Evaluer

Denne dialogboks bruges til interaktive beregninger på funktioner. Dialogboksen kan sættes fast under funktionslisten, hvilket er standard, eller den kan optræde i vinduet som en fritstående dialogboks.

Evaluer

Når BeregnEvaluer vælges, bruges vinduet til at evaluere den markerede funktion ved en given værdi. Værdien, for hvilken funktionen ønskes evalueret, indtastes i boksen eller markeres grafisk med musen.

Herunder ses den dialogboks, der fremkommer, når evaluering vælges, mens en standardfunktion er markeret. Dialogboksen ser lidt anderledes ud, hvis en parameterfunktion, polærfunktion eller tangent evalueres.

Du kan indtaste en værdi i boksen, for hvilken funktionen ønskes evalueret. Værdien evalueres for den funktion, der er markeret i funktionsliste. Hvis resultatet giver et punkt i det viste koordinatsystem vil dette punkt blive markeret med et stiplet kryds. Det er også muligt at evaluere en vist funktion med musen. Når der klikkes med musen i koordinatsystemet, mens dialogen vises, vil det nærmeste punkt på kurven blive evalueret.

Det kan forekomme, at den evaluerede funktion resulterer i et komplekst tal. Dette tal vil i så fald blive skrevet på formen a+bi, aÐθ eller slet ikke blive skrevet. Dette afhænger af valget i Indstillinger.

Når der klikkes med musen i koordinatsystemet, kan du vælge, hvad cursoren skal låse sig fast til:

Funktion

Markøren vil søge mod det nærmeste punkt på grafen for den valgte funktion.

Skæring

Markøren vil låses fast på den nærmeste skæring mellem den valgte funktions graf og de øvrige funktioners grafer eller grafen selv.

x-akse

Markøren vil låse til den nærmeste skæring mellem den valgte funktions graf og x-aksen.

y-akse

Markøren vil låse til den nærmeste skæring mellem den valgte funktions graf og y-aksen. Dette er ikke tilgængeligt for standardfunktioner.

Ekstrem x-værdi

Markøren vil låse til det nærmeste lokale maksimum eller minimum for x-koordinaten. Dette er ikke tilgængeligt for standardfunktioner.

Ekstrem y-værdi

Markøren vil låse til det nærmeste lokale maksimum eller minimum for y-koordinaten.

Areal

Når BeregnAreal vælges, bruges vinduet til at beregne det bestemte integral for den valgte funktion over et givet interval. For standardfunktioner, parameterfunktioner og tangenter er det bestemte integral det samme som arealet (med fortegn) mellem grafen for funktionen og x-aksen (den rigtige x-akse er ikke nødvendigvis den, der vises) i det angivne interval.

For polærfunktioner er det bestemte integral det samme som arealet (med fortegn) mellem grafen for funktionen i det angivne interval og koordinatsystemets begyndelsespunkt. Arealet betragtes som negativt, når intervallet går fra en høj værdi til en lavere værdi (med uret).

For andre funktioner betragtes arealet som negativt, når grafen ligger under x-aksen, eller når funktionen går fra en højere til en lavere x-værdi.

Du kan enten indtaste intervallet i vinduet eller markere det med musen. Det beregnede integral vil blive vist under intervallet, og det tilsvarende areal vil blive markeret med en skravering i koordinatsystemet. Beregningen foretages med Gauss-Kronrods 21-punktsintegrationsregel tilpasset størst mulige nøjagtighed. Hvis en forventet relativ fejl på mindre end 10-4 ikke kan opnås, bliver der ikke vist noget resultat.

Buelængde...

Når BeregnBuelængde... vælges, bruges vinduet til at beregne afstanden mellem to punkter på grafen for funktionen langs med kurven. Du kan enten indtaste intervallet i vinduet eller bruge musen til at markere det. Beregningen foretages ved at beregne et integral numerisk med Simpsons formel med 1000 iterationer.