příliš velkým.

Chyba 73: Ve výpočtu byla použita neplatná hodnota.

Neplatná hodnota byla použita jako údaj pro výpočet.

Chyba 74: Nedostatečný počet bodů pro výpočet.

Nebyl zadaný dostatečný počet bodů pro výpočet regresní křivky. Polynomický tvar funkce vyžaduje aspoň o jeden bod více, než je stupeň polynomu. Polynom třetího stupně potřebuje aspoň 4 body. Všechny ostatní funkce vyžadují nejméně dva body.

Chyba75: Zakázaný název %s pro vlastní funkci nebo konstantu.

Názvy vlastních funkcí nebo konstant musí začínat písmenem a obsahovat pouze písmena a desítkové číslice. Nesmíte použít názvy, které jsou už použité pro zabudované funkce a konstanty.

Chyba 76: Není možné derivovat rekurzivní funkci.

Rekurzivní funkci není možné derivovat, protože výsledná funkce by byla nekonečně velká.

Chyba 79: Funkce %s se nedá derivovat.

Funkci není možné derivovat, protože některá její část nemá první derivaci. Jedná se například o funkce jako arg(x), conj(x), re(x) and im(x).

Chyba 86: Při výpočtu nastala blíže neurčená chyba.

Chyba nastala v průběhu výpočtu. Přesná příčina není známá. Pokud se setkáte s touto chybou, mohli byste se spojit s autorem programu a popsat, jakým postupem lze chybu vyvolat. Možná se mu podaří vylepšit chybovou zprávu nebo předejít výskytu té chyby.

Chyba 87: Řešení se nenašlo. Zkuste jiný odhad nebo jiný model.

Počáteční podmínky, které mohly být i výchozí, neposkytly žádné řešení. Může to být způsobeno zlým počátečním odhadem, a lepší odhad může vést k řešení. Příčinou může být i to, že zvolený model nevystihuje data, a v tom případě byste měli zkusit jiný model.

Chyba 88: Žádný výsledek.

Neexistuje žádný platný výsledek. Může se to třeba stát, když hledáte regresní křivku k posloupnosti bodů, ke kterým se nedá vypočítat. Jedním z důvodů může být, že vypočítávané koeficienty by musely být nekonečné.

Chyba 89: Nelze najít přesný výsledek.

Program Graph nedokázal určit přesný výsledek. Toto může nastat při výpočtu určitého integrálu, kdy výsledek má příliš velký odhad chyby.

Chyba 99: Interní chyba. Prosím obeznámte autora programu s co nejpodrobnějšími okolnostmi.

Nastala vnitřní chyba programu. Znamená to, že program udělal něco, co by mělo být nemožné, ale stalo se. Prosím, spojte se s autorem programu s poskytněte co nejvíc informací potřebných pro vyvolání problému.