Často kladené dotazy

Otázka:

Jaké má program Graph požadavky na systém?

Odpověď:

Graph vyžaduje operační systém Microsoft Windows 2000 nebo novější. Dosud byl testován v operačních systémech Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

Otázka:

Poběží program Graph pod Linuxem?

Odpověď:

Graph je nativní aplikace pro Windows a pod Linuxem nebyla testovaná, ale různí uživatelé mne informovali, že Graph funguje bez problémů v prostředí Linuxu s Wine.

Otázka:

Poběží Graph na počítači Macintosh?

Odpověď:

Jak bylo uvedeno výše, nemůžete spustit Graph přímo v počítači Mac. Ale mělo by to být možné s nějakým typem emulátoru Windows.

Otázka:

Kdy bude vydaná další verze?

Odpověď:

Jakmile bude hotová.

Otázka:

Jak mohu pohybovat soustavou souřadnic?

Odpověď:

Přidržte klávesu Ctrl stlačenou a pomocí kurzorových kláves pohybujte se souřadnicovou soustavou. Nebo použijte menu ZobrazeníPosunout soustavu, a můžete tahat soustavu souřadnic libovoným směrem.

Otázka:

Jak se dá snadno graf přibližovat a vzdalovat?

Odpověď:

Přidržte klávesu Ctrl stlačenou a pomocí kláves + a - přiblížíte nebo vzdálíte souřadnicovou soustavou. Také rolovací kolečko myši se dá použít na přibližování místa, kde je ukazatel myši. Otáčíte-li kolečkem nahoru, program přiblíží souřadnou soustavu a vystředí oblast grafu na bod polohy ukazatele myši. Otáčíte-li kolečkem dolu, soustava souřadnic se vzdaluje.

Otázka:

Jak mám uložit nové výchozí nastavení?

Odpověď:

Nastavte si požadované vlastnosti v dialogu Osy a zaškrtněte políčko Uložit jako výchozí předtím, než stlačíte OK. Když příště zvolíte novou souřadnou soustavu, použije se pro ní toto nové výchozí nastavení.

Otázka:

Dá se zařídit, aby si program pamatoval velikost a pozici okna?

Odpověď:

Když v dialogu Možnosti zaškrtnete políčko Při ukočení uložit pracovní plochu, program Graph při skončení uloží aktuální velikost a polohu hlavního okna. Když se program spustí příště, použije stejnou polohu a velikost okna.

Otázka:

Proč program neakceptuje jako oddělovač desetinné části čárku?

Odpověď:

Znám hodně zemí, ve kterých se používá čárka na oddělení celočíselné a desetinné části čísla, ale Graph používá čárku na oddělení argumentů ve funkcích. Program vždy použije tečku na oddělení celočíselné a desetinné části čísla, bez ohledu na vaše lokální nastavení.

Otázka:

Jak mám nakreslit vertikální přímku?

Odpověď:

Vertikální čára se dá nakreslit pomocí parametrické funkce. Při přidávání funkce zvolte jako Typ funkce možnost Parametrická funkce. Potom můžete přidat vertikální linku např. pro x=5 jako x(t)=5, y(t)=t. Jinou alternatívou je přidat x=5 jako vztah.

Otázka:

Jak se dá vykreslit funkce x=f(y)?

Odpověď:

Na vykreslení funkce, která má y jako nezávisle proměnnou, musíte použít parametrickou funkci. Pro přidání funkce zvolte Typ funkce jako Parametrická funkce. Když chcete nakreslit funkci x=sin(y), nyní můžete vložit tuto funkci jako x(t)=sin(t), y(t)=t. Alternatívně můžete tuto funkci vložit jako vztah, a v tomto případě zadáte přímo x=sin(y).

Otázka:

Jak se dá nakreslit kružnice?

Odpověď:

Na nakreslení kružnice potřebujete použít parametrickou funkci. Při vkládání funkce za Typ funkce zvolte Parametrická funkce. Teď můžete přidat kružnici s poloměrem řekněme 5 a se středem v bodě (2,3) jako x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Možná bude vhodné použít ZobrazeníČtvercové, aby osy měly stejná měřítka, jinak se kružnice může jevit jako elipsa. Je také možné vložit kružnici jako polární funkci, ale jen se středem v bodu (0,0). Takovou kružnici s poloměrem 5 můžete přidat jako polární funkci r(t)=5. Alternatívou je použití vztahu, kružnici vložíte jako vztah (x-2)^2+(y-3)^2=5^2.

Otázka:

Jak se vypočítá plocha mezi dvěma funkcemi?

Odpověď:

Když potřebujete zjistit plochu mezi funkcemi f1(x)=3x a f2(x)=x^2, nejsnadnější je vytvořit další funkci, která je rozdílem těch dvou: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. A potom použijete VýpočtyObsah oblasti na výpočet plochy v daném intervalu.

Otázka:

Jak se dá nakreslit inverzní funkce k nějaké dané funkci?

Odpověď:

Pro tento případ použijte parametrickou funkci. Chcete-li získat inverzní funkci k f(x)=x2-2x, vložte jí jako parametrickou funkci x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

Otázka:

Jak se dá vykreslit záporná část funkce f(x)=sqrt(x+2) ?

Odpověď:

Pro každou hodnotu x se pro f(x) určí nejvíc jedna hodnota. Funkce f(x)=sqrt(x+2) bude tedy mít jen kladné hodnoty f(x). Aby se záporné hodnoty také vykreslily, budete muset vložit dvě funkce odděleně: f(x)=sqrt(x+2) a f(x)=-sqrt(x+2). Alternatívně je možné vykreslit tu funkci jako vložený vztah: y^2=x+2.

Otázka:

Jak vykreslit komplexní funkci, například f(t)=e^(i*t)?

Odpověď:

Zřejmě budete chtít zobrazit reálnou část funkce na ose x a imaginární část na ose y. V tom případě můžete funkci nakreslit jako parametrickou funkci x(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)). Uvědomte si, že volba Počítat s komplexními čísly musí být nastavená v dialogu Osy.

Otázka:

Jak dosáhnout toho, aby Graph korektně nakreslil funkce s vertikálními asymptotami?

Odpověď:

Funkce jako f(x)=tan(x) s vertikálními asymptotami se ne vždy nakreslí správně. Ve výchozím nastavení program Graph vyhodnotí funkci pro každý pixel na ose x. Ovšem když má graf tak strmý průběh, že vyběhne směrem k nekonečnu a zpět mezi dvěma pixely, program toto nezaznamená. Aby se taková funkce vykreslila správně, můžete sdělit programu, kolik výpočtů má udělat. Na vložení počtu slouží pole Výpočtů v dialogu Vložit funkci. Počet okolo 100000 obyčejně postačí na správné zobrazení funkce.

Otázka:

Jak vytvořit PDF soubor z programu Graph?

Odpověď:

Zvolíte si formát Uložit jako typ *.pdf v dialogu Uložit jako obrázek.

Otázka:

Proč se program nedá spustip pod Windows 95?

Odpověď:

Program Graph už nepodporuje Windows 95. Poslední verze, která fungovala pod Windows 95, byla Graph 4.2.