Εισαγωγή συνάρτησης

Όταν θέλετε να εισάγετε μια συνάρτηση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΕισαγωγή συνάρτησης... για να εμφανίσετε τον παρακάτω διάλογο. Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα συνάρτηση, επιλέξτε την στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΕπεξεργασία....

Τύπος συνάρτησης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων συναρτήσεων: Τυπική συνάρτηση, παραμετρική συνάρτηση and πολική συνάρτηση. Μια τυπική συνάρτηση ορίζεται ως y=f(x), δηλαδή για κάθε τετμημένη x υπάρχει ακριβώς μία τεταγμένη y, αν και μπορεί να είναι αόριστη για κάποιες τετμημένες x.

Για μια παραμετρική συνάρτηση οι συντεταγμένες x και y υπολογίζονται από μια ανεξάρτητη μεταβλητή t, που λέγεται παράμετρος, δηλαδή μια παραμετρική συνάρτηση ορίζεται ως δύο συναρτήσεις: x(t) και y(t).

Μια πολική συνάρτηση r(t) δείχνει μια εξίσωση για να υπολογίσετε την απόσταση από την αρχική σε ένα σημείο της συνάρτησης με δεδομένη μια γωνία t. Το t είναι η άμεση γωνία μεταξύ της αρχικής ακτίνας και του σημείου στη συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι συντεταγμένες x και y δίνονται ως x(t)=r(t)*cos(t), y(t)=r(t)*sin(t).

Εξίσωση συνάρτησης

Εδώ εισάγετε την εξίσωση για τη συνάρτηση. Αυτή μπορεί να είναι f(x), x(t),y(t) ή r(t) ανάλογα με τον τύπο της συνάρτησης. Στο Κατάλογος συναρτήσεων μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες μεταβλητές, σταθερές και συναρτήσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσετε τα γραφήματα.

Πεδίο τιμών ορίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διάστημα για την ανεξάρτητη μεταβλητή. Τα Από και Μέχρι δείχνουν την αρχή και το τέλος του διαστήματος. Αν η συνάρτηση είναι μια τυπική συνάρτηση, μπορείτε να αφήσετε ένα ή και τα δυο τους κενά για να σχεδιάσετε το γράφημα από μείον άπειρο μέχρι συν άπειρο. Αν η συνάρτηση είναι μια παραμετρική συνάρτηση ή μια πολική συνάρτηση, πρέπει πάντα να ορίσετε τον αριθμό των βημάτων για τα οποία θέλετε να υπολογιστεί η συνάρτηση. Όταν ορίζετε έναν μεγαλύτερο αριθμό βημάτων, το γράφημα θα εμφανιστεί πιο ομαλό, αλλά θα πάρει περισσότερο για να σχεδιαστεί. Προτιμάται να αφήσετε το πεδίο Βήματα κενό για τυπικές συναρτήσεις για να επιτρέψετε στο Graph να αποφασίσει τον βέλτιστο αριθμό βημάτων. Μπορείτε, όμως, να εισάγετε τον αριθμό των βημάτων αν το γράφημα δεν εμφανίζει αρκετές λεπτομέρειες, για παράδειγμα αν μια ασύμπτωτη δεν εμφανίζεται σωστά. Σημειώστε ότι το Βήματα ορίζει μόνο έναν ελάχιστο αριθμό υπολογισμών. Το Graph μπορεί να προσθέσει περισσότερα βήματα σε κρίσιμα σημεία αν το Τύπος σχεδίασης οριστεί στο Αυτόματα.

Ακραία σημεία

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε σημειωτές στην αρχή και/ή στο τέλος του διαστήματος. Αν δεν οριστεί κανένα πεδίο τιμών, τα ακραία σημεία θα εμφανιστούν όπου εισάγεται και εξέρχεται η συνάρτηση από την περιοχή γραφήματος. Η προεπιλογή είναι να μην εμφανίζονται σημειωτές.

Κείμενο υπομνήματος

Εισάγετε μια περιγραφή που θα εμφανίζεται στο υπόμνημα. Αν το κείμενο είναι κενό, η εξίσωση συνάρτησης θα εμφανιστεί στο υπόμνημα.

Ιδιότητες γραφήματος

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τεχνοτροπιών γραμμών για τις οποίες θέλετε να σχεδιαστεί το γράφημα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ συμπαγούς, με παύλες, διάστικτης ή ένα συνδυασμό τους. Το Τεχνοτροπία γραμμής είναι διαθέσιμο μόνο όταν το Τύπος σχεδίασης οριστεί σε Γραμμές ή Αυτόματα. Όταν το Τύπος σχεδίασης είναι Κουκκίδες, εμφανίζεται μόνο μια κουκκίδα σε κάθε υπολογισμένο σημείο. Παρομοίως τα Γραμμές Τύπος σχεδίασης θα συνδέσουν τα υπολογισμένα σημεία με γραμμές. Το Αυτόματα θα σχεδιάσει επίσης γραμμές, αλλά το Graph θα κάνει περισσότερους υπολογισμούς σε κρίσιμα σημεία αν θεωρήσει ότι θα βελτιώσει το γράφημα. Θα σπάσει επίσης τη γραμμή αν θεωρεί ότι υπάρχει μια ασύμπτωτος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλάτος του γραφήματος. Το πλάτος σημειώνεται σε εικονοστοιχεία οθόνης. Υπάρχουν επίσης πολλά διαφορετικά χρώματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Το πρόγραμμα θα θυμάται και θα προτείνει τις ίδιες ιδιότητες που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.