Přehled položek menu

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny položky menu, používané v programu:

SouborNový (Ctrl+N)

Slouží na vytvoření nového souřadnicového systému pro zakreslování grafů.

SouborOtevřít... (Ctrl+O)

Načte dříve uložený graf ze souboru .grf.

SouborUložit (Ctrl+S)

Uloží graf do souboru.

SouborUložit jako...

Uloží graf do souboru s novým názvem.

SouborUložit jako obrázek... (Ctrl+B)

Uloží aktuální graf jako obrázek.

SouborImportovatSoubor programu Graph...

Importuje obsah jiného souboru Graph do aktuálního souřadnicového systému.

SouborImportovatPosloupnost bodů...

Importuje jednu nebo více posloupností bodů ze souboru, ve kterém jsou datové položky oddělovány tabulátorem, čárkou nebo středníkem. První sloupec musí obsahovat souřadnice na ose x. Všechny další sloupce obsahují souřadnice y. Program Graph vytvoří tolik posloupností bodů, kolik je sloupců s y-ovými souřadnicemi v souboru. Neexistuje žádné omezení na počet posloupností bodů v souboru dat, jenom to, že všechny musí mít jedny společné x-ové souřadnice.

SouborTisk... (Ctrl+P)

Odešle graf na tiskárnu.

SouborKonec (Alt+F4)

Ukončí program. Můžete dostat otázku o uložení souboru.

ÚpravyZpět (Ctrl+Z)

Slouží ke zrušení poslední akce, jakou jste vykonali. V dialogu Možnosti si můžete vybrat, jaký počet naposledy vykonaných akcí se bude ukládat.

ÚpravyZnovu (Ctrl+Y)

Slouží na zopakování naposledy zrušené akce. Tato možnost bude k dispozici jen po vykonání ÚpravyZpět.

ÚpravyVyjmout (Ctrl+X)

Tímto postupem se vybraný element grafu překopíruje do schránky. Následně bude tento element v grafu zrušen.

ÚpravyKopírovat (Ctrl+C)

Překopíruje vybraný element grafu do schránky.

ÚpravyVložit (Ctrl+V)

Vloží naposledy zkopírovaný element grafu ze schránky do grafu.

ÚpravyKopírovat obrázek (Ctrl+I)

Překopíruje zobrazený graf do schránky jako obrázek. Potom ho lze vložit do jiného programu, např. Microsoft Word.

ÚpravyOsy... (Ctrl+A)

Poskytuje možnost úpravy vlastností souřadnic, např. měřítko, barvy, umístění popisu, atd.

ÚpravyMožnosti...

Slouží na změnu souhrnných nastavení v programu Graph, např. přiřazení .grf souborů, zobrazování vysvětlivek, maximální počet kroků zpět, a podobně.

FunkceVložit funkci... (Ins)

Slouží na vložení funkce do souřadnicového systému. Vkládané funkce mohou mít různou tlouštku a barvu, dá se zvolit jejich zobrazení pouze v určeném intervalu a určovat další parametry nastavení.

FunkceVložit tečnu/kolmici... (F2)

Tento dialog použijete na vložení tečny nebo kolmice ve vámi specifikovaném bodu na zobrazené funkci. Tečna nebo kolmice bude přidána k funkci, zvolené v oblasti Seznam funkcí.

FunkceVložit šrafování... (F3)

Tato položka menu slouží na přidání vyšrafované plochy ke zvolené funkci. Máte na výběr různé styly a barvy šrafování. Šrafovaná plocha se může nacházet nad funkcí, pod funkcí, mezi funkcí a osou x, mezi funkcí a osou y, uvnitř funkce nebo mezi dvěma funkcemi.

FunkceVložit f'(x)... (F7)

Pomocí tohoto dialogu se přidá průběh první derivace k vybrané funkci.

FunkceVložit posloupnost bodů... (F4)

Slouží pro vkládání nové posloupnosti bodů do souřadnicového systému. Počet těchto bodů, určených souřadnicemi x a y, není omezen. Máte také možnost zvolit barvu, velikost a styl jednotlivých posloupností bodů.

FunkceVložit regresní křivku... (Ctrl+T)

Slouží na vložení regresní funkce, průběh které se nejlépe přibližuje ke zvolené posloupnosti bodů. Tvar této funce je možné vybrat z různých nabízených typů.

FunkceVložit vztah... (F6)

Do souřadnicového systému vloží rovnici nebo nerovnost. Na základe těchto rovnic a nerovností jsou potom ukázány vztahy mezi souřadnicemi x a y se stejnými operátory, koeficienty a pod., stejně jako u grafu funkce. Vztahy možno zadat s různými styly stínování a barvami.

FunkceVložit popis... (F8)

Otevře dialog, pomocí kterého je možné vytvořit textový popis. Tento popis se vždy vytvoří v centru plochy grafu, ale následně se dá přesunout na jiné místo s použitím myši.

