Vložit posloupnost bodů

S použitím dialogu uvedeného níže přidáte posloupnost bodů do grafu. Body se v grafu objeví jako série grafických symbolů. Pro vložení nové posloupnosti bodů použijte menu FunkceVložit posloupnost bodů.... Když potřebujete udělat změny v existující posloupnosti, nejdříve vyberete tuto posloupnost v oblasti Seznam funkcí a použijete požku menu FunkceUpravit....

Po přidání posloupnosti bodů je vám k dispozici regresní křivka, což je funkce, která nejlépe vystihuje rozložení bodů.

Body se vkládají do tabulky prostřednictvím svojich x-ových a y-ových souřadnic. Počet vložených bodů je libovolný, jedinou podmínkou je, že každý bod musí mít nějakou x- a y- souřadnici.

Je možné vybrat některé body, pravým klepnutím vyvolat kontextovou nabídku a pomocí ní skopírovat tyto body do jiného programu. Obdobně můžete skopírovat data v jiném programu, např. Microsoft Word nebo Excel, a vložit je do tabulky bodů tohoto dialogu.

Z kontextového menu si také můžete zvolit import dat ze souboru. Program Graph dokáže importovat textové soubory, ve kterých jsou data oddělována tabulátorem, čárkou nebo středníkem. Data budou vložena od buňky, ve které se nachází textový kurzor. Tím je možné zavádět data z více než jednoho souboru, nebo mít souřadnice x v jednom souboru a souřadnice y v jiném. Nejčastěji jsou všechna data posloupnosti uložena v jednom souboru, a v tom případě se před importem přesvědčte, že kurzor se nachází v horní levé buňce tabulky.

Popis

Ve vrchní části dialogu se nachází textové pole, do nehož můžete vložit váš název posloupnosti, a ten bude zobrazen v poli legenda.

Typ souřadnic

Zde si můžete vybrat mezi typy souřadnic, použitých pro jednotlivé body. Volbu Kartézský použijete pro specifikaci (x,y)-souřadnic. Volbu Polárně použijete pro specifikaci (θ,r)-souřadnic, kde θ je úhel a r je vzdálenost od počátku. Úhel θ je v jednotce radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení.

Symbol

Na pravé straně dialogu si můžete zvolit různé symboly pro značky bodů. Může jimi být kroužek, čtvereček, tojúhelníček, atd. Dá se také změnit barva a velikost značek. Pokud je velikost nestavená na 0, nezobrazí se žádný symbol ani odchylka.

Pamatujte na to, že pokud je symbolem bodu zvolena šipka, její směr bude odpovídat tečně ke křivce v tomto bodu. Konkrétní směr proto závisí na nastavení Interpolace. Když je symbolem bodu zvolena šipka, první bod poloupnosti se nikdy nezobrazí.

Čára

Mezy symboly bodů je možné zakreslit čáru. Tato čára bude spojovat body ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedené v tabulce. Lze si zvolit různé styly, barvy a šířky těchto čar. A můžete také ponechat body bez spojovacích čar.

Můžete si vybrat mezi čtyřmi typy interpolací: Lineární nakreslí rovnou čáru mezi dvěma symboly. Jednorozměrný kubický splajn nakreslí přirozený kubický splajn, což je pěkná hladká linka spojující všechny body seřazené podle souřadnice x polynomem 3. stupně. Dvojrozměrný kubický splajn nakreslí hladký kubický splajn přes všechny body v jejich zadaném pořadí. Kosinová interpolace zakreslí mezi sousední body polovinu periody kosínové funkce. Tento typ nemusí vypadat tak hladce jako kubické splajny, na druhé straně však nikdy nepřekmitne nebo nepodleze posloupnost, což u kubických interpolací může nastat.

Popisky

Zaškrtněte políčko Zobrazit souřadnice s cílem ukázat Karteziánské nebo polární souřadnice každého bodu. Můžete použít tlačítko na změnu fontu, a rozbalovací pole na určení polohy hodnot souřadnic vzhledem k bodu.

Odchylky

Můžete si zvolit zobrazení vodorovných nebo svislých chybových proužků, které vymezují tzv. pásmo nejistoty. Tyto proužky jsou ukázány jako tenké čárky u každého bodu posloupnosti, a znázorňují nejistotu toho bodu. Celkem jsou tři způsoby na zadání velikosti chybového pásma: Absolutní se zvolí, pokud všechny body mají stejnou velikost nejistoty. Relativní se použije, když x-ové nebo y-ové souřadnice mají stejné procento nejistoty pro každý bod. Volba Vlastní přidá další sloupec do tabulky, a v něm je možné určit různou hodnotu nejistoty pro jednotlivé body. Pásmo nejistoty je velké ±hodnota. Vlastní chyby souřadnice y se zohlední jako váha bodů při určení regresní křivky.