Indsæt relation

Denne dialogboks bruges til at indsætte en relation i koordinatsystemet. Relation er et fællesbegreb for uligheder og ligninger, også kendt som implicitte funktioner. Vælg menupunktet FunktionIndsæt relation... for at indsætte en relation. Markér en eksisterende relation i funktionsliste og brug FunktionRediger... for at ændre den.

Relation

Her indtastes den relation, som skal afbildes grafisk. Denne skal enten være en ligning eller en ulighed. x og y bruges som uafhængige variable. En ligning er et udsagn om, at en størrelse er lige så stor som en anden, og størrelserne skal adskilles opreatoren =. F.eks. vil ligningen x^2 + y^2 = 25 plotte en cirkel med radius 5.

En ulighed er et udsagn om, at et udtryk er større eller mindre end et andet, og størrelserne skal adskilles af en af følgende operatorer: <, >, <=, >=. En ulighed kan f.eks. være abs(x) + abs(y) < 1. To operatorer kan bruges til at angive et interval, f.eks. y < sin(x) < 0.5.

Man kan bruge de samme operatorer og indbyggede funktioner, som man kan bruge til at plotte grafer for funktioner. Derudover kan man også oprette brugerdefinerede funktioner.

Begrænsninger

Her kan eventuelle begrænsninger for relationen indtastes. Det kan være ethvert numerisk udtryk. Relationen er kun gyldig og tegnes kun der, hvor begrænsningerne er opfyldt, dvs. hvis udtrykket evalueres til noget forskelligt fra nul. Begrænsningerne består typisk af en serie af uligheder adskilt af de logiske operatorer (and, orxor). I relationen bruges x og y som de uafhængige variable.

Har du f.eks. relationen x^2 + y^2 < 25, som er en udfyldt cirkel, vil begrænsningerne x > 0 and y < 0 bevirke, at kun den del af den udfyldte cirkel, som ligger i 4. kvadrant, vises.

Beskrivelse

Her kan du angive en beskrivelse, som skal vises i signaturforklaring. Ellers vil uligheden blive vist.

Egenskaber

Her kan man vælge en skravering eller farve til uligheder samt farve og bredde for ligninger. Skraveringen Type bruges kun ved uligheder og ignoreres derfor ved ligninger. For at kunne se uligheder, som overlapper hinanden, skal de have forskellig stil. Tykkelse angiver tykkelsen på linjen, som tegnes ved ligninger, og tykkelsen på kantlinjen, som tegnes ved uligheder. For uligheder kan bredden sættes til 0, hvis man vil undgå, at kantlinjen tegnes.