FunkceUpravit... (Enter)

Zobrazí dialog, ve kterém můžete upravit element grafu, vybraný v poli Seznam funkcí.

FunkceOdstranit (Del)

Touto položkou se odstraní element grafu, který je vybrán v poli Seznam funkcí.

FunkceVlastní funkce/konstanty... (Ctrl+F)

Zobrazí dialog, pomocí kterého je možné definovat vlastní funkce a konstanty a přidat je k těm vestavěným.

ZobrazeníPřiblížit (Ctrl++)

Přiblíží střední část zobrazeného grafu, takže uvidíte Ľ původně zobrazené plochy.

ZobrazeníOddálit (Ctrl+-)

Oddálí zobrazení tak, že uvidíte štyřnásobně větší plochu grafu než předtím.

ZobrazeníVýběr (Ctrl+W)

Přidržte levé tlačítko myši a ohraničte tu oblast, kterou si přejete zobrazit na celé ploše grafu. Klepnutím na pravé tlačítko nebo stlačením Esc můžete tento režim zrušit.

ZobrazeníČtvercové (Ctrl+Q)

Změní osu y na stejné měřítko, jaké má osa x. Takto se docílí správného zobrazení kružnic, které předtím vypadaly jako elipsy. Obě osy si podrží stejná měřítka, dokud nezměníte poměr zobrazení.

ZobrazeníStandardní (Ctrl+D)

Vrátí nastavení souřadnic na hodnoty parametrů, které byly použity pro vytvoření nového souřadnicového systému.

ZobrazeníPosunout soustavu (Ctrl+M)

Volbou této položky se symbol kurzoru myši změní na obrys ruky. Teď můžete použít myš na tahání souřadnicového systému po ploše grafu. Když zvolíte znovu tuto položku, nebo klepnete na pravé tlačítko anebo stlačíte Esc, vrátíte se do normálního módu. Jako alternatívu k této položce menu můžete přidržet klávesu Shift a posouvat souřadnicový systém myší.

ZobrazeníPřizpůsobit

Změní nastavení souřadnic tak, aby byl zobrazen celý zvolený element grafu.

ZobrazeníZobrazit vše

Změní nastavení souřadnic tak, aby se zobrazily všechny elementy zaškrtnuté v oblasti Seznam funkcí.

VýpočtyDélka křivky

Vypočítá délku dráhy křivky mezi dvěma body zvoleného grafu.

VýpočtyObsah oblasti

Vypočítá určitý integrál funkce ve specifikovaném rozsahu proměnné. Vypočítaná hodnota je stejná, jako plocha mezi funkcí a osou x s respektováním jejího znaménka.

VýpočtyHodnota (Ctrl+E)

Vyhodnotí vlastnosti zvolené funkce v daném bodě. Pro běžnou funkci jsou zjištěny hodnoty f(x), f'(x) a f''(x). Parametrická funkce má ukázány hodnoty x(t), y(t), dx/dt, dy/dt a dy/dx. Pro polární funkci se zobrazí hodnoty r(t), x(t), y(t), dr/dt a dy/dt.

VýpočtyTabulka...

V tomto dialogu se zaplní tabulka rozsahem hodnot specifikovaných uživatelem a výsledným vyhodnocením vlastností zvolené funkce pro tyto hodnoty.

VýpočtyAnimovat...

Tento dialog vám umožní vytvořit animaci z dat grafu funkce pomocí změny stanovené vlastní konstanty. Tím je snadno možné posoudit, co se stane při změnách této konstanty. Animace může být uložena do diskového souboru.

NápovědaObsah a rejstřík (F1)

Ukáže obsah a rejstřík souboru nápovědy.

NápovědaPřehled funkcí (Ctrl+F1)

Ukáže seznam funkcí a konstant, které mohou být použity pro vykreslování grafů.

NápovědaČasto kladené dotazy

Ukáže seznam často kladených dotazů a odpovědí na ně.

NápovědaTip dne

Ukáže některé tipy k použití programu Graph přístupným způsobem, a některé vlastnosti programu, o kterých možná ještě nevíte.

NápovědaInternetDomovská stránka programu Graph

Zobrazí domovskou stránku programu Graph ve vašem výchozím webovém prohlížeči.

NápovědaInternetPodpora

Zobrazí odborné fórum pro podporu programu Graph ve vašem výchozím webovém prohlížeči.

NápovědaInternetSponzorovat

Zobrazí web stránku, prostřednictvím které můžete přispět na projekt Graph a umožnit tak jeho další rozvoj.

NápovědaInternetZkontrolovat aktualizace

Zkontroluje se, zda není k dispozici nová verze programu Graph. Když nová verze existuje, budete dotázáni, jestli chcete navštívit webovou stránku Graph a novou verzi programu stáhnout.

NápovědaO programu Graph (Alt+F1)

Ukáže číslo verze, copyright a licenční informace k programu Graph.