Εισαγωγή σχέσης

Αυτός ο διάλογος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας σχέσης στο σύστημα συντεταγμένων. “Σχέση” είναι ένα συνηθισμένο όνομα για ανισότητες και εξισώσεις, γνωστό επίσης ως πεπλεγμένες συναρτήσεις. Για να εισάγετε μια σχέση χρησιμοποιήστε το στοιχείο μενού ΣυνάρτησηΕισαγωγή σχέσης.... Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα σχέση, την επιλέγετε πρώτα στο κατάλογος συναρτήσεων και χρησιμοποιείτε το ΣυνάρτησηΕπεξεργασία....

Σχέση

Εδώ εισάγετε τη σχέση που θέλετε στο γράφημα. Αυτό πρέπει είτε να είναι μια εξίσωση ή μια ανισότητα. Τα x και y χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Μια εξίσωση είναι μια δήλωση ότι ένα μέγεθος ισούται με ένα άλλο και τα μεγέθη πρέπει να διαχωρίζονται με τον τελεστή =. Για παράδειγμα η εξίσωση x^2 + y^2 = 25 θα σχεδιάσει έναν κύκλο ακτίνας 5.

Μια ανισότητα είναι μια δήλωση ότι μια ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια άλλη και οι ποσότητες πρέπει να διαχωριστούν με έναν από τους τέσσερις τελεστές: <, >, <=, >=. Μια ανισότητα μπορεί για παράδειγμα να είναι abs(x) + abs(y) < 1. Δύο τελεστές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν μια περιοχή, για παράδειγμα y < sin(x) < 0.5.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους τελεστές και ενσωματωμένες συναρτήσεις ως προς τη σχεδίαση γραφημάτων των συναρτήσεων. Επιπλέον μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συναρτήσεις.

Περιορισμοί

Εδώ μπορείτε να εισάγετε προαιρετικούς περιορισμούς, που μπορούν να είναι οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση. Η σχέση θα είναι έγκυρη και θα σχεδιαστεί μόνο όπου εκπληρώνονται οι περιορισμοί, δηλ. υπολογίζει μη μηδενικές τιμές. Οι περιορισμοί συνήθως αποτελούνται από μια σειρά από ανισότητες χωρισμένοι με λογικούς τελεστές (and, orxor). Ως ορός τη σχέση, τα x και y χρησιμοποιούνται ως οι ανεξάρτητες μεταβλητές.

Για παράδειγμα αν έχετε τη σχέση x^2 + y^2 < 25, που είναι ένας γραμμοσκιασμένος κύκλος, οι περιορισμοί x > 0 and y < 0 θα εμφανίσουν μόνο το τμήμα του κύκλου στο 4ο τεταρτημόριο.

Περιγραφή

Εδώ μπορείτε να εισάγετε ένα περιγραφικό κείμενο για να εμφανιστεί στο υπόμνημα. Αν αυτό το πεδίο αφήνεται κενό, η σχέση και οι περιορισμοί θα εμφανιστούν στο υπόμνημα.

Ιδιότητες

Here you may select a shading style for inequalities, color and width for equations. The shading Τεχνοτροπία is only used for inequalities and is ignored for equations. To see overlapping inequalities they must use different styles. The Τεχνοτροπία γραμμής indicates the type of line drawn for equations and the border line for inequalities. The Πλάτος indicates the size of the line drawn for equations and the width of the border line for inequalities. For inequalities the width can be set to 0 to avoid drawing the border line.