Vložit šrafování

Dialogové okno ukázané níž slouží pro vložení šrafování k vybrané funkci. Pro vložení nového šrafování začněte položkou FunkceVložit šrafování.... Na úpravu existujícího šrafování musíte ho nejprve zvolit v poli Seznam funkcí a pokračovat položkou FunkceUpravit.... Šrafování slouží k vyznačení plochy mezi grafem funkce a nějakou jinou hranicí.

Šrafování

Na kartě Šrafování si můžete vybrat jedno z následujících ohraničení šrafované plochy:

Od funkce k ose x

Toto bývá nejčastěji používaný typ šrafování. Vyznačí se jím plocha mezi grafem funkce a osou x ve vybraném intervalu. Pokud zaškrtnete volbu Začít od průsečíku nebo Pokračovat k průsečíku, interval se rozšíří směrem doleva nebo doprava až k průsečíku grafu s osou x.

Od funkce k ose y

Tímto typem se vyznačí plocha mezi grafem funkce a osou y ve vybraném intervalu. Není často používaným typem, asi je nejužitečnější pro parametrické funkce. Uvědomte si, že pro stanovení intervalu opět použijete souřadnici x. Pokud zaškrtnete volbu Začít od průsečíku nebo Pokračovat k průsečíku, interval se rozšíří směrem dolu nebo nahoru až k průsečíku grafu s osou y.

Pod funkcí

V tomto případě bude vyšrafována oblast mezi grafem funkce a spodním okrajem plochy grafu ve zvoleném intervalu. Pokud zaškrtnete volbu Začít od průsečíku nebo Pokračovat k průsečíku, interval se rozšíří směrem doleva nebo doprava až k průsečíku grafu se spodním okrajem plochy.

Nad funkcí

Při této volbě bude vyšrafována oblast mezi grafem funkce a horním okrajem plochy grafu ve zvoleném intervalu. Pokud zaškrtnete volbu Začít od průsečíku nebo Pokračovat k průsečíku, interval se rozšíří směrem doleva nebo doprava až k průsečíku grafu s horním okrajem plochy.

Uvnitř funkce

Tato volba způsobí vyšrafování uvnitř funkce grafu ve zvoleném intervalu. Pokud zaškrtnete volbu Začít od průsečíku nebo Pokračovat k průsečíku, interval se rozšíří až k průsečíku grafu se sebou samým. Tento typ se obzvlášť hodí pro vyšrafování uzavřených ploch parametrických nebo polárních funkcí, ale může se použít i u běžných funkcí.

Mezi funkcemi

Při této volbě se vyšrafuje oblast mezi grafy dvou funkcí. První funkce je ta, kterou zvolíte v poli Seznam funkcí hlavního okna před vyvoláním dialogu. Druhou funkci potom vyberete ze seznamu uvedeném na kartě Druhá funkce. U běžných funkcí bude interval šrafování stejný pro obě funkce. V případě parametrických funkcí můžete stanovit pro každou funkci její vlastní interval. Když nezvolíte žádný interval pro druhou funkci, použije se stejný rozsah, jaký má první funkce.

Možnosti

Na této kartě Možnosti můžete měnit vlastnosti pro šrafování.

Od

Sem můžete napsat hodnotu, od které má šrafovaná plocha začít. Stanovuje se souřadnice x pro běžnou funkci, nebo parametr t v případě parametrické nebo polární funkce. Pokud hodnotu nestanovíte, šrafování začne od záporného nekonečna. Když zaškrtnete políčko Začít od průsečíku, počáteční souřadnice šrafování bude zmenšena od vložené hodnoty až k hodnotě, při které graf protíná osu, okraj plochy grafu, sám sebe nebo jiný graf, v závislosti na vybraném typu šrafování.

Do

Sem můžete napsat hodnotu, při které má šrafovaná plocha skončit. Stanovuje se souřadnice x pro běžnou funkci, nebo parametr t v případě parametrické nebo polární funkce. Pokud hodnotu nestanovíte, šrafování bude pokračovat až do kladného nekonečna. Když zaškrtnete políčko Pokračovat k průsečíku, konečná souřadnice šrafování bude zvětšena nad vloženou hodnotu až k hodnotě, při které graf protíná osu, okraj plochy grafu, sám sebe nebo jiný graf, v závislosti na vybraném typu šrafování.

Styl

Zde si můžete vybrat jeden z nabízených stylů šrafování. Když použijete kompaktní barevný odstín, ten překryje všechny křivky, které v seznamu funkcí předcházejí toto šrafování.

Barevný

Zde si můžete vybrat jednu z nabízených barev šrafování.

Označit hranice

Zaškrtněte toto políčko v případě, že chcete nakreslit linku na okraji šrafování. Bez zaškrtnutí políčka zůstane šrafování bez ohraničení, což může být užitečné v případě že chcete, aby dvě samostatná šrafování vypadala jako jedno.

Druhá funkce

Když jste zvolili typ Mezi funkcemi na kartě Šrafování, na kartě Druhá funkce můžete vybrat druhou funkci. Karta dialogu Druhá funkce následuje.

Rozsah šrafování pro druhou funkci

Tento rozsah stanovuje interval pro druhou funkci, a zadává se úplně stejně jako interval pro první funkci na kartě Možnosti. Je ale k dispozici jen pro parametrické funkce, ne pro běžné. U druhé běžné funkce bude její interval shodný s intervalem pro první funkci. Pokud nezadáte začátek ani konec intervalu pro parametrickou funkci, hodnoty zadané pro první funkci budou použity i pro tuto druhou funkci.

Šrafování je výborný způsob na označení plochy, když ale dostanete divný výsledek, prověřte si, zda jste zvolili správnou druhou funkci a správný interval. Pokud se pokusíte vyšrafovat interval až po průsečík s asymptotou, nebo je šrafování přidruženo k podivné parametrické funkci, asi dostanete neočekávaný výsledek. Ale vážně, co jiné by se dalo čekat